Informații generale despre actele de identitate

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 - 18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 - 25 ani;
- după împlinirea vârstei de 25 ani va fi înscris termenul de valabilitate 03.08.2031 conform dispozițiilor art.5 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal sau pe baza de procura speciala autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul, in cazul în care acesta nu se află în ţară. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului. Cărţile de identitate se eliberează numai titularilor sau pe bază de procură specială, mandatarului.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate. În cazul în care naşterea sau căsătoria nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române se va solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate. Pentru această procedură, solicitanţii se vor adresa Serviciului de Stare Civilă.

În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședinţa, cu cel mult 180 zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute. Atragem atenţia cetăţenilor să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:

- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
- dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/ prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere ş.a.);
- în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
- în cazul deteriorării actului de identitate;
- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
- la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea;
- când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- în cazul schimbării sexului;
- în cazul anulării;
- în cazul atribuirii unui nou CNP;
- pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

IMPORTANT!!!

       Persoanele care au atât actul de identitate, cât și certificatul de stare civilă (naștere, căsătorie) pierdut, furat, sau distrus (PLASTIFIAT), pot obține un nou certificat de stare civilă prin serviciul evidență persoane, la data depunerii cererii pentru solicitare act de identitate.

       Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea unui nou certificat de stare civilă și va achita contravaloarea de 13 lei - la orice agenţie SPIT (Serviciul Public de Impozite şi Taxe) Constanţa, la Centrul de Informare Cetăţeni, la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa).

 

PRECIZĂRI DESPRE ACTUL DE PROPRIETATE

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

a) Acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la litera a) sau după caz, la lit.d). Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului evidenţă  persoane, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României;
c) Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr.14) însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
d) Documentul eliberat de autoritatea administrației publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinația de locuință.

Toate documentele se prezintă în original, nu se acceptă copii legalizate !

 

DOCUMENTELE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ

   1. Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă, autentificat la un notar public sau înregistrat la nivelul instituției care a deținut fondul locativ.

     2. Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă, autentificat la un notar public, prin care cumpărătorul dobândește doar un dezmembrământ al dreptului de proprietate, respectiv nuda proprietate, iar vânzătorul își rezervă dreptul de uzufruct sau habitație viageră pentru sine sau o altă persoană.

IMPORTANT !!!

Dacă vânzătorul își rezervă dreptul de uzufruct pentru sine sau o altă persoană fizică asupra întregului imobil, în situația în care solicitantul actului de identitate este :

- nudul proprietar, uzufructuarul trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
uzufructuarul, nudul proprietar nu trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
o terță persoana, numai uzufructuarul trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu.

Dacă vânzătorul își rezervă dreptul de habitație viageră pentru sine sau o altă persoană fizică asupra întregului imobil, în situația în care solicitantul actului de identitate este:

- persoana care are dreptul de habitație viageră sau soțul/soția, copiii, părinții și persoanele aflate în întreținere, cumpărătorul nu trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
cumpărătorul, persoana care și-a rezervat dreptul de habitație viageră trebuie să-și exprime consimțământul de primire în spațiu;
o terță persoană, atât cumpărătorul cât și persoana care are dreptul de habitație trebuie să dea declarație de primire în spațiu.

3. Titlul de proprietate a unui imobil tip locuinţă, înscris în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare.
4. Contractul de donaţie, a unui imobil tip locuinţă, autentificat la un notar public.
5. Contractul de schimb imobiliar, a unui imobil tip locuinţă, autentificat la un  notar public.
6. Contractul de partaj voluntar a unui imobil tip locuinţă, autentificat la un notar public.
7. Contractul de întreţinere pentru un imobil tip locuinţă, autentificat la un notar public.
8. Contractul pentru construirea de locuinţe și procesul verbal de predare-primire/recepție a locuinţei.
9. Certificatul de moştenitor eliberat de notarul public, cu privire la un imobil tip locuinţă.
10. Contractul de închiriere (locaţiune), care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat (solicitantul trebuie să figureze la rubrica “Titularul contractului de închiriere” sau “persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere” - în termen de valabilitate. Se prezintă contractul de închiriere, actele adiţionale şi fişa cu suprafaţa locativă.

În baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

IMPORTANT !!!

Contractul de închiriere încheiat între două persoane fizice trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:

- să fie înregistrat la organele teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală ( ANAF);
- să fie autentificat la un notar public;
- să fie atestate părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat.

Contractul de închiriere încheiat între o persoană juridică și una fizică trebuie să fie înregistrat în registrul societății, datat, ștampilat și semnat de către părți.

 

    11. Contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă.

IMPORTANT !!!

Contractul de comodat încheiat între două persoane fizice trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:

- să fie autentificat la un notar public;
- să fie atestate părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat;

Contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă încheiat între o persoană juridică și una fizică trebuie să fie înregistrat în registrul societății, datat, ștampilat și semnat de către părți.

Contractul de comodat poate face dovada adresei de domiciliu/reședință numai pentru persoana menționată în contract. Pentru o terță persoană este necesară aprobarea prealabilă a comodantului.     

  12. Hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă.
     13. Actul de adjudecare a unui imobil tip locuinţă, însoțit de procesul verbal, după caz.
     14.Extras de carte funciară pentru informare, pentru un imobil tip locuință, actualizat (emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii).
     15. Autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă şi procesul verbal de recepție.

IMPORTANT !!!

    În lipsa procesului–verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru proprietarul imobilului și membrii familiei sale, dovada adresei de domiciliu/reședință se poate face cu declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică la care se atașează copia autorizației de construire.

    Dacă solicitantul este o terță persoană care nu face parte din familia proprietarului, dovada adresei de domiciliu/reședință se poate face cu declarația de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de autorizația de construire și procesul verbal de recepție sau un contract de închiriere/comodat încheiat în condițiile legii.

    16. Contractul de leasing imobiliar, pentru un imobil tip locuință.
    17. Actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinație de locuință, autentificat la un notar public.
    18. Contractul de dare în plată a unui imobil cu destinație de locuință, autentificat la un notar public.
   19. Adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Alte acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

NU CONSTITUIE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ :

- antecontractul /promisiunea de vânzare-cumpărare;
- testamentul;
- certificatul de atestare fiscală;
certificat de nomenclatură stradală.

INFORMAŢII IMPORTANTE !!!

Dacă solicitantul NU este titularul spaţiului de locuit, PROPRIETARUL va prezenta actul de proprietate (original şi copie), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată numai de unul dintre soţi, în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesară prezenţa ambilor soţi.

Găzduitorii au obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.

În situația în care găzduitorul declară că imobilul a fost înscris în cartea funciară ca locuință a familiei este necesar consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta extrasul de carte funciară.

În situaţia în care imobilul este deţinut în coproprietate de mai multe persoane, declaraţia de consimţământ poate fi dată de oricare dintre proprietari.

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul evidenţă persoane, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Româneși, și cu cel mult 6 luni înainte de această dată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente(în acest ultim caz, tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare). Declarația găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărții de identitate (declaraţia se reţine în original). În declaraţia dată de proprietarul imobilului trebuie să se specifice acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului (reşedinţei) unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. Această declaraţie trebuie însoţită de actul de proprietate în original.

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul (reşedinţa) în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului (reşedinţei) unor terţe persoane.

În cazul în care există neconcordanţe între adresa înscrisă în actele de proprietate şi adresa reală este necesar a se prezenta un certificat eliberat de către Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei. 

 
Pentru actele necesare click aici