De interes public

Consultarea pieței 2018

184. Determinarea valorii estimate a achiziției de servicii instruire (curs Managementul calității în administrația publică, curs Management public și leadership, curs Planificare strategică) în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001".

informații generale privind autoritatea contractantă   Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon:0241/488198


documente

  click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziṭiei de servicii instruire (curs Managementul calității în administrația publică, curs Management public și leadership, curs Planificare strategică) în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001".

Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională

80521000-2 Servicii privind programele de formare

80532000-2 Servicii de formare în management

80530000-8 Servicii de formare profesională

80570000-0 Servicii de perfecționare personală

descriere consultare   

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția de servicii instruire (curs Managementul calității în administrația publică, curs Management public și leadership, curs Planificare strategică) în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001".

Această activitate presupune realizarea unor servicii de instruire  la care vor participa 110 persoane din cadrul instituției, astfel:

1. Curs Managementul calității în administrația publică pentru 65 persoane care se va derula pe parcursul a 3 sesiuni a câte 3 zile fiecare, cu participarea a 21-23 persoane/sesiune;

2. Curs Management public și leadership pentru 25 persoane care se va derula pe parcursul a 2 sesiuni a câte 5 zile fiecare, cu participarea a 10-15 persoane/sesiune;

3. Curs Planificare strategică pentru 20 persoane care se va derula pe parcursul a 2 sesiuni a câte 5 zile fiecare, cu participarea a 10 persoane/sesiune.

Serviciul va consta în activitatea de formare, inclusiv evaluarea/testarea cursanților iar la finalizarea instruirii, participanților li se vor emite certificate de participare.

Cursurile se vor desfășura în municipiul Constanţa, într-o locație pusă la dispoziție de către prestator, acesta va asigura toate materialele, echipamentele necesare pentru în vederea desfășurării activității precum și asigurarea unei pauze de cafea care va cuprinde: băutură rece și caldă (apă plată, apă minerală, cafea, cea, etc), produse de patiserie dulce și sărată, fursecuri.

Preţul serviciilor va fi prezentat la valoarea totală.

Valoarea totală va fi însoțită de o anexă care va cuprinde valoarea defalcată pe fiecare curs, respectiv taxa (tariful)/cursant exprimat în lei.

În taxa (tariful)/cursant, operatorul economic va include toate cheltuielile ocazionate de organizarea, derularea, finalizarea cursurilor.

aspecte supuse consultării  

conform anunțului atașat în secțiunea documente

data afișării anunțului
 

12.12.2018

dată limită transmitere propuneri

17.12.2018

dată limită consultare  

18.12.2018

modalitate desfășurare  

Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ în vederea determinării valorii estimate la adresa de e-mail: madalina.arsene@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, Bd-ul Tomis nr.51, camera 25B parter.


183. Determinarea valorii estimate a achiziției ”Auditor în domeniul calității” în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”

informații generale privind autoritatea contractantă   Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon:0241/488198


documente

  click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziṭiei de servicii instruire “Auditor în domeniul calității” în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”.

Cod CPV :     80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională

80521000-2 Servicii privind programele de formare

80532000-2 Servicii de formare în management

80530000-8 Servicii de formare profesională

80570000-0 Servicii de perfecționare personală

descriere consultare   

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția de servicii instruire “Auditor în domeniul calității” în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001".

Această activitate presupune realizarea unor servicii de instruire “Auditor in domeniul calității” (curs acreditat ANC - cod COR 214130), la care vor participa 5 persoane din cadrul instituției.

Serviciul va consta în activitatea de formare, inclusiv evaluarea şi certificarea cursanților.

Cursanții vor primi certificate de absolvire recunoscute de  către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, recunoscute oficial pe piața muncii, însoțite de un supliment descriptiv menționând competențele dobândite.

Cursul se va desfășura în municipiul Constanţa, într-o locație pusă la dispoziție de către prestator, acesta va asigura toate materialele, echipamentele necesare în vederea desfășurării activității precum și asigurarea unei pauze de cafea care va cuprinde: băutură rece și caldă (apă plată, apă minerală, cafea, cea, etc), produse de patiserie dulce și sărată, fursecuri.

Preţul serviciilor va fi prezentat la valoarea totală.

Valoarea totală va fi însoțită de o anexă care va cuprinde taxa (tariful )/cursant exprimat în lei.

În taxa (tariful)/ cursant, operatorul economic va include toate cheltuielile ocazionate de organizarea, derularea, finalizarea cursului și certificarea absolvenților.

aspecte supuse consultării  

conform anunțului atașat în secțiunea documente

data afișării anunțului
 

12.12.2018

dată limită transmitere propuneri

17.12.2018

dată limită consultare  

18.12.2018

modalitate desfășurare  

Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ în vederea determinării valorii estimate la adresa de e-mail: madalina.arsene@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, Bd-ul Tomis nr.51, camera 25B parter.


182. Determinarea valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unui obiectiv de investiţii de tip unitate de învăţământ

informații generale privind autoritatea contractantă   Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unui obiectiv de investiţii de tip unitate de învăţământ, având următoarele caracteristici, enumerate ex haustiv:
-anul construcţiei imobilului estimat între 1964-1980;
-clădire tip S parțial+P+2Etaj;
-subsol tehnic umed;
-suprafaţă construită: 1.069,00 mp
-suprafaţă desfăşurată: 3.207,00  mp

CPV: 7132000-1 servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;                  71356200-0 servicii de asistenţă tehnică

descriere consultare   

Primăria municipiului Constanţa doreşte determinarea valorii estimative în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE, cuprinzând următoarele tipuri de intervenţii:

 

