Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 89043 - Achiziția serviciului de consultanță privind achizițiile publice

luni, 24 aprilie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achiziție: Achiziția serviciului de consultanță, ca serviciu auxiliar prevăzut de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

CPV: 79418000-7-Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2);

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor (maxim 100 ore) în funcție de necesitățile ce pot apărea pe parcursul etapelor procesului de achiziție publică, respectiv:
a) etapa de planificare/pregătire, estimarea valorii achiziției publice, inclusiv consultarea pieței, care se inițiază prin identificarea necesitaților si elaborarea referatelor de necesitate și se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorității contractante/unității de achiziții centralizate a documentației de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum și a strategiei de contractare pentru procedura respectivă;
b) etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru;
c) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru și întreaga legislație în materia achizițiilor publice
d) eventualele aspete ce pot apărea;

Valoarea estimata fără TVA: 16500.00 RON;

Condiții contract: Contractul se va încheia ulterior atribuirii în SEAP și va fi valabil până la data de 31.12.2017 pentru un număr maxim de 100 ore, pe baza de comandă. În funcție de necesitățile ce vor apărea, se va solicita consultanță prin comandă transmisă prin e-mail în care se va prezenta concret speța apărută în etapa de pregătire/desfășurare/a unei proceduri de achiziție la care consultantul va specifica în scris pe e-mail, numărul de ore necesare pentru speța prezentată, număr ce va fi negociat; operatorii interesați vor posta oferta în catalogul electronic SEAP, iar aceasta va avea o valabilitate de 60 zile. Oferta se va prezenta în preț unitar, fără TVA; valoarea totală se va exprima în lei, cu TVA menționat distinct, conform formularului de ofertă atașat;

Condiții participare: Operatorii trebuie să fie înscriși în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Vor face totodată dovada neîncadrării în situațiile de excludere prevăzute la art. 59, 60, 164, 167 din Legea 98/2016, precum și a experienței în domeniu, a deținerii unui certificat de expert în achiziții pentru persoana implicata în îndeplinirea contractului;

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă va achiziționa direct din catalogul electronic din SEAP serviciul de la operatorul economic care întrunește cerințele autorității contractante și are prețul cel mai scăzut;

Termen limita primire oferte: 28.04.2017;

Informații suplimentare: Oferta, precum și documentele doveditoare solicitate se vor transmite până în data de 28.04.2017, orele 16:00, la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, unde pot fi solicitate și eventuale informații suplimentare, cu specificarea adresei de e-mail la care se poate trimite răspunsul.


Modele formulare

Atribuit către: SC SMART MIND SOLUTIONS SRL;
Valoare: 6.000 lei fără TVA.