Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1360771 - Achizitia de materiale stomatologice

vineri, 28 aprilie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achizitia de materiale stomatologice

CPV și denumire: 33141800-8 - Consumabile dentare (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contratului consta in furnizarea de materiale stomatologice conform produselor din cadrul Formularului 2 ( centralizatorul preturi ) din cadrul forumularului de oferta si al cerintelor din Anexa 3, atasata la prezentul anunt. Valoarea estimata pentru materialele stomatologice necesare pana la data de 31.12.2023 este de 68.730,15 lei fara TVA, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, din care : Caminul pentru persoane varstnice : 5.355,08 lei fara TVA, Directia Medico - Sociala : 63.375,07 lei fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 1.215,10 lei fără TVA ( valoare pentru Caminul pentru persoane varstnice). Operatorul va prezenta propunerea financiara conform formularului F1 si F2 din prezentul anunt si propunere tehnica / caracteristicile tehnice prin prezentarea tuturor produselor solicitate cu respectarea cerintelor din Anexa 3.

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, in limita fondurilor disponibile conform produselor din cadrul Formularului 2 ( centralizatorul preturi ) din cadrul forumularului de oferta. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Pretul ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 ( Ianuarie - Aprilie 2024 ), nu trebuie sa fie diferit de pretul din necesarul pana la data de 31.12.2023.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate la prezentul anunt. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Materialele stomatologice vor fi avizate de catre Ministerul Sanatatii.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante, conform cerintelor din Anexa 3, atasata la prezentul anunt.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 08.05.2023 ora 16:00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.

Formular de oferta

Anexa 3

Modele declaratii