Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1386260 - Achiziția de produse profesionale pentru masina de spalat rufe pe anul 2023

marți, 26 septembrie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achiziția de produse profesionale pentru masina de spalat rufe pe anul 2023

CPV și denumire: 39831240-0 - Produse decuratenie (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezintă furnizarea de produse profesionale pentru masina de spalat rufe, conform caietului de sarcini atașatprezentului anunt. Valoarea maximă estimată pentru furnizare este de: 29.156,60 lei fară TVA pana la data de 31.12.2023, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie- aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de: 33.301,60 lei fara TVA. Se va prezenta distinct propunerea tehnica ce va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini, conform formularului atasat.

Valoare estimata: 29.156,60 -33.301,60 RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia pana la data de 31.12.2023. Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul de a prelungi contractul pe perioada ianuarie - aprilie 2024, in limita existenței disponibilității fondurilor financiare necesare. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, și va fi întocmită conform formularului de ofertă din prezentul anunț. Facturile vor fi întocmite pentru fiecare serviciu/direcție in parte, conform comenzii emise de autoritatea contractantă. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 3% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Se vor emite facturi pentru fiecare subunitate din cadrul DGAS în parte. Se va prezenta distinct propunerea tehnica ce va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini, conform formularuluiatasat (F4)

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative.

Criterii de atribuire:
Criteriul de atribuire il reprezintă "raport calitate - pret" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerințelor/specificatilor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 02.10.2023, ora 16.00.

Modele formulare

Caiet de sarcini

Atribuit catre: SC TOTAL HORECA SRL - 29.156,60 lei fara TVA