Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1352769 - Achiziția de servicii necesare desfasurarii proiectului "INFANT

miercuri, 22 martie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Servicii necesare desfasurarii proiectului "INFANT"

CPV și denumire: 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare(Rev.2)

Descriere contract: Servicii necesare desfasurarii proiectului "INFANT", conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat

Valoare estimata: 1.170,00 RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la 31.12.2023 si isi va produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contract. Propunerea tehnica (conform formular propunere tehnica atasat), respectiv financiara se vor prezenta conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii (autorizatie/atestat sau alte documente doveditoare in acest sens); vor face dovada neincadrarii in cazurilede excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta propunere tehnica ce va respecta cerintele din caietul de sarcini. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara(formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini, conform formularului de oferta atasat. Oferta seva prezenta in preturi unitare, fara TVA; Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionat distinct si se va intocmi conform formularuluide oferta atasat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat, oferta financiarava fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ Raport calitate - pret” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante.Nu se accepta oferte partiale.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire este "cel mai bun raport calitate-pret", conform caietului de sarcini, astfel: - ponderea pretului ofertei este de 95% (propunerea financiara se va puncta invers proportional cu valoarea acesteia, punctajul maxim fiind de 95 puncte); - ponderea calitatii este de: „2 proiecte similare implementate cu succes este de 5%, punctajul maxim fiind de 5 puncte. „2 proiecte similare implementate cu succes se puncteaza astfel: a) oferta admisibila cu 2 proiecte similare implementate cu succes – 5 puncte; b) pentru restul ofertelor admisibile, punctajul va fide: 3 puncte pentru 1 proiect similar implementat cu succes si de 0 puncte pentru nici un proiect similar. Pentru componenta financiara: Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturiofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. Punctaj maxim

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro,sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis pana in data de 28.03.2023, ora 16.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.

Caiet de sarcini

Propunere tehnica

Modele declarații

Formular ofertă și centralizator