Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1257710 - Furnizare materiale funcționale

miercuri, 24 noiembrie 2021

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract: Furnizare materiale functionale

CPV și denumire: 44400000-4 - Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei consta in achiziționarea de materiale functionale conform anexei atasate.

Valoare estimata: 17.534,35  RON

Condiții referitoare la contract: Prețul din propunerea financiara se exprima in lei fara TVA cu 2 zecimale și va reprezenta valoarea totală pentru cantitățile ce se vor atribui. Oferta va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ cu standardele si normativele specifice in vigoare la data furnizarii. Furnizorul va livra produsele la sediul beneficiarului conform comenzilor emise de catre beneficiar.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, pana la data de 02.12.2021, ora 16:00.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații