Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1281902 - Servicii de internet, telefonie si cablu tv

vineri, 1 aprilie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Furnizare de aparate electrice defalcate pe loturi

CPV și denumire: 64200000-8 - Servicii de telecomunicatii (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de Servicii de internet, telefonie si cablu tv, conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt. Valoarea estimata pentru serviciile necesare pana la data de 31.12.2022 este de 12.057,55 lei fara TVA , valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele, iar valoarea de 6.028,78 lei fara TVA reprezinta posibila prelungire pe inca 4 luni in limita fondurilor disponibile. Valoarea totala maxima estimata a contractului, pana la 31.12.2022 este de 12.057,55 lei fara TVA.

Valoare estimata: 12.057,55  - 18.086,33  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire pe inca 4 luni( valoare estimata 6.028,78 lei fara TVA), in limita fondurilor disponibile. Pe tot parcursul derularii contractului, numarul locatiilor se pot suplimenta sau reduce in functie de necesitatile autoritatii. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA, sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte. Ofertantul castigator va porta numerele de telefon existente fara costuri suplimentare. Pentru fiecare numar de telefon se va asigura un telefon fix in custodie, din care 10 vor fi de tip dect. Telefoane se vor pune la dispozitia DGAS in maxim 10 zile de la semnarea contractului. La toate locatiile se vor atribui IP-uri fixe, iar la sediul DGAS Constanta, pe IP-ul direct conectat, se vor rula servicii de tip server web.

Condiții de participare: Costurile survenite cu ocazia instalarii serviciilor pana in interiorul locatiilor vor fi suportate integral de ofertant. Oferta depusa trebuie sa includa toate locatiile specificate cat si cerintele minim solicitate. Nu se accepta oferte partiale. Operatorii economici vor elabora ofertele pentru necesarul estimat pana la data de 31.12.2022. Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Ofertantii vor prezenta cerinte tehnice care sa corespunda cu cerintele din caietul de sarcini.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanta din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana la data de 06.04.2022, orele: 16.00. Se pot solicita clarificari si informatii suplimentare la adresa de e-mail mentionata mai sus, pana in data de 05.04.2022, orele: 12.00.


Caiet de sarcini

formular oferta - 59 60 164 167

Formular oferta si centralizator