Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1302956 - Serviciul de supraveghere lucrari – dirigentie de santier pentru lucrarile de reparatii si vopsire fatada la Caminul pentru persoane varstnice

vineri, 8 iulie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Serviciul de supraveghere lucrari – dirigentie de santier pentru lucrarile de reparatii si vopsire fatada la Caminul pentru persoane varstnice

CPV și denumire: 71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)

Descriere contract: Serviciul de supraveghere lucrari – dirigentie de santieri pentru lucrarile de reparatii si vopsire fatada la Caminul pentru persoane varstnice, conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat prezentului anunt.

Valoare estimata: 2.865,00  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate. Valoarea totala a ofertei financiare, va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct (formata doar din 2 zecimale) Va fi prezentata o oferta tehnica in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, conform punctelor 2, 3, 4, 5 si 9. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Durata serviciului de asistenta va fi de la semnarea contractului pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de executie cuprinzand si disponibilitatea in perioada de garantie a lucrarilor pentru participarea la remedierea defectelor aparute.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii, precum si dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, se va face prin prezentarea formularelor atasate. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate din caietul de sarcini, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate din caietul de sarcini. Nu se accepta oferte partiale si alternative.

Criterii atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a prezentat pretul total cel mai scazut si care intruneste conditiile cerute prin caietul de sarcini.

Data limita depunere oferta: 15.07.2022 14:00
 
Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 15.07.2022, orele. 14.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita, pana in data de 13.07.2022, la adresa de email mentionata mai sus.


Caiet sarcini

Formulare si centralizator

Declaratii

Atribuit catre SC SIMBOL EXPERT SRL, la valoarea de 2.865,00 lei fara TVA