Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1372511 - Achiziția unui sistem certificat de management flotă auto(monitorizare GPS) pentru autovehiculele aparținând DGAS Constanța

marți, 4 iulie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Serviciul de transport valori

CPV și denumire: 38112100-4 - Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei il reprezinta achizitia unui sistem certificat de management flotă auto(monitorizare GPS) pentru autovehiculele aparținând DGAS Constanța, conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat. Valoarea maximă estimată pâna la data de 31.12.2023 este de 4.642,31 lei fara TVA, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată a eventualei prelungiri fiind de 707,10 lei fără TVA.

Valoare estimata: 4.642,31  - 5.349,41  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, in limita fondurilor disponibile conform cerintelor din caietul de sarcini. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Oferta financiara se va prezenta in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale) .Valabilitatea ofertei financiare: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat. Nu se accepta oferte partiale sau alternative . Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Propunerea TEHNICA ( Formular 6, model orientativ) si propunerea FINANCIARA ( Formularele 4 si 5, inclusiv centralizatorul de preturi ) se vor intocmi conform cerintelor din caietului de sarcini si a formularului de oferta. Nu se acceptă oferte alternative sau parțiale.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele conforme cu necesitatii autoritatii contractante, conform cerintelor specificate in caietul de sarcini atasat.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, Biroul 1 – Registratura, în plic inchis pana in data de 10.07.2023 ora 13:00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.

Caiet de sarcini

Modele Formulare

ANULAT