Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de participare prin procedură simplificată proprie - Achiziție de servicii poștale

marți, 25 aprilie 2023

Inapoi

Conţinutul anunţului de participare prin procedură simplificată proprie este următorul:

A. “Direcția generală de asistență socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 03.05.2023 ora 09:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect ,,Servicii poștale ”- CPV 64110000- 0 - Servicii poștale.

Valoarea estimată pentru necesarul până la 31.12.2023: 225.923,55 lei fără TVA.
Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pentru primele 4 luni din anul 2024 (ianuarie - aprilie), valoarea estimată a eventualei prelungiri fiind de 35.237 lei fără TVA, în limita existenței disponibilității fondurilor financiare necesare.

CONDIŢII DE PARTICIPARE - conform fișei de date a achiziției:

Ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile de participare :

B. Condiții de participare

B.1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul Comerțului sau al profesiei.

B.1. a) Situația personală a ofertantului
Cerința 1: Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie să se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: Completare si prezentare în original a unei declarații privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Cerința 2: neincadrarea în dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Ofertanții vor prezenta declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Poptile Monica - director general, Bărbatu Andrada - director executiv, Ghițulescu Anca - director executiv, Velica Ecaterina – Sef serviciu, Leu Aurelia - șef serviciu, Mădularu Anca Claudia - sef birou, Trifan Ion - șef birou,  Vilcu Oana - șef serviciu, Cociu Corina - consilier juridic, Corneanu Daniela-Sef serviciu, Zglobiu Elena-Sef serviciu, Constantin Anica -Sef birou, Ghiorghită Petruța -șef birou, Terzi Adriana - consilier achizitii, Dobrin Marius - consilier achiziții, Tuzluchi Roxana - consilier achiziții, Voicu Iulian-consilier achiziții.
Modalitate de îndeplinire: completare si prezentare în original a Formularului 5 din secțiunea Modele Formulare. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60.
Cerința 3: Prezentarea certificatelor constatatoare prin care operatorul economic își îndeplineste obligația privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); conform art. 165  alin 2 din L98/2016 privind achizitiile publice, cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic îsi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de esalonarea acestora sau de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor. Conform art. 166 din L98/2016 alin. (2) „ Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.”
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.
Modalitatea de îndeplinire:
A)certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local de plată a datoriilor către bugetul local, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declartie pe proprie raspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.
B)certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. - A.N.A.F. a județului unde îsi desfășoară activitatea, de plată a datoriilor către bugetul de stat.

B.1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinței menționate.
Cerința 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedescă o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: Certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidență care trebuie sa fie valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibe în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract.
In cazul unei asocieri, terți susținători, subcontractant, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune conform Legii 98/2016.
Se va prezenta certificatul constatator (original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”) emis de Registrul National al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în țara de rezidență prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza. Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.
NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea ,,conform cu originalul”.
Cerinta 2): Ofertantul va prezenta certificat-tip de atestare a dreptului de a furniza servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală, document eliberat de către autoritatea natională acreditată.
Cerinta 3): Ofertanții vor face dovada ca sunt înscriși în Registrul public al furnizorilor de servicii postale, disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

B.1.2. Capacitatea economică si financiară
Cerinta 1): Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022).
În cazul în care operatorii economici participă în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre aceștia va demonstra îndeplinirea criteriului privind capacitatea economică și financiară proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. In cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară invocand susținerea unui/unor terți se solicită ca operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.
Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani va fi de cel putin 451.848 lei fără TVA.
Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul va completa si prezenta formularul 10, însotit de bilanțuri contabile pentru anii 2020, 2021, 2022 / alte documente.

B.2. Capacitatea tehnică și/sau profesionala
Cerinta 1): Ofertantul va prezenta contracte (derulate și finalizate în ultimii trei ani de la data limită pentru depunerea ofertelor), având ca obiect prestarea de servicii poștale – a căror valoare să fie de cel puțin 225.924 lei fără TVA.
Cerința minimă va fi susținută de părți relevante din contracte, din care să rezulte că este îndeplinită cerința minimă privind experiența similară (să aibă o valoare de cel puțin 225.924 lei fără TVA, iar obiectul contractelor să fie similar cu obiectul achiziției - "Servicii poștale''). Acestea vor fi însoțite de documente, precum și de certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar și anume:
a.scrisori de recomandare din partea beneficiarului semnate și ștampilate sau
b.
procese verbale de recepție semnate de către ambele părți fără obiecțiuni sau
c.
informații privind îndeplinirea obligațiilor contractuale.
Modalitatea de îndeplinire: Se vor prezenta documentele și se va completa și prezenta în original Formularul 6 din Modele formulare.

NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
Din lista servicilor realizate în ultimii 3 ani, ofertantul va face dovada că a prestat servicii similare în valoare cumulată de minim 225.924 lei fără TVA.

