Comisiile de specialitate ale consiliului local


Comisia nr. 1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, cu următoarele atribuții:
a) avizează studii, prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-sociale, în colaborare permanentă cu comisia nr. 2 și ori de câte ori intervin studii și programe specific altor domenii, se va solicita și implicarea comisiei de specialitate în domeniu;
realizează studii și avizează din punct de vedere al eficienței economice orice propunere cu privire la administrarea domeniului public și privat, în vederea organizării și asigurării unor strategii de perspectivă care să asigure dezvoltarea acestuia, avându-se în vedere specificul și tradiția localității;
b) analizează și avizează bugetul local în structura privind formarea, administrarea, întrebuințarea și executarea acestuia, avizează eventualele virări de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, precum și împrumuturile.
după definitivare, odată avizat, supune bugetul local spre aprobare plenului Consiliului Local;
c) avizează statutul personalului, organigramele și numărul de personal, la propunerea primarului;
d) avizează și poate propune impozite și taxe locale, precum și taxe special pe timp limitat, în condițiile legii;
e) participă la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii, atunci când se fac eventuale propuneri privind înființarea de instituții și agenți economici de interes local, concesionari sau închirieri de servicii publice, participări la societăți comerciale, locațiile de activități sau servicii ale administrației publice, colaborarea și interdependența cu comisiile 2, 3, 5 în aceste direcții fiind inevitabilă, urmând ca acțiunile să fie avizate după caz;
f) propune, analizează și avizează norme orientative pentru regiile autonome sau societățile comerciale pe care le înființează Consiliul Local;
g) întocmește studii cu privire la organizarea serviciilor publice în condiții de operativitate și eficiență și răspunde în acest sens eventualelor solicitări ale celorlalte comisii pe domenii de specialitate, avizându-le, după caz, propunerile, în cadrul colaborării cu comisiile 3 și 5;
h) analizează și avizează, după caz, în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate 2, 3, 4 și 5, propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum și cu agenți economici din țară și din străinătate, în scopul realizării și exploatării unor lucrări de interes comun (obligatorii fiind dezbaterile inițiate de comisia care realizează propunerea);
i) comisia exercită și alte atribuțiuni stabilite de lege și de Consiliul Local.
       

Componența comisiei : BUGET - FINANȚE

PREȘEDINTE - DUMITRU CARAGHEORGHE

USR

SECRETAR TEODOR POPA

PNL

IONUȚ RUSU

PNL

STERE HIRA

PNL

ȘERBĂNESCU MARIAN

PSDComisia nr. 2 - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
, cu următoarele atribuții:

a) întocmește și avizează studii și programe de dezvoltare urbanistică și ori de câte ori intervin studii și programe specifice altor domenii, solicită și implicarea comisiei de specialitate în domeniu; 
b) participă la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1, 3, 5, cu privire la înființarea de instituții și agenți economici de interes local, concesionari sau închirieri de servicii publice, participări la societăți comerciale, locații de activitate sau servicii ale administrației publice, avizându-le după caz; 
c) realizează studii și programe care să asigure buna funcționare a serviciilor de gospodărie comunală, transport local și rețele edilitare. Acțiunea este comună comisiilor 1, 2 și 3, fiind vorba de activități specifice de urbanism și servicii publice; 
d) inițiază și asigură realizarea programelor de organizare și dezvoltare urbanistică a localității, precum și de amenajare a teritoriului cu respectarea tradiției locale și a prevederilor legale, de realizare a lucrărilor publice cu participarea, eventual, a comisiilor pe domenii de specialitate implicate; atunci când este vorba de refacerea și protecția mediului înconjurător, protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, se va solicita participarea comisiei nr. 4; 
e) comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau consiliul local.