I.Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.
A) Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
-desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC și refacerea trotuarelor de gardă de minim 1.00m;
-decopertarea locală a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii și refacerea lor, astfel încât să se refacă stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;
-acolo unde sunt pătrunse fisurile în zidărie se impune închiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (dacă se constată la decopertare);
-decopertarea, aplicarea stratului termoizolant și refacerea totală a hidroizolației de la nivelul acoperișului de tip terasă necirculabilă;
-refacerea jgheaburilor și a burlanelor de scurgere astfel încât să se asigure preluarea
apelor pluviale în mod corespunzător;
-decopertarea și refacerea finisajelor interioare și exterioare (reparații locale), acolo unde se vor executa lucrări de instalații;
-decopertarea tencuielii și refacerea peretelui ce prezintă fisuri, în zona corpului C, respectiv peretele interior situat între casa scării și sala de sport (ultima sală). Daca se constată la decopertare că acestea se regăsesc și în zidărie se vor repara prin injectare cu lapte de ciment;
- în canalul tehnic, se impune protejarea barelor existente de armătura expusă;
-înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu una mai performantă din punct de vedere termoenergetic;
-realizarea lucrărilor care să asigure condițiile minime impuse prin normele aflate în vigoare cu privire la siguranța la incendiu;
b) Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:
-înlocuirea actualului sistem de încălzire (rețea de distribuție + calorifere noi cu eficiențe performante + montarea de corpuri termostatate, pe fiecare corp de încălzire, ventile pentru aerisire și console de susținere);
-refacerea tubulaturii de ventilație și montarea de echipamente noi;
-realizarea sistemului de ventilare mecanică a spațiilor interioare;
-se vor înlocui toate obiectele sanitare din grupurile sanitare cu obiecte noi care vor fi prevăzute cu baterii inteligente cu senzori de mișcare;
C) Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:
-refacerea sistemului de iluminat;
-montarea de senzori de mișcare/prezență pe coridoare,  în grupurile sanitare și în spațiile anexe;
-refacerea sistemului de iluminat siguranță;
-refacerea instalațiilor electrice pentru prizele de pământ și împământare;
-montarea unui sistem de paratrăsnet;

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază. Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe includ:
-refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atât în ceea ce privește construcțiile, cât și instalațiile;
-repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
-repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul terasei;
-demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
-crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;
-amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități;
-înlocuirea sistemului electric: conductori, prize și întrerupătoare;
-repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din canalul tehnic al clădirii și până la căminul de branșament. 

aspecte supuse consultării  

Se va avea în vedere estimarea valorii pe m2 indicând atât preţul minim estimat cât şi preţul maxim estimat.

data afișării anunțului
 

12.12.2018

dată limită transmitere propuneri

14.12.2018

dată limită consultare  

18.12.2018

modalitate desfășurare  

Consultarea de piaţă se va desfăşura doar în sistem electronic, orice persoană/organizaţie interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unor obiective de investiţii de tip unitate de învăţământ, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro


181. Determinarea valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unui obiectiv de investiţii de tip unitate de cultură

informații generale privind autoritatea contractantă   Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unui obiectiv de investiţii de tip unitate de cultură, având următoarele caracteristici, enumerate ex haustiv:
-anul construcţiei imobilului estimat între 1927-1972, clădire formată din două corpuri, denumite corpul C1 și C2;
-clădire tip S parțial+P+1Etaj;
-subsol tehnic umed;
-suprafaţă construită: 1.965,00 mp
-suprafaţă desfășurată: 2.376,00 mp

COD CPV: 7132000-1 servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări  publice;        71356200-0 servicii de asistenţă tehnică

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanţa doreşte determinarea valorii estimative în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE, cuprinzând următoarele tipuri de intervenţii:

- reparatii complete la acoperisuri cu inlocuirea invelitorii si a instalatiilor pluviale, cu realizarea unui sistem de colectare si dirijare a apei catre canalizare si nu langa fundatii;

- consolidarea minimala a peretilor prin injectarea tuturor fisurilor si crapaturilor din peretii de zidarie de cpp cu mortar fluid de marca M10, cel putin;
- crearea unui gol de acces intr-un perete existent (in vederea asigurarii spatiului pentru noul grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati);
- marirea unui gol de usa existent (pentru asigurarea latimii minime de 1.00 m necesare pentru accesul in interiorul grupului sanitar a persoanelor aflate in scaun cu rotile);
- desfacerea celor doua rampe existente de acces in teatru pentrupersoanele cu dizabilitati;
-realizarea a doi pereti noi de compartimentare (in vederea asigurarii spatiului pentru noul grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati);
- termoizolarea peretilor exteriori, pe fata exterioara, la fatadele secundara, laterale stanga si dreapta, de la zona ateliere, utilizand placi din polistiren expandat de 10 cm grosime + tencuiala subtire de 5 mm grosime, armata cu plasa din fibra de sticla;
- termoizolarea soclului peretilor exteriori, pe fata exterioara, exceptie fatada principala, utilizand placi din polistiren extrudat de 5 cm grosime + tencuiala subtire de 8 mm grosime, dublu armata cu plasa din fibra de sticla;
- termoizolarea peretilor exteriori de la fatadele laterale stanga si dreapta pe zona sala de spectacole + zone regii (intre cotele +6.30 si +14.40), pe fata interioara, utilizand saltele din vata minerala caserata de 10 cm grosime; lucrarea necesita refacerea finisajului interior;
- termoizolarea peretilor exteriori de la fatada principala incaperi birou, case bilete, camera (intre cotele -0.57 si +3.10) + zone regii (intre cotele +6.30 si +14.40), pe fata interioara, utilizand saltele din vata minerala caserata de 10 cm grosime, mascate cu placi din gips carton;
- inlocuirea tuturor usilor si ferestrelor existente la Corpul C1, cu tamplarie din lemn stratificat la fatada principala si cu tamplarie pentacamerala din PVC si geamuri termoizolatoare tratate antiemisiv Low-e, grile higroreglabile si glafuri si solbancuri, in rest
- termoizolarea planşeului de la pod, la partea superioara a planseului, cu saltele din vată minerală caserata cu folie de Al, in grosime de 20 cm;
- termoizolarea acoperisului terasa necirculabila de la turnul scenei, la partea superioara, cu placi din polistiren expandat de 20 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa;
- termoizolarea acoperisului terasa circulabila, la partea superioara a planseului, cu placi din polistiren expandat de 20 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa + strat circulatie;
- termoizolarea perimetrala sub placa de pe sol, folosind placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime (ca urmare al desfacerii acestei zone, necesara executarii lucrarilor de consolidare a fundatiilor).
- refacerea instalatiilor sanitare;
- inlocuirea instalatiilor termice;
- refacerea instalatiei de ventilare;
- refacerea instalatiilor pentru alimentare cu apa potabila, apa calda de consum, canalizare menajera si pluviala;
- montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele grupurilor sanitare;
- inlocuirea sistemului electric;
- inlocuirea sistemului de iluminat;
- montarea de senzori de prezenta pe coridoare si in grupurile sanitare;
- montarea unui sistem de detectare si avertizare a incendiilor;
- refacerea sistemului de iluminat de siguranta;
- refacerea instalatiilor electrice pentru prize de pamant si impamantare;
- montarea unei instalatii de paratrasnet;

