Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1349920 - Achiziția de furnizare ușa PVC cu ghișeu si grilaje metalice de ușă si fereastră, cu montajul inclus, pentru spațiul destinat casieriei

vineri, 10 martie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achiziția de furnizare ușa PVC cu ghișeu si grilaje metalice de ușă si fereastră, cu montajul inclus, pentru spațiul destinat casieriei

CPV și denumire: 44221200-7 - Usi (Rev.2)

Descriere contract: Achiziția de furnizare ușa PVC cu ghișeu si grilaje metalice de ușă si fereastră, cu montajul inclus, pentru spațiul destinat casieriei, în sediul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța.

Valoare estimata: 5.683,60  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, va fi întocmită conform formularului F3 din cadrul caietului de sarcini si va fi justificata pe baza devizului de lucrari, conform normelor in vigoare, deviz ce va fi conform cu cerintele din caietul de sarcini atasat. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Ofertantii vor prezenta propunere tehnica ce va respecta cerintele din caietul de sarcini. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta si formularul F3 din cadrul caietului de sarcini), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini.

Criterii de atribuire:
Criteriul de atribuire il reprezintă "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerințelor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 17.03.2023, ora 10:00. Informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.

Caiet de sarcini

Modele declarații

Formular ofertă