Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1353210 - Serviciul de colectare, transport si neutralizarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

vineri, 24 martie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Serviciul de colectare, transport si neutralizarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

CPV și denumire: 90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si deeliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate din activitatea medicala a cabinetelor medicalesi stomatologice din cadrul Directiei generale de asistenta sociala Constanta, conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt. Valoarea totala estimata a contractului pana la 31.12.2023 este de 30.605,92 lei fara TVA, cu posibilitatea prelungirii pentru 4 luni (ianuarie-aprilie 2024), in limita disponibilitatii bugetare (valoare estimata a eventualei prelungiri: 19.068,32 lei fara TVA/4 luni).

Valoare estimata: 30.605,92 -49.674,24 RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil dupa data atribuirii, din 01.05.2023 pana la 31.12.2023. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi contractul pentru 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita disponibilitatii fondurilor bugetare. Oferta financiara se va intocmi pentru necesarul panala 31.12.2023, va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Facturarea se va face pe fiecare unitate din subordineaDirectiei generale de asistenta sociala Constanta. Valoarea ofertata nu poate depasi urmatoarele valori estimate: 3.166,40 lei fara TVA (Caminpersoane varstnice), 27.439,52 lei fara TVA (Directia medico sociala).

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului sisunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167,59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Va fi prezentata o oferta tehnica ce va respecta cerintele din caietul de sarcini.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis pana in data de 31.03.2023, ora 13.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus

Caiet de sarcini

Formular ofertă

Modele declarații

ECO FIRE SISTEMS S.R.L. - 23.174,40 lei fara TVA