aspecte supuse consultării  

Se va avea în vedere estimarea valorii pe m2 indicând atât preţul minim estimat cât şi preţul maxim estimat.

data afișării anunțului
 

12.12.2018

dată limită transmitere propuneri

14.12.2018

dată limită consultare  

18.12.2018

modalitate desfășurare  

Consultarea de piaţă se va desfăşura doar în sistem electronic, orice persoană/organizaţie interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unor obiective de investiţii de tip unitate de învăţământ, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro


180. Determinarea valorii estimate a achiziției de materiale de promovare și informare în cadrul proiectului “SMART CT”

informații generale privind autoritatea contractantă   Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a achiziției de materiale de promovare și informare in cadrul proiectului “SMART CT”

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanţa intentionează să achiziţioneze materiale de promovare si informare pentru proiectul “SMART CT”, cod SMIS 126409, cod Sipoca 551. Detalierea materialelor solicitate: Materialele realizate vor fi: • 60 mape personalizate: dimensiune A4+, policromie, carton dublu cerat mat minim 300g, plastifiere selectivă sau lăcuire, buzunar interior, design și personalizare incluse. • 60 pixuri personalizate: metalice, formă rotundă, mină albastră, personalizare cu cerneală rezistentă UV și mecanic; • 1 afis format A3; • 1 roll-up banner: dimensiuni 0,85x2m, casetă aluminiu, material polipropilenă, print policromie, demontabil, geanta textila pentru protecție. Toate materialele realizate vor conține obligatoriu elementele prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a achizitiei având ca obiect furnizarea de materiale de promovare și informare în cadrul proiectului, inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componentă. Preţul va fi exprimat în lei, cu TVA evidențiat distinct.

data afișării anunțului
 

12.12.2018

dată limită transmitere propuneri

14.12.2018, ora 14:00

dată limită consultare  

17.12.2018, ora 12:00

modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achizitiei la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informaţiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitaţie.ro


179. Determinarea valorii estimate a achizitiei de mobilier de birou in cadrul proiectului “SMART CT”

informații generale privind autoritatea contractantă   Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  
Determinarea valorii estimate a achiziției de mobilier de birou în cadrul proiectului “SMART CT”

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanţa intentionează să achiziţioneze mobilier de birou pentru proiectul “SMART CT”, cod SMIS 126409,cod Sipoca 551.
Detalierea mobilierului solicitat: 
- birou cu 1 ușă și 1 sertar, cu spatiu de depozitare ideal pentru unitate PC, suport mobil pentru tastatura , dimensiuni minime 120x74x 60 cm
- 4 bucăţi - scaun directorial negru , cu roti și brațe, suport picioare - 4 bucăţi

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a achizitiei de mobilier de birou în cadru proiectului, inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componentă. Preţul de achizitie a mobilierului va fi exprimat în lei, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei de mobilier.

data afișării anunțului
 

12.12.2018

dată limită transmitere propuneri

14.12.2018, ora 14:00

dată limită consultare  

17.12.2018, ora 12:00

modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informaţiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitaţie.ro


178. Determinarea valorii estimate a achizitiei de prestări servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului “SMART CT”

informații generale privind autoritatea contractantă   Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achizitiei de prestări servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului “SMART CT”

descriere consultare   Primăria Municipiului Constanţa intentionează să achiziţioneze serviciul de organizare evenimente pentru proiectul “SMART CT”, cod SMIS 126409, cod Sipoca 551. Detalierea serviciilor solicitate: Vor fi organizate două conferinţe (de lansare şi de finalizare proiect) şi două comunicate de presă la începutul şi la finalizarea proiectului :
1. Realizare conferințe de presă vor avea ca și tematică: prezentarea proiectului și a obiectivelor, asigurarea vizibilității contribuției Comisiei Europene în cadrul proiectului (valoarea proiectului) și a activităților acestuia, importanța implementării acestui proiect, diseminarea rezultatelor proiectului, prezentarea indicatorilor realizați, prezentarea modului în care se va asigura sustenabilitatea proiectului, etc. Servicii solicitate: Asigurarea locației și a logisticii necesare desfășurării evenimentului – locația în care va avea loc evenimentul trebuie să aibă capacitatea solicitată de beneficiar, astfel încât să acopere numărul minim de participanţi estimat pentru eveniment, respectiv aproximativ 30 de persoane, și va fi dotată cu: laptop, videoproiector, ecran de proiecție, instalaţie de sonorizare, flipchart, sisteme de ventilație/aer condiționat funcționale. Se va avea în vedere asigurarea de prelungitoare, cabluri, etc. după caz. De asemenea, locația trebuie să fie spaţioasă, cu prezidiu vizibil din toate unghiurile, igienizată corespunzător și să dispună de acces la grupuri sanitare. Aceasta va avea în apropiere un spațiu de recepție pentru primirea și înregistrarea invitaților precum și un spațiu pentru servirea pauzei de masa și pentru discuții. Va fi organizată o pauză de cafea pentru aproximativ 30 de persoane;
2. Comunicatele de presă aferente conferintelor organizate , vor fi publicate intr-un cotidian local de maxima audienta. Durata serviciului este de 29 luni, conform Contractului de finanţare a proiectului. Proiectul are o durata de 29 luni si este finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA).
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciilor de organizare evenimente privind derularea proiectului, inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componentă. Preţul va fi exprimat în lei, cu TVA evidențiat distinct.

data afișării anunțului
 

12.12.2018

dată limită transmitere propuneri

14.12.2018, ora 14:00

dată limită consultare  

17.12.2018, ora 12:00

modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro.


177. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de actualizare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța - etapa II" – DALI, altele -Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor

informații generale privind autoritatea contractantă   Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciul de actualizare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța - etapa II" – DALI, altele -Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor

descriere consultare  

Consultare de piață cu privire la achiziția serviciului de actualizare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța - etapa II" – DALI, altele -Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor

aspecte supuse consultării  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de actualizare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța - etapa II" – DALI, altele -Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor.

condiții de participare    Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat. 
data afișării anunțului
 

11.12.2018

dată limită transmitere propuneri

14.12.2018

dată limită consultare   17.12.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro


176. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la Monitorul Oficial pe perioadă de 12 luni

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la Monitorul Oficial pe o periodă de 12 luni
COD CPV:   22212000 - Periodice

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze abonamente la Monitorul Oficial pe o periodă de 12 luni, fiecare dintre abonamentele mai jos menţionate urmând să conţină toate actele publicate în cuprinsul Monitorului Oficial, începând cu luna ianuarie 2019.

Nr. crt.

Denumire abonament 12 luni

U.M.

Cant.

Observaţii

1.

Abonament la Monitorul Oficial partea I

Buc.

19

Publicaţia să fie livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţie la sediul PMC din BD. TOMIS NR. 51, Constanţa

2.

Abonament la Monitorul Oficial partea III

Buc.

1

Publicaţia să fie livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţie la sediul PMC din BD. TOMIS NR. 51, Constanţa

3.

Abonament la Monitorul Oficial partea IV

Buc.

1

Publicaţia să fie livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţie la sediul PMC din BD. TOMIS NR. 51, Constanţa


aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț pentru determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la Monitorul Oficial. Livrarea publicațiilor trebuie să fie inclusă  în prețul produsului şi se va realiza la sediul beneficiarului din Bd. Tomis nr. 51, Constanta, Localitatea Constanta, fără costuri suplimentare, după cum urmează: în termen de 5 zile de la primirea comenzii emise de beneficiar pentru primul exemplar şi în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţie pentru fiecare din următoarele apariţii.
data afișării anunțului
 

07.12.2018

dată limită transmitere propuneri

11.12.2018

dată limită consultare   12.12.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr.51


175. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării   achiziția de mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare necesare Primăriei municipiului Constanța


Cod CPV
: 39530000 - 6

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare, necesare Primăriei municipiului Constanța, conform anunțului din secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
data afișării anunțului
 

06.12.2018  

dată limită transmitere propuneri

11.12.2018

dată limită consultare   12.12.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


174. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de proiectoare fațadă și materiale electrice necesare Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexă anunț

obiectul consultării  

achiziția proiectoare fațadă sediul Primăriei municipiului Constanța și  materiale electrice

Cod CPV: 31680000 – 6  Articole electrice 

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze proiectoare fațadă sediul Primăriei municipiului Constanța și materiale electrice, conform anexei.

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
data afișării anunțului
 

06.12.2018  

dată limită transmitere propuneri

11.12.2018

dată limită consultare   12.12.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


173. Determinarea valorii estimate a achiziției poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă pop industry

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare carte tehnică autovehicul

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă pop industry
Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

descriere consultare  

Primăria municpilui Constanța are în dotare o „sirenă electronică mobilă” format din remorca marca POP-INDUSTRY echipată cu sistem necesar alarmărilor.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru o poliță pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală, corespunzătoare specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134, atașat prezentului anunț. Valoarea de nou a ansamblului (remorcă + echipament): 41.900,00 Lei fără TVA, iar anul fabricației 2017.

data afișării anunțului
 

04.12.2018  

dată limită transmitere propuneri

06.12.2018

dată limită consultare   07.12.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


172. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul achizițiilor publice 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Număr telefon: 0241/488132


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexă anunț

obiectul consultării  

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru Achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul achizițiilor publice .

descriere consultare  

UAT Municipiul Constanța intenționează să achiziționeze servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul achizițiilor publice,

Consultarea pieței se realizează în vederea determinării cât mai reală a valorii estimate pentru achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul achizițiilor publice.

     
condiții de participare    Se solicită ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul achizițiilor publice.
     
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciilor de consultanță, asistență si reprezentare juridica în domeniul achizițiilor publice.
Oferta de preț va fi elaborată în lei, fara TVA,inciunzând prețul unitar în lei, fara TVA pentru fiecare tip de operațiune/tip de activitate, așa cum sunt prevăzute în anexa atașată.

data afișării anunțului
 

04.12.2018  

dată limită transmitere propuneri

07.12.2018

dată limită consultare   10.12.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email primarie@primaria-constanta.ro .


171. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare).

