Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1379086 - Furnizare materiale functionale

vineri, 11 august 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare materiale functionale

CPV și denumire: 44400000-4 - Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei consta in achiziționarea de materiale functionale conform anexei atasate

Valoare estimata: 5.514,40 RON 

Condiții referitoare la contract: Prețul din propunerea financiara se exprima in lei fara TVA cu 2 zecimale și va reprezenta valoarea totală pentru cantitățile c e se vor atribui. Oferta va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Oferta ntul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului produsele trebuie sa corespun da din punct de vedere cantitativ si calitativ cu standardele si normativele specifice in vigoare la data furnizarii. Furnizorul va livra produsele la sediul beneficiarului. 

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului achizitiei si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Ofertantii vor prezenta oferta financia ra si oferta tehnica. Oferta tehnica va respecta cerintele prevazute in ANEXA, respectiv, termenul de livrare si prezentarea p roduselor ofertate cu cantitatile si caracteristicile ce trebuie sa respecte cerintele din anexa, conform solicitarilor autoritatii contractante (FORMULAR NR.6). 

Criterii de atribuire:
Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, pana la data de 18.08.2023, ora 13:00.

Formulare

Anexa

Atribuit catre SC SIMPLU START CONSULTING - 4.527 lei fara TVA;