Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1315876 - Furnizare de rechizite și articole de papetărie

marți, 20 septembrie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare de rechizite și articole de papetărie

CPV și denumire: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de rechizite și articole de papetărie necesare pentru birourile/serviciile din cadrul DGAS, conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț. Valoarea maximă estimată pentru furnizare este de 61.786,10 lei fără TVA până la 31.12.2022, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele, din care: pentru sediul DGAS, valoarea maximă estimată este de 43.287,11 lei fără TVA, pentru Directța medico-socială, valoarea maximă estimată este de 13.910,95 lei fără TVA, pentru Cantina de ajutor social Constanța, valoarea maximă estimată este de 1.132,52 lei fără TVA, pentru Căminul pentru persoane vârstnice, valoarea maximă estimată este de 3.455,53 lei fără TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 42.198,70 lei fără TVA, astfel: pentru Sediul DGAS- 36.247,04 lei fără TVA, pentru Cantina de ajutor social Constanța- 202,80 lei fară TVA, pentru Căminul pentru persoane varstnice- 5.748,86 lei fără TVA. Propunerea financiară pentru unitățile din subordinea DGAS nu poate depăși valoarea estimată aferentă fiecăreia în parte.

Valoare estimata: 61.786,10  - 103.984,80  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia după data atribuirii și va fi valabil până la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii pe încă 4 luni în limita fondurilor disponibile. Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale) , sub formă de centralizator de prețuri, după modelul atașat; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct. Valoarea ofertată pentru necesarul fiecărei subunități nu trebuie să depășească valoarea estimată aferentă fiecăreia. Oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de către Autoritatea Contractanta către ofertantul clasat pe primul loc (in cazul in care operatorul economic deține cont SEAP) în urma aplicarii criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Oferta, va fi însoțită de PROPUNEREA TEHNICĂ, ce va cuprinde cantitățile și cerințele speciaficate în caietul de sarcini. Oferta de preț se va întocmi pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte, iar formularul de ofertă se va elabora pentru întregul necesar însumat. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Transportul produselor intra în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului; produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele autorității contractante. Garanția de bună execuție se va constitui în procent de 5% din valoarea contractului fără TVA.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (în acest sens se atasează modele de formulare, în link-urile descrise mai jos). Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Operatorii economici vor elabora ofertele pentru necesarul estimat până la data de 31.12.2022 și pentru posibila prelungire pe încă 4 luni în limita fondurilor bugetare disponibile. Ofertele prezentate trebuie să se încadreze în valorile maxime estimate pentru fiecare subunitate în parte. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS în parte.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 26.09.2022, orele: 12.00.

Formular ofertă

Modele declarații

Caiet de sarcini