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Număr telefon: 0241/488132


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

descriere consultare   Consultare de piață cu privire la achiziția serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare) 
     
condiții de participare    Ofertă de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat. 
     
aspecte supuse consultării  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare) inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componenta.

data afișării anunțului
 

29.11.2018  

dată limită transmitere propuneri

05.12.2018

dată limită consultare   06.12.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro


170. Determinarea valorii estimate pentru achiziția directă „Furnizare și montare rulouri de gazon”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
nr. telefon 0241 / 488176


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția directă „Furnizare și montare rulouri de gazon”.
Cod CPV 45111291- 4 – Lucrări de amenajare a terenului.

descriere consultare    

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze și să monteze rulouri de gazon natural, necesar pentru amenajarea rapidă a terenurilor, prin reducerea semnificativă a timpului de instalare a unei peluze de gazon pe amplasamente de dimensiuni mici (casetele stradale, fâșii stradale, intersecții, sensuri giratorii, etc.). Achiziția se va realiza cu un singur operator economic. Durata contractului de furnizare: 12 (douăsprezece) luni. Consultarea pieței se realizeză în vederea determinării cât mai reale a valorii estimate privind achiziția directă ,, Furnizare și montare rulouri de gazon’’.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită opinia prestatorilor care produc, comercializează și montează rulouri de gazon în vederea stabilirii prețului unitar / mp., pentru:
-rulouri de gazon natural, inclusiv transportul la beneficiar;
-montarea rulourilor de gazon natural (pregătirea terenului, întinderea și instalarea rulourilor de gazon natural).

data afișării anunțului
 

23.11.2018  

dată limită transmitere propuneri

28.11.2018

dată limită consultare   29.11.2018
modalitate desfășurare  

Propunerile privind  ofertele de preţ se pot se pot transmite la adresele de email: servicii.publice@primaria-constanta.ro sau secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Gestionare Spații Verzi.


169. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 39530000 - 6

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare, necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Mochetă akzento AB
Țesută cu fir tăiat
Conținutul firului 100% poliamidă
Clasa 32 de uzură
Grosimea de 10 mm
Va suporta trafic intens
Rezistență la încălzirea în pardoseala
Rezistență la razele ultraviolete
Culoare roșie cu inserții galbene și crem

Suprafața mp birouri:
Parter intrare – 30 mp – culoare roșie cu inserții galbene
Hol parter – 49,35 mp – culoare roșie cu inserții galbene
Scari parter - etajul 1 – 21,35 mp – culoare roșie cu inserții galbene
Scari etaj 1 – etaj 2 – 24,7mp – culoare roșie cu inserții galbene
Hol etaj 1 – 118,41 mp – culoare roșie cu inserții galbene
Cam. 134 – 21,81 mp – culoare roșie cu inserții galbene
Cam. 133 – 33,52 mp – culoare roșie cu inserții galbene
Cam. 207 – 36,18 mp culoare roșie cu inserții galbene
Cam. 1 - 28 mp – culoare crem
Cam. 2 – 21 mp – culoare crem

Total mp mochetă de trafic intens – 384,32 mp

Bare fixare mochetă interior – 19 buc (bările de fixare a mochetei pe scări interioarevor fi oțel vopsit în câmp electostatic, aurii la lungimea de 1,2 metri, incluzînd cate o pereche de bride și câte o pereche de capace ornamentalesfericepentru fiecare bară; grosimea barei cilindrice să fie de 12,7 mm cu peretele de 0,7 mm, ea fiind rezistentă la îndoire).
Covoraș intrare PVC Gri – 10 buc (Dimensiuni: 90 x 150 cm (L x l); Greutate:1950 g/m²(față); 450 g/m²(spate); Greutatea Totală: 2400 g/m² ; Material Dos: PVC; 100% Material; Poliester: 100%)
Transportul, montajul mochetei și a barelor fixare mochetă interior, vor fi incluse în preţ.

     
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
data afișării anunțului
 

20.11.2018

dată limită transmitere propuneri

26.11.2018

dată limită consultare   27.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


168. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Achiziția serviciului de tipografiere necesar primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 78900000

descriere consultare   Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de tipografiere necesar primăriei municipiului Constanța conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț cu respectarea cerințelor caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
data afișării anunțului
 

20.11.2018

dată limită transmitere propuneri

26.11.2018
dată limită consultare   27.11. 2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


167. Achiziția lucrărilor de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Îl constituie achiziția lucrărilor de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al Municipiului Constanța.
Cod CPV : 45453000 – Lucrări de reparații generale și de renovare.

descriere consultare  

Jardinierele sunt din beton, cu suprafața laterală tencuită cu terasit sau placată cu piatră naturală cioplită cu glaf mozaicat sau glaf din piatră naturală cioplită. Lucrările de reparații jardiniere se vor executa prin lucrări specifice în zonele menționate mai jos care sunt deteriorate, surpate sau dărâmate, astfel :
- turnare beton B150 în fundații și elevații;
- montare, fasonare armături din oțel beton PC 52 cu diametrul de 8 mm;
- turnare/reparații glafuri mozaicate pe porțiuni lipsă sau crăpate;
- tencuieli exterioare;
- placare glafuri, suprafețe laterale cu piatră naturală cioplită pe porțiuni degradate sau lipsă;
- șlefuire suprafețe placate cu piatră naturală cioplită (glafuri și suprafețe laterale)
- vopsitorie lavabil exterior în 2 straturi, etc.
Notă: La întocmirea devizului pe categorii de lucrări, cu încadrare în articole de deviz, executantul va stabili transportul materialelor (distanța 5 km) pentru prepararea betonului, mortarului, etc. în locațiile unde nu se poate intra cu utilaje grele.

aspecte supuse consultării   

În vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice, se solicită opinia agenţilor economici cu privire la:
- prezentare propunere de preț, cu încadrare în articole de deviz, conform locațiilor și listei de cantități prezente în anunțul atașat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
 

16.11.2018

dată limită transmitere propuneri

22.11.2018 ora 15.00
dată limită consultare   26.11.2018
modalitate desfășurare  

Propunerile de preț se vor depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța – Serviciul Amenajări Urbane, sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau pe adresa de e-mail carmen.savu@primaria-constanta.ro În cazul în care propunerile de preț vor fi transmise prin e-mail, operatorul economic are obligația de a o transmite în original la sediul beneficarului în maxim 3 zile de la data înaintării propunerii de preț inițiale.