Ofertantul trebuie să facă dovada că are experienţa necesară pentru a presta un serviciu de natura, complexitatea și valoarea celui ce urmează a se încheia.

Cerința 2): Informații privind asocierea: se vor prezenta, dacă este cazul, acordul de asociere; documentele justificative.

Cerința 3) : Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de îndeplinire: acordul /acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului / subcontractanților.

C. PROPUNEREA TEHNICĂ

Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Caietul de sarcini, iar modul de prezentare a acesteia trebuie să permită identificarea facilă a corespondenței dintre cerințele autoritătii contractante și ofertă.
Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii tehnice care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă:www.inspectmun.ro.

D. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară conform solicitărilor din caietul de sarcini.
Ofertantul va prezenta propunerea financiară completand Formularul 7 cu valoarea totală fără TVA (TVA- ul va fi evidențiat distinct), pentru toate categoriile de trimiteri poștale. Formularul 7 va fi insoțit de o anexă care va cuprinde distinct valoarea fără TVA si cu TVA, pentru fiecare categorie de transmitere postală, conform tabelelor din cuprinsul lui.

Evaluarea ofertelor se face în baza ofertei până la 31.12.2023. De asemenea, prețul ofertat în necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 nu trebuie să fie diferit față de prețul din necesarul până la 31.12.2023.
Toate preturile vor fi exprimate în lei fără TVA, care se va evidenția distinct. Trebuie specificat dacă vreun serviciu este scutit de TVA.

E. ALTE INFORMATII

Garanţia de participare:

Garantia de participare este în valoare de: 2259 lei. Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Modul de constituire:
Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; b) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Garantia de participare trebuie sa fie constituită în suma stabilita pentru o perioada de valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si se va depune in contul IBAN RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanta, cod fiscal 35804563. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună executie.
c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul -cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
Nota: Dovada constituirii garanţiei de participare va însoţi oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situatie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Garanția de bună executie:
Garanția de bună execuție se va constitui în procent de 5% din valoarea contractului fără TVA.
Garanția se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Prestatorului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului.
Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:
a. scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;
b. asigurare de garanții emisă:
- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
 Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Beneficiarului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către Prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului Beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie şi va înştiinţa Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către Prestator, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.
În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, Beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât Prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.
Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

F. Riscurile contractului:
În cazul în care, Prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile contractuale acesta va răspunde potrivit prevederilor OUG 13/2013 privind serviciile poștale.

Risc privind pierderea, furtul sau distrugerea trimiterii:

Conform art. 41. din OUG 13/2013 privind serviciile poștale, Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială ori prin deteriorarea trimiterii.

Risc privind nereturnarea confirmării de primire (AR):     

Conform art. 42. din OUG 13/2013 privind serviciile poștale, În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

G. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Documentele care au fost emise într-o limbă straină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).
Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.

Transmiterea ofertelor: prin postă, la adresa autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1.
Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.
Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.
Mod de prezentare:
Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.
Sigilarea și marcarea ofertei:
Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 03.05.2023 ora 09:00. ”.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:
a)Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat;
b)Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite);
c)Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentatie).
Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garantia de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.
Plicul  exterior  se  va  înregistra  și  depune  la  sediul autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1.

Termen limită de primire oferte: 02.05.2023 ora: 16:00

H . Deschiderea şi evaluarea ofertelor
Ofertele se vor deschide in data de 03.05.2023 , ora 09:00 la sediul autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța.
Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, caietul de sarcini şi propunerea de contract.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „cel mai bun raport calitate-preț”, conform factorilor de evaluare stabiliți mai jos:
1. Prețul ofertei: 95%;
 Punctajul se acordă astfel:
Pentru prețul cel mai mic ofertat (Pmin) se acordă puctajul maxim, respectiv 95 de puncte. Pentru alt preț ofertat (Pn) se acordă punctajul: P1 =Pmin / Pn x 95.
2. Ponderea pentru calitate: „ Pentru numărul de contracte cu obiect similar, finalizate, în ultimii 3 ani, punctajul (P2) este de 5%, punctajul maxim fiind de 5 puncte și se punctează astfel:
      a)oferta admisibilă prin care se prezintă un singur contract finalizat în ultimii 3 ani cu obiect similar în valoare cel puțin 225.924 lei – 5 puncte;
      b)pentru restul ofertelor admisibile, punctajul va fi de:
 -pentru oferta admisibilă prin care se prezintă 2 contracte cu obiect similar finalizate în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 225.924 lei - 3 puncte;
 -
pentru oferta admisibilă prin care se prezintă 3 contracte cu obiect similar finalizate în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 225.924 lei – 1 punct.

Punctaj maxim 100 puncte.

Caiet de sarcini

Fisa de date

Proiect contract

Formulare