Componența comisiei: URBANISM

PREȘEDINTE - DANIEL TATU

PNL

SECRETAR - CRISTIANA POPESCU

USR

MIHAELA ANDREI

PNL

CĂTĂLIN IACOB

USR

RĂSĂUȚEANU COSTIN

PSD
Comisia nr. 3 - Comisia pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, cu următoarele atribuții:
a) inițiază și avizează studii și programe în vederea dezvoltării activităților regiilor autonome înființate și societăților comerciale de interes local, a creșterii operativității și eficienței acestora, a implicării lor în administrarea domeniului public al municipiului, cu solicitarea colaborării comisiei nr. 5;
b) inițiază propuneri privind înființarea de instituții și agenți economici de interes local; inițiază sau participă la inițieri de documentații sau propuneri în colaborare cu alte comisii pe domenii de specialitate, pentru concesionări sau închirieri de servicii publice, participări la societăți comerciale, locații de activități sau servicii ale administrației publice, colaborând în această direcție nemijlocit cu comisiile nr. 1 și 5;
c) urmărește și controlează activitatea societăților comerciale de interes local, pe perioada existenței lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informează plenul consiliului local, acțiune comună necondiționat cu comisia nr. 5;
d) în colaborare cu comisiile pe domenii de activitate nr. 1 - 5, inițiază norme orientative pentru regiile autonome sau societățile comerciale pe care le înființează;
e) avizează asupra propunerilor privind numirea și eliberarea din funcții a conducătorilor regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat de interes local;
f) realizează studii și programe, în colaborare cu comisia nr. 2, pentru buna funcționare a serviciilor de gospodărie comunală, transport local și rețele edilitare;
g) inițiază și avizează studii și programe privind organizarea serviciilor publice în condiții de operativitate și eficiență, în colaborare cu comisia nr. 1;
h) inițiază propuneri motivate care să asigure libertatea comerțului și a concurenței loiale și să încurajeze libera inițiativă, ori de câte ori se impune, în condițiile legii;
i) inițiază propuneri motivate privind organizarea de târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții, cu asigurarea bunei funcționări a acestora;
j) analizează, avizează și inițiază, după caz, în colaborare cu comisiile 1 și 5, propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum și colaborarea cu agenți economici din țară și din străinătate, în scopul realizării și exploatării unor lucrări de interes comun;
k) inițiază propuneri pentru crearea condițiilor necesare petrecerii timpului liber al cetățenilor și asigură desfășurarea activităților de turism și agrement pe raza municipiului Constanța;
l) comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau consiliul local.

Componența comisiei: SERVICII PUBLICE

PREȘEDINTE - IULIAN CĂLIN

USR

SECRETAR - CRISTIAN OMOCEA

PNL

STERE HIRA

PNL

ALEXANDRU NAZÎRU

PNL

CERASELA BADEA

USR

DOBRE IOANA CLAUDIA

PSD

MIHĂILESCU CRISTIAN

PSD

 

Comisia nr. 4 - Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cu următoarele atribuții:
a) inițiază studii, prognoze orientative și programe privind asigurarea condițiilor necesare bunei funcționări a instituțiilor locale de învățământ, sanitare, de cultură și de tineret, de sub autoritatea Consiliului Local; 
b) inițiază propuneri motivate de înființare a unor instituții de binefacere de interes local și instituie norme de funcționare a acestora; 
c) analizează și după caz, inițiază, propune și ia măsuri în vederea realizării protecției sociale, pe baza motivațiilor rezultate din legislația în vigoare; 
d) avizează proiectele de hotărâri cu incidenta asupra atribuțiilor specifice ale comisiei; 
e) inițiază propuneri pentru crearea condițiilor necesare petrecerii timpului liber al cetățenilor și asigură desfășurarea activităților sportive pe raza municipiului Constanța; 
f) urmărește execuția bugetară pe domeniile ei de activitate, în colaborare cu comisia nr. 1 
g) soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor pe problematica specifică comisiei; 
h) comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau consiliu local municipal Constanța.

Componența comisiei: INVATAMANT, SANATATE, SPORT

PREȘEDINTE - ADRIANA CAMPEANU

PNL

SECRETAR - MIRELA GARIP

USR

ROMEO STAVAR-VERGEA

PLUS

NICOLAE IRINELA

PSD

MERDINIAN LIVIU

PSDComisia nr. 5 - Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, cu următoarele atribuții:
a) inițiază și întocmește regulamentul de funcționare al consiliului, pe baza statutului și regulamentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea acestora atunci când se impune, în funcție de condițiile locale; 
b) avizează statutul personalului, organigramele și numărul de personal, la propunerea primarului; 
c) avizează, din punct de vedere juridic toate proiectele de hotărâri și inițiază de comun acord cu comisiile 1 și 3 propuneri privind înființarea de instituții și agenți economici de interes local; avizează asupra concesionarii sau închirierii de servicii publice, participării la societăți comerciale, locații de activități sau servicii ale administrației publice; 
d) avizează asupra propunerilor privind numirea și eliberarea din funcții a conducătorilor regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat de interes local; 
e) urmărește și controlează activitatea societăților comerciale de interes local în colaborare cu comisia nr. 3, pe perioada existenței lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informează plenul Consiliului Local; 
f) avizează normele orientative pentru regiile autonome și societățile comerciale înființate de consiliul local, inițiate de comisiile 1 și 3; 
g) urmărește activitatea organelor de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor din municipiu; 
h) inițiază propuneri în vederea conferirii persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlului de cetățean de onoare al municipiului; 
i) analizează și avizează, după caz, în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate, programele privind asocierea cu alte consilii locale, precum și cu agenți economici din țară și din străinătate, în baza realizării și explorării unor lucrări de interes comun; 
j) analizează și avizează posibilitățile de legături de colaborare, cooperare și înfrățire cu localități din străinătate; 
k) urmărește activitatea compartimentului juridic în ceea ce privește reprezentarea consiliului local în instanțele de judecată și în relațiile cu terții; 
l) comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege.

Componența comisiei: JURIDIC

PREȘEDINTE - ADRIANA ARGHIRESCU

PNL

SECRETAR - MIHAI OCHIULEȚ

USR

COSTIN AVĂTAVULUI

PNL

ALEXANDRU NAZÎRU

PNL

FLORIN COCARGEANU

USR

PERODIN DEDE

PSD

TINCU CRISTIAN

PSD