Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1330750 -Achizitia de dulciuri oferite copiilor prescolari si scolari din municipiul Constanta, cu ocazia Sarbatorilor de iarna 2022

vineri, 18 noiembrie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achizitia de dulciuri oferite copiilor prescolari si scolari din municipiul Constanta, cu ocazia Sarbatorilor de iarna 2022

CPV și denumire: 15842300-5 - Dulciuri (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezintă furnizarea de dulciuri oferite copiilor prescolari si scolari din municipiul Constanta, cu ocazia Sarbatorilor de iarna 2022 ce consta intr- un numar de 32.500 de cutii cu bomboane.

Valoare estimata: 267.150,00  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia conform cerintelor din caietul de sarcini. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta financiara va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, și va fi întocmită conform formularului de ofertă ( Formular F 7 si centralizator F8). Se va prezenta propunerea tehnica care sa corespunda cu cerintele caietului de sarcini ( Formular F 4 ). Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit.Oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de către Autoritatea Contractanta către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative.Totodata, se va dovedi detinerea experientei similare in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertei), la nivelul a unu sau mai multe contracte, in valoare insumata de minim 267.150,00 lei fara TVA, prin prezentarea de documente doveditoare in acest sens (recomandari, contracte, procese verbale, documente constatatoare, etc) .

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezintă "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerințelor/specificatilor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 22.11.2022, ora 12:00.

Caiet de sarcini

Formulare