166. Estimarea valorii de achiziție a serviciilor de elaborare expertiză tehnică și studii de specialitate pentru amplasamentul situat în municipiul Constanța, la Poarta 1, în suprafață de 16.462mp

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Estimarea valorii de achiziție a serviciilor de elaborare a:

Cod CPV: 71319000-7 (Servicii de expertiză) expertiză tehnică pentru cerinţa fundamentală „rezistenţă mecanică şi stabilitate” a amplasamentului având în vedere că acesta a fost construit în mare
Cod CPV: 71351810-4 (Servicii de topografie) studiu topografic
Cod CPV: 71332000-4 (Servicii de inginerie geotehnică) studiu geotehnic
Cod CPV: 71351900-2 (Servicii de geologie, de oceanografie şi de hidrologie) studiu hidrologic
Cod CPV: 79311100-8 (Servicii de elaborare de studii) studiu istoric

descriere consultare  

Aceste studii sunt propuse pentru amplasamentul situat în Municipiul Constanța, la Poarta 1, în suprafață de 16.462mp, delimitat în planul anexat.

aspecte supuse consultării   

Ofertă de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciilor cu detalierea prețului estimat pe fiecare documentație în parte. Ofertanții vor prezenta și o listă cu personalul necesar realizării acestui serviciu.

data afișării anunțului
 

15.11.2018

dată limită transmitere propuneri

23.11.2018
dată limită consultare   30.11.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/ organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă. Ofertele, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: arhitect.sef@outlook.com Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro


165. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la ziare şi reviste pe o perioadă de 12 luni 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la ziare şi reviste pe o periodă de 12 luni.
COD CPV:   22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze abonamente la ziare şi reviste pe o periodă de 12 luni

Nr. crt.

Denumire abonament 12 luni

U.M.

Cant.

1.

TELEGRAF

Buc.

2

2.

CUGET LIBER

Buc.

2

3.

ADEVĂRUL

Buc.

1

4.

JURNALUL NAŢIONAL

Buc.

1

5.

ROMÂNIA LIBERĂ

Buc.

1

6.

GAZETA SPORTURILOR

Buc.

1

7.

REPLICA DE CONSTANŢA

Buc.

1

8.

ZIUA DE CONSTANŢA

Buc.

1

9.

EVENIMENTUL ZILEI

Buc.

1

10.

BURSA

Buc.

1

11.

ZIARUL FINANCIAR

Buc.

2

12.

CAPITAL

Buc.

2

13.

MANUAL DE PRIM AJUTOR ŞI INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Buc.

1

14.

PROCEDURI CONTABILE LA INSTITUŢIILE PUBLICE

Buc.

1

15.

GRĂDINA MEA DE VIS

Buc.

1

16.

ECONOMIE ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Buc.

1


aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț.
- livrarea publicațiilor până la sediul beneficiarului din Bd. Tomis nr. 51, Constanta, jud. Constanta să fie inclusă în prețul produsului.

data afișării anunțului
 

14.11.2018

dată limită transmitere propuneri

16.11.2018, ora 16:00
dată limită consultare   19.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


164. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanţa 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanţa
COD CPV:   79800000 – Tipizate

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 6 carnete cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane, înseriate şi numerotate, o culoare.

Tip hârtie

Format A4, faţă-verso

Carnet cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane cu hârtie offset 80gr/mp


100 file/carnet


6 carnete

 

Tiparul va fi negru. Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii. Carnetele vor fi capsate la cotor. Cerneala va fi de bună calitate şi ecologică. Livrarea  carnetelor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27, Constanța, Localitatea Constanța să fie inclusă  în prețul produsului.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț, cu respectarea specificaţiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
 

13.11.2018

dată limită transmitere propuneri

15.11.2018, ora 16:00
dată limită consultare   16.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


163. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Creșterea siguranței în municipiul Constanța - SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operațional integrat de monitorizare " - etapele SPF și SF

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții Creșterea siguranței în municipiul Constanța - SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operațional integrat de monitorizare (SPF, SF, avize, altele: studii de specialitat)

Serviciul constă în:
1. Elaborare studiu de prefezabilitate ( cod CPV : 73420000-2 Studiu de prefezabilitate și demonstrație tehnologică ) : situația existenta, , identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice, soluții fezabile, lista avize / acorduri necesare, planșe amplasamente obiective vizate etc.
2. Elaborare studiu de fezabilitate, SPF ( cod CPV 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2), studii de specialitate și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare, scenarii tehnico-conomice, planșe amplasamente, etc .

descriere consultare  

Amplasamentele identificate pentru execuția instalării echipamentelor specifice sistemului de monitorizare video IP sunt:
-pe stâlpi pe clădiri;
-apartinand primăriei sau direcțiilor din subordine apartinand regiilor autonome clădiri private;
-blocuri de locuințe.

Se dorește Elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Creșterea siguranței în municipiul Constanța - SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operațional integrat de monitorizare" - etapele SPF si SF, cu respectarea anunțului publicat la secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii serviciului privind:
Achiziția serviciului de serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții Creșterea siguranței în municipiul Constanța - SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operațional integrat de monitorizare (SPF, SF, avize, altele: studii de specialitat).

Serviciul constă în:
- Elaborare studiu de prefezabilitate ( cod CPV : 73420000-2 Studiu de prefezabilitate și demonstrație tehnologică ) : situația existenta, , identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice, soluții fezabile, lista avize / acorduri necesare, planșe amplasamente obiective vizate etc.
- Elaborare studiu de fezabilitate, SPF ( cod CPV 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2), ) studii de specialitate și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate în SPF, scenarii tehnico-conomice, planșe amplasamente, etc .

data afișării anunțului
 

12.11.2018

dată limită transmitere propuneri

16.11.2018 ora 16.00
dată limită consultare   19.11.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului.
Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail:
directiatehnic@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.


162. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție      aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. Tel.:0241/488151


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”.

