Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1298344 - „Studiu și proiecte privind stabilirea soluției tehnice de asigurare a continuității activității pavilioanelor pentru pensionari pe întreaga perioadă a anului calendaristic”

miercuri, 15 iunie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  „Studiu și proiecte privind stabilirea soluției tehnice de asigurare a continuității activității pavilioanelor pentru pensionari pe întreaga perioadă a anului calendaristic”

CPV și denumire: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea si avizarea/autorizarea documentației: „Studiu și proiecte privind stabilirea soluției tehnice de asigurare a continuității activității pavilioanelor pentru pensionari pe întreaga perioadă a anului calendaristic”. Elaborarea documentației tehnico-economice (pe faze de proiectare) va fi realizata în conformitate cu prevederile H.G. nr. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și a instrucțiunilor de aplicare a acesteia. Obiectivul de investiții constă în elaborarea documentației tehnico-economică aferentă, care va cuprinde pentru toate 9 (nouă) pavilioanele pentru pensionari: - Stabilirea soluției tehnice de asigurare a continuității activității pavilioanelor pentru pensionari pe întreaga perioadă a anului calendaristic; - Documentație Tehnica pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC); - Expertiză tehnică; - Verificarea documentațiilor întocmite, pe specialități; - Studii de teren; - Studii topografice vizat OCPI; - Studii geotehnice (unde/daca este cazul); - Scenarii de securitate la incendiu; - Certificate de performanță energetică; - Deviz estimativ și deviz pe obiect; - Proiect tehnic (PT); - Detalii de execuție (DE); - Documentație Tehnica pentru Organizarea Execuției (DTOE); - Caiet de sarcini, - Documentații pentru obținerea certificatului de urbanism/avizelor/acordurilor/autorizației de construire, precum și obținerea efectivă a acestora in numele beneficiarului. - Contravaloarea fiecărui aviz ce se va solicita de către Primăria Constanța prin Certificatul de Urbanism sau a altor studii cerute de către primărie, va intra în atribuția Autorității Contractante iar demersurile în vederea depunerii și ridicării documentelor vor fi realizate de către Executantul serviciilor. - Documentațiile tehnice vor fi întocmite în volume separate pe fiecare pavilion în parte, pe specialități, creând astfel posibilitatea executării separat, sau împreună, în funcție de posibilitățile fizice de execuție.

Valoare estimata: 73.250,00  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil 60 de zile. Durata contractului poate fi prelungita in conditiile pct. 5.3 Durata contractului din caietul de sarcini. Ofertantii vor prezenta PROPUNEREATEHNICA care va oferi detalii complete în corelaţie cu toate prevederile si cantitatile caietului de sarcini . Ofertantul va prezenta lista cu personalul responsabil pentru indeplinirea obiectului contractului in conformitate cu cerintele precizate in caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta PROPUNEREA FINANCIARA. In cadrul propunerii PROPUNERII FINANCIARE, ofertantul are obligatia de a prezenta - Formularul de Ofertă - Formularul nr. 8; - Centralizator de preturi – Formularul nr. 9; Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Valabilitatea ofertei va fi de 120 de zile. Nu se accepta oferte partiale. Oferta va fi prezentata in preturi unitare fara TVA si la valoarea totala cu TVA, care va fi evidentiata distinct si se va depune completand formularele atasate prezentului anunt (formular de oferta si centralizator de preturi). Autoritatea contractanta atrage atentia tuturor ofertantilor asupra necesitatii corelarii tututor activitatilor si aspectelor prezentate in oferta tehnica cu Oferta financiara. Toate activitatile si aspectele tehnice trebuie cuprinse in pretul ofertat. Garantia de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractului fara TVA, se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta odata cu oferta, minim un contract avand ca obiect elaborarea documentatilor tehnico-economice pentru lucrari similare, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini Atentie- DOAR Ofertantul declarat castigator dupa evaluarea ofertei va prezenta la solicitarea autoritatii: 1. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de ANAF din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii. 2.Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor restante catre bugetul local din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.

Criterii atribuire: Criterii de atribuire: "Pretul cel mai scazut", pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta: 20.06.2022 14:00
 
Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS din Str. Unirii nr. 104, biroul 1 - Registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala pana in data de 20.06.2022, ora 14:00.


Formular de ofertă și centralizator

Caiet sarcini