Casare Autovehicule

PROGRAM PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Program inițiat de GUVERNUL ROMÂNIEI prin MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR implementat de ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU în parteneriat cu MUNICIPIUL CONSTANȚA.

Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin casarea autovehiculelor uzate.

Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice.

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 279/04.04.2023 a variantei actualizate a ,,Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate (Ordinul nr. 864/30.03.2023), vă informăm că au intervenit modificări, în parcurgerea etapelor, pe care le prezentăm mai jos.

Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Constanța (UAT) aduce la cunoștința publicului că va participa la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate” pentru a veni în sprijinul locuitorilor,  fiind o oportunitate pentru proprietarii, ce dețin de cel puțin 5 ani un autovehicul mai vechi de 15 ani și normă de poluare Euro 3 sau inferioară, să beneficieze de stimulentul de casare în valoare de 3.000 lei.

Programul are caracter multianual, iar alocarea sumei din bugetul local pentru derularea programului se va face în funcție de disponibilitățile bugetare pentru fiecare an.

Programul se derulează în baza contractelor de delegare încheiate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) cu unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comune, orașe, municipii.

UAT va acorda suma de 3.000 lei cu titlul de stimulent pentru casare numai după:

- încheierea contractului de finanțare cu proprietarul autovehiculul uzat, ce solicită stimulentul pentru casare;
- casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați;
- radierea autovehiculul uzat din circulație și din evidența fiscală a UAT.

Etapele Programului sunt următoarele:

 1. Depunere la AFM de către UAT, în aplicația dedicată, a CERERII DE FINANȚARE.

 2. Comisia/comitetul director al AFM verifică cererile depuse, întocmește liste cu admiși/respinși pe care le publică pe site-ul AFM. Dacă cererea depusă de UAT este admisă, va comunica prin e-mail, cu confirmare de primire, aprobarea finanțării si transmite CONTRACTUL DE DELEGARE in vederea semnării.

 3. Publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru proprietarii autovehiculelor uzate, adică solicitanții de finanțare, și a sumelor alocate.

 4. Înscrierea în aplicația informatică a AFM a solicitanților de finanțare, care au domiciliul în raza UAT, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare. Înscrierea se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicației informatice. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanțare către UAT, ulterior înscrierii. Un solicitant de finanțare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.

 5. AFM transmite către UAT lista solicitanților de finanțare înscriși.

 6. UAT verifică documentele justificative ale solicitanților de finanțare și semnează contractele de finanțare cu solicitanții înscriși la AFM. Solicitanții se vor prezenta la Centrul de Informare pentru Cetățeni, din incinta City Park Mall pentru depunerea documentelor justificative și semnarea contractului de finanțare, după un program stabilit și adus la cunoștință publică prin intermediul mass-media și pe pagina de internet a UAT. Documentele justificative sunt: actul de identitate al solicitantului de finanțare, proprietarul autovehiculul și certificatul de înmatriculare al autovehiculul, prezentate în original și depuse în copie; certificat fiscal îndeplinire obligații către bugetul de stat (ANAF); certificat fiscal îndeplinire obligații către bugetul local (SPIT); cazier judiciar; declarație că nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program; acordul scris al coproprietarilor, privind participarea în cadrul programului, în situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate. Pentru reducerea timpului petrecut la ghișeu, solicitanții pot completa în prealabil contractul de finanțare și declarațiile cerute conform ghidului, ce vor fi puse la dispoziție pe această pagină.

 7. Solicitantul de finanțare casează și radiază din circulație autovehiculul uzat și pune la dispoziția UAT documentele doveditoare prin depunerea lor la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta City Park Mall.

 8. UAT face plata stimulentului pentru casare în contul solicitantului de finanțare în baza contractului încheiat.

Criteriile de eligibilitate și obligațiile ce decurg din participarea la acest program așa cum au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv decizii ale Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu (detalii aici https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php) sunt următoarele:

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanțare:

 1. persoană fizică cu domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT Municipiul Constanța; 

 2. deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, ce se află în evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța; 

 3. nu are obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; 

 4. nu a obținut şi nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Programul privind casarea autovehiculelor uzate; 

 5. nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

 6. În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat (UAT) declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietar/fostul proprietar atât în cadrul Programului cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

 7. Își ia angajamentul:

  • - că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare

  • - să predea spre casare autovehiculul uzat cu care participă în Program către un colector autorizat să desfășoare activități de colectare, colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 cu modificările şi completările ulterioare, după semnarea contractului de finanțare cu UAT municipiul Constanța;

  • - să pună la dispoziția UAT dovada casării;

  • - să radieze autovehiculul uzat din circulație și din evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;

  • - să pună la dispoziția UAT municipiului Constanța certificatul de radiere al autovehiculului uzat.

Criterii de eligibilitate ale autovehiculului uzat:

1. este înregistrat în evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanța; 

2. la data solicitării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; 

3. are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară; 

4. conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Administrația Fondului pentru Mediu anunță deschiderea sesiunii de finanțare a  Programului privind casarea autovehiculelor uzate pentru solicitanții unităților administrativ-teritoriale, începând cu data de 21 aprilie 2023.

Unitățile administrativ-teritoriale pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă prin intermediul aplicației informatice, puse la dispoziție de AFM, în perioada 21 aprilie 2023, ora: 10:00 – 28 aprilie 2023, ora: 23:59.

După încheierea contractelor de delegare încheiate de Administrația Fondului pentru Mediu cu unitățile administrativ-teritoriale și publicarea pe site-ul: www.afm.ro a listei cu UAT-urile care au încheiat contracte de delegare, AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.

 

Relații suplimentare la telefon: 0241485807Informare GDPR