Cod CPV :
90921000-9 Servicii de dezinfecție si de dezinsecție;       
90923000-3 Servicii de deratizare.

descriere consultare   Achiziția de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”. , cu următoarele caracteristici:
- Dezinfecția va urmări distrugerea microorganismelor animale şi vegetale producătoare de boli, precum şi a germenilor microbieni, patogeni şi a bacteriilor, dacă este necesar.
- Dezinsecţia va urmări distrugerea insectelor dăunătoare şi a celor parazite (tânţari, muşte, gândaci de bucătărie, ploşniţe, purici, molii, furnici, căpuşe etc.) utilizându-se insecticide. Substanţa chimică activă ce stă la baza insecticidului va trebui să aibă un spectru larg de acţiune asupra întregii game de insecte specificate anterior. 
- Deratizarea va urmări eliminarea prin otrăvire a rozătoarelor (şoarecilor şi/sau şobolanilor). Substanţele biocide (raticide) folosite vor fi din categoria substantelor și produselor care prezintă pericole pentru mediu, din clasa nocive (Xn), avizate de Ministerul Sănătaţii (clasificare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006).

Cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționate: deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru aproximativ 30.000 mp (600 de unități locative). Frecvența va fi de 2 treceri pe an, iar durata contractului de prestări servicii va fi de 2 ani.
aspecte supuse consultării   

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice. Se solicită opinia agenţilor economici cu privire la:
- metodologia de lucru pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;
-  tarife, respectiv preţ unitar pentru fiecare operaţiune în parte, care va include toate cheltuielile aferente prestării fiecărui serviciu (deratizare, dezinsecție și dezinfecție).

data afișării anunțului
 

12.11.2018

dată limită transmitere propuneri

14.11.2018 ora 16.00
dată limită consultare   16.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: luiza.para@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.


161. Determinarea valorii estimate pentru achiziția directă „Furnizare semințe de gazon”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. Tel.:0241/488171


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția directă „Furnizare semințe de gazon”
Cod CPV 03110000-5 – Produse agricole, produse horticole și de grădină pentru comercializare.


descriere consultare  

Primăria municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă semințe de gazon necesare pentru refacerea peluzelor din municipiul Constanța, cu un singur operator economic. Lucrările de pregătire a terenului și gazonatul nu fac obiectul achiziției directe ,, Furnizare semințe de gazon’’. Durata contractului de furnizare: 3 (trei) luni. Consultarea pieței se realizează în vederea determinării cât mai reale a valorii estimate privind achiziția directă ,, Furnizare semințe de gazon’’.

aspecte supuse consultării   

Se solicită opinia furnizorilor care comercializeză semințe de gazon pentru  stabilirea prețul unitar / kg, având în vedere toate specificațiile din capitolul 3 și capitolul 4 din caietul de sarcini atașat, pentru următoarele produse:
-semințe de gazon pentru soare;
-semințe de gazon pentru umbră.
Specificațiile din cap. 3 și 4 au fost luate în considerare de autoritatea contractantă ca fiind determinante la stabilirea prețului unitar / kg, având vedere modul de livrare, cantitatea de produse solicitată și caracteristicile tehnice minimale pe care trebuie să le indeplinească produsele la livrare. Prețul unitar / kg la același produs va fi egal indiferent de greutatea sacului în care este ambalat (10 kg, 20 kg sau 25 kg). Preţul unitar / kg va include prețul produsului, transportul la locația indicată de beneficiar și toate cheltuielile privind producerea / aprovizionarea, manipularea, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate obligaţii legale ale contractanţilor, profitul, exclusiv T.V.A. Prețul unitar se va exprima în lei fără T.V.A. iar taxa pe valoare adăugată va fi evidențiată distinct.

data afișării anunțului
 

12.11.2018

dată limită transmitere propuneri

16.11.2018
dată limită consultare   20.11.2018
modalitate desfășurare  

Propunerile privind  ofertele de preţ / kg se pot se pot transmite la adresele de email: servicii.publice@primaria-constanta.ro sau secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu „Gestionare Spații Verzi”.


160. Determinarea valorii estimate pentru executia „Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obictivului de investiții Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan” inclusiv proiectarea

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare documentație

obiectul consultării   „Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obictivului de investiții Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan, inclusiv proiectarea in vederea demolarii”, amplasat în Jud. CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, zona Badea Cârţan, bulevardul Aurel Vlaicu nr.254, lot 1.

descriere consultare  

Estimarea valorii pentru:
Faza I
- expertiză tehnică
- documentații necesare obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 415/09.11.2018
Faza II
- elaborare Documentație Tehnica aferentă Autorizaţiei de Desfiinţare (DTAD),
- proiectului tehnic de execuție a lucrărilor de demolare
Faza III
- execuția lucrărilor de demolare  

aspecte supuse consultării   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii serviciului.

data afișării anunțului
 

09.11.2018

dată limită transmitere propuneri

16.11.2018
dată limită consultare   19.11.2018 
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.


159. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de organizare evenimente culturale în vederea organizării evenimentului Revelion 2019

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Se vor solicita oferte de pret privind achizitia servicii de organizare evenimente culturale, cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente, în vederea determinarii valorii estimate .

Cod CPV : 79952100-3 Servicii de organizare evenimente culturale 

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de organizare evenimente culturale în vederea organizării evenimentului REVELION 2019.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția servicii de organizare evenimente culturale, conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente, în vederea determinarii valorii estimate.

data afișării anunțului
 

06.11.2018

dată limită transmitere propuneri

09.11.2018
dată limită consultare   12.11.2018
modalitate desfășurare  

Caietul de sarcini nr. 189893/06.11.2018 este publicat în secțiunea documente.

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratură).


158. Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui tractor pentru tuns gazonul cu accesorii necesar Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția unui tractor pentru tuns gazonul cu accesorii necesare Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 16311100 – 9 – mașini de tuns iarba pentru peluze, parcuri și terenuri de sport

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un tractor pentru tuns gazonul cu accesorii necesar Primăriei municipiului Constanța. Cu respectarea prezentului anunț din secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.
Produsul va fi livrat în municipiul Constanța.

data afișării anunțului
 

02.11.2018

dată limită transmitere propuneri

12.11.2018
dată limită consultare   13.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


157. Determinarea valorii estimate pentru achiziția ”Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea etc.)”.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare Anexa 1
click pentru descărcare Anexa 2
click pentru descărcare Anexa 3

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea etc.)”.
Cod CPV: 50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic

descriere consultare  

Având în vedere faptul că instituția noastră a achiziționat mai multe tipuri de echipamente informatice a căror perioadă de garanție a expirat sau urmează să expire în perioada următoare, este necesară achiziționarea serviciului de reparare și întreținere a acestora, astfel încât să rămână funcționale. Echipamentele se vor repara, în funcție de necesități și priorități.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț  cu respectarea prezentului anunț.

criterii de adjudecare   Prețul total cel mai scăzut. 
data afișării anunțului
 

01.11.2018

dată limită transmitere propuneri

06.11.2018
dată limită consultare   07.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini și a anexelor acestuia atașate la secțiunea ”Documente”, în care sunt prezentate toate tipurile de piese de schimb și manopera aferentă pentru fiecare operațiune, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.


156. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de aparate de aer condiţionat  necesare în cadrul  primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de aparate de aer condiţionat  necesare în cadrul primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 39717200 - Aparate de aer condiţionat

descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.

criterii de adjudecare   Prețul cel mai scăzut. 
data afișării anunțului
 

29.10.2018

dată limită transmitere propuneri

31.10.2018
dată limită consultare   02.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51 cam. 18.


155. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției  de cabine destinate agenților de securitate

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru a descărca anunțul

obiectul consultării  

„Achiziție cabine destinate agenților de securitate”

Cod CPV: 44211110-6 – Cabine  

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța întenționează să achiziționeze un număr de 20 cabine noi, destinate agenților de securitate.

Fiecare cabină va respecta următoarele:
- dimensiunile vor fi: lungimea de 1,5 m, lățimea de 1,5 m și înălțimea de 2,4 m, iar golurile (ușă și geamuri) în cadrul fiecărui modul vor fi conform detaliilor secțiunilor frontale ale acestora; (Anexa nr. 1);
- fiecare modul va fi realizat din plăci duble din poliester armat cu fibră de sticlă, având în interior spumă poliuretanică rigidă (tip sandwich), în măsură să asigure o bună izolație termică și fonică;
- tâmplăria (geamurile și ușa) va fi realizată din aluminiu vopsit în câmp electrostatic, iar golurile vor fi asigurate cu geam securizat de minim 4mm;
- podeaua va fi realizată din pal hidro și ignifugat sau OSB simplu, protejată cu un strat de poliester, fixat pe cadrul metalic;
- instalația electrică va fi compusă din tablou cu trei siguranțe (25,16,10 amperi), întrerupător, priză dublă cu capac, doză de derivație, corp neon și neon de 20W;
- se va asigura o masă cu sertar (dimensiuni 50x70x110 cm) și un scaun de birou (tapițat cu material textil, înălțime 80 cm, cadru metalic, adâncime șezut 50cm, lățime 53 cm, înălțime picior 43 cm). (Anexa 2).

aspecte supuse consultării   

Oferta financiară va include prețul unitar pentru fiecare bucată, precum și valoarea totală care va fi evidențiată distinct.

Nr.

Crt.

Lucrare

U.M.

Cantitate

Preț unitar fără T.V.A.

T.V.A.

Preț total fără T.V.A.

Preț total cu T.V.A.

1.

 

Cabine

Buc.

20

 

 

 

 

Valoare totală

 

 

 

Valoare totală cu TVA

 

 

 

Preţurile unitare vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, utilaje, transport, amplasare și montaj la locațiile stabilite, alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate, precum și cheltuieli privind asigurarea mentenanței produselor în perioada de garanție.

data afișării anunțului
  26.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

02.11.2018, ora 16.00
dată limită consultare   06.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate,    cu respectarea celor precizate în anunț.
Adresa de e-mail: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186


154. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de bariere pentru sediul Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziție bariere pentru sediul Primăriei Municipiului Constanța.
Cod CPV: 34926000-4 – echipamente de control al parcărilor-BARIERE

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un număr de 2 bariere noi.
Fiecare barieră va respecta următoarele caracteristici, după cum urmează:

Model 1
- barieră automată cu lungime braț de 4 m, cu corpul fabricat din oțel galvanizat prevăzut cu bandă reflectorizantă, precum și cu sistem anti-îngheț permițând asigurarea funcționalității barierei cel puțin în intervalul -20°C/+55°C;
- bariera trebuie să prezinte receptor radiocomandă, pentru a putea fi comandată de la distanță, din cabina agentului de securitate, cu ajutorul unei telecomenzi;
- în caz de avarie, este necesar ca sistemul să asigure și o funcționare manuală, permițând o deblocare manuală rapidă;
- de asemenea, sistemul trebuie să poată fi ușor conectat cu alte componente și să fie rezistent la uz intens.

Model 2
- barieră automată cu lungime braț de 6 m, cu corpul fabricat din oțel galvanizat prevăzut cu bandă reflectorizantă, precum și cu sistem anti-îngheț permițând asigurarea funcționalității barierei cel puțin în intervalul -20°C/+55°C;
 - bariera trebuie să prezinte receptor radiocomandă, pentru a putea fi comandată de la distanță, din cabina agentului de securitate, cu ajutorul unei telecomenzi;
- în caz de avarie, este necesar ca sistemul să asigure și o funcționare manuală, permițând o deblocare manuală rapidă;
- de asemenea, sistemul trebuie să poată fi ușor conectat cu alte componente și să fie rezistent la uz intens.

aspecte supuse consultării   

Oferta financiară va include prețul unitar pentru fiecare bucată, dar și valoarea totală care va fi evidențiată distinct.

Nr.