Casare Autovehicule

Programare verificare documente casare auto - click pentru detalii

Stimați participanți la Programul casare autovehicule,

Vă mulțumim pentru grija manifestată față de protejarea mediului înconjurător și vă transmitem anexat programarea pe zile și segmente orare pentru prezentarea la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C în vederea verificării documentelor și semnării contractului de finanțare.

Vă rugăm să aveți la dumneavoastră următoarele documente:
- cartea de identitate a solicitantului de finanțare - proprietarul autovehiculului / proprietarul ca urmare a partajului judiciar / împuternicitul/reprezentantul legal, în original și copie;
- certificatul de înmatriculare al autovehiculul, prezentat în original și depus în copie;     
- cartea de identitate a autovehiculului, prezentată în original și depusă în copie;
- acordul scris al coproprietarilor, privind participarea în cadrul programului, în situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate;
- extrasul de cont IBAN al solicitantului de finanțare în care se va vira stimulentul de casare, în cazurile excepționale în care solicitantul nu are cont bancar, plata se va face numerar cu o programare ulterioară;
- împuternicirea notarială, dacă este cazul, a  persoanelor care depun documentele în numele proprietarului;
- hotărârea judecătorească în cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar.

Totodată, pentru scurtarea timpului petrecut la ghișeu, vă recomandăm să completați pe calculator documentele anexate, și anume:
- cerere de participare - 1 exemplar;
- contract de finanțare - 2 exemplare față-verso;
- acord coproprietar - daca este cazul.

Lista programărilor este prezentată în ordine alfabetică după primele 2 litere ale numelui de familie, al doilea element de identificare fiind data nașterii, iar in partea dreaptă veți găsi ziua și ora la care să vă prezentați la Centrul de Informare pentru Cetățeni.

După verificarea documentelor și semnarea contractului de finanțare, următorii pași sunt:
- predarea autovehicului la colectorii autorizați, lista aici http://www.anpm.ro/web/apm-constanta/vechicule-scoase-din-uz ;
- radierea autovehiculului din circulație;
- radierea autovehiculului din evidența fiscală;
- depunerea dovezilor de radiere la sediul Serviciului Administrativ al primăriei Constanța din str. Cuza Vodă nr. 27;
- plata stimulentului de casare în valoare de 3000 lei în contul solicitantului sau în cazurile excepționale plata în numerar la casierie, pe baza unei programări ce va fi anunțată ulterior.PROGRAM PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Program inițiat de GUVERNUL ROMÂNIEI prin MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR implementat de ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU în parteneriat cu MUNICIPIUL CONSTANȚA.

Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin casarea autovehiculelor uzate. Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice.

Municipiul Constanța participa la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate” pentru a veni în sprijinul locuitorilor,  fiind o oportunitate pentru proprietarii, ce dețin de cel puțin 5 ani un autovehicul mai vechi de 15 ani și normă de poluare Euro 3 sau inferioară, să beneficieze de stimulentul de casare în valoare de 3.000 lei.

Municipiul Constanța va acorda suma de 3.000 lei cu titlul de stimulent pentru casare numai după:

- încheierea contractului de finanțare cu proprietarul autovehiculul uzat, ce solicită stimulentul pentru casare;

- casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați, după încheierea contractului de finanțare;

- radierea autovehiculul uzat din circulație și din evidența fiscală a UAT.

 

Etapele Programului sunt următoarele:

1 . Depunere la AFM de către UAT, în aplicația dedicată, a CERERII DE FINANȚARE.

2 . Comisia/comitetul director al AFM verifică cererile depuse, întocmește liste cu admiși/respinși pe care le publică pe site-ul AFM. Dacă cererea depusă de UAT este admisă, va comunica prin e-mail, cu confirmare de primire, aprobarea finanțării si transmite CONTRACTUL DE DELEGARE in vederea semnării.

3 . Publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru proprietarii autovehiculelor uzate, adică solicitanții de finanțare, și a sumelor alocate - https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

4 . Înscrierea în aplicația informatică a AFM a solicitanților de finanțare, care au domiciliul în raza UAT, până la data de 29 septembrie 2023, ora 23.59 sau în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare. Un solicitant se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea unuia sau mai multor autovehicule uzate - https://www.afm.ro/main/programe/casare_auto_uzate/2023/anunt_pf_rabla_local_25.07.2023.pdf

5 . AFM transmite către UAT lista solicitanților de finanțare înscriși.

6 .UAT verifică documentele justificative ale solicitanților de finanțare și semnează contractele de finanțare cu solicitanții înscriși la AFM. Solicitanții se vor prezenta la Centrul de Informare pentru Cetățeni, din incinta City Park Mall pentru depunerea documentelor justificative și semnarea contractului de finanțare, după un program stabilit și adus la cunoștință publică prin intermediul mass-media și pe pagina de internet a UAT.                                                                                     

Documentele justificative sunt:

- actul de identitate al solicitantului de finanțare, proprietarul autovehiculul, în original și copie;

- certificatul de înmatriculare al autovehiculul, prezentate în original și depuse în copie;                    

 - cartea de identitate a autovehiculului, prezentată în original și depusă în copie;                              

 - declarație pe proprie răspundere că are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat și cel local, că nu a comis infracțiuni de mediu și că nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

- acordul scris al coproprietarilor, privind participarea în cadrul programului, în situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate;

- extrasul de cont IBAN al solicitantului de finanțare în care se va vira stimulentul de casare

Pentru reducerea timpului petrecut la ghișeu, solicitanții pot completa în prealabil contractul de finanțare și declarația cu datele personale, formulare anexate mai jos;
7 . Solicitantul de finanțare casează și radiază autovehiculul din circulație și din evidența fiscală, numai după ce a încheiat contractul de finanțare și pune la dispoziția UAT documentele doveditoare la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta City Park Mall.

8 . UAT face plata stimulentului pentru casare în contul solicitantului de finanțare în baza contractului încheiat.

Listă colectori autorizați - https://www.afm.ro/main/programe/psipan/2008/etapa1/lista_operatori_economici_colectori.pdf

 

Criteriile de eligibilitate și obligațiile ce decurg din participarea la acest program așa cum au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv decizii ale Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu (detalii aici https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php) sunt următoarele:

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanțare:

1. persoană fizică cu domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT Municipiul Constanța;

2. deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, ce se află în evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;

3. nu are obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

4. nu a obținut şi nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Programul privind casarea autovehiculelor uzate;

5. nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

6. În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat (UAT) declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietar/fostul proprietar atât în cadrul Programului cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

7. Își ia angajamentul:

- că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare

- să predea spre casare autovehiculul uzat cu care participă în Program către un colector autorizat să desfășoare activități de colectare, colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 cu modificările şi completările ulterioare, numai după semnarea contractului de finanțare cu UAT municipiul Constanța;

- să radieze autovehiculul uzat din circulație și din evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;

să pună la dispoziția UAT municipiului Constanța dovada casării și radierii din circulație, respectiv din evidența fiscală

 

Criterii de eligibilitate ale autovehiculului uzat:
1. este înregistrat în evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;
2. la data solicitării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;
3. are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
4. conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Relații suplimentare și asistență pentru înscrierea în program la telefon: 0241485807

INSTRUCȚIUNI CREARE CONT ȘI ÎNSCRIERE

Pentru scurtarea timpului petrecut la ghișeu, recomandăm completarea formularelor, preferabil pe calculator, apoi listarea și prezentarea lor împreună cu documentele justificative ale proprietarului și autovehiculului, pentru încheierea contractului de finanțare, la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta City Park Mall.
 
Programul de prezentare la ghișeu va fi făcut public după încheierea sesiunii de înscriere de pe site-ul AFM și primirea listelor cu persoanele înscrise. Programare la ghișeu se va face în ordine alfabetică, pe zile, urmând a fi afișată în această secțiune a site-ului.


CONTRACT DE FINANTARE
ACORD COPROPRIETAR
CERERE