Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1359037 - Achizitia de servicii de dezinsectie, deratizare si dezinfectie pentru sediile apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala Constanta

vineri, 21 aprilie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Achizitia de servicii de dezinsectie, deratizare si dezinfectie pentru sediile apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala Constanta

CPV și denumire: 90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei il reprezinta prestarea serviciilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie pentru sediile apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala Constanta, onform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat. Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciilor este de 22.675,48 lei fără TVA până la 31.12.2023, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 10.705,76 lei fără TVA. Valorile pana la 31.12.2023 pentru subunitatile DGAS sunt urmatoarele : Caminul pentru persoane varstnice : 19.593,07 lei fara TVA, Parcul seniorilor : 593,46 lei fara TVA , Serviciul administrare cluburi pensionari : 697,40 lei fara TVA, Centru pentru persoane fara adapost Sf. Filoftea : 386,28 lei fara TVA, Sediul din Aleea Malinului nr.4 (Autoritatea Tutelara, Protectia Copilului, Asis. Medicala Com. ) : 532,98 lei fara TVA, Cantina de ajutor social Constanta : 872,29 lei fara TVA. Valorile estimate pentru subunitatile DGAS Constanta pentru eventuala prelungire (Ianuarie - Aprilie 2024) sunt urmatoarele : Caminul pentru persoane varstnice : 8.865,20 lei fara TVA, Parcul seniorilor : 296,73 lei fara TVA , Serviciul administrare cluburi pensionari : 697,40 lei fara TVA, Centru pentru persoane fara adapost Sf. Filoftea : 193,14 lei fara TVA, Sediul din Aleea Malinului nr.4 (Autoritatea Tutelara, Protectia Copilului, Asis. Medicala Com. ) : 217,14 lei fara TVA, Cantina de ajutor social Constanta : 436,15 lei fara TVA.

Valoare estimata: 22.675,48  - 33.381,24  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, in limita fondurilor disponibile conform cerintelor din caietul de sarcini. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Oferta financiara se va prezenta in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale) .Valabilitatea ofertei financiare: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat. Nu se accepta oferte partiale sau alternative . Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Pretul ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 ( Ianuarie - Aprilie 2024 ), nu trebuie sa fie diferit de pretul din necesarul pana la data de 31.12.2023. Valorile ofertate nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata pentru fiecare subunitate din subordinea DGAS in parte.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Propunerea TEHNICA si propunerea FINANCIARA se vor intocmi distinct, conform cerintelor din caietului de sarcini si a formularului de oferta. Se va face dovada detinerii experientei similare, la nivelul a unu sau mai multe contracte, in valoare insumata de minim 22.675,00 lei, prin prezentarea de documente doveditoare in acest sens (recomandari, contracte, procese verbale, documente constatatoare, etc).Personalul din cadrul firmei prestatoare își va desfășura activitatea de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în conformitate cu: „Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, H.G. 1218 / 2006 Cerințe minime de securitate, sănătate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici și H.G. 1092 / 2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă, etc. Firma prestatoare va prezenta: - Autorizația sanitar-veterinară; - Certificat ISO 9001 – 2008 pentru domeniul de activitate „Activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; - Avize pentru plasarea pe piață a produselor biocide în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și Ordinul nr. 1182/12777/114/2005 cu modificările și completările ulterioare. - Fișe tehnice ale produselor, din care să rezulte inclusiv consumul specific pentru un grad mare de infestare cu insecte, respectiv rozătoare; - Forma de prezentare a substanțelor care se vor folosi în cadrul contractului; - Documente de calitate emise de de producători.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante, conform cerintelor specificate in caietul de sarcini atasat.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 28.04.2023 ora 12:00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.

Formular ofertă

Modele declarații

Caiet de sarcini

Atribuit catre SALPORT - 19.103,45 lei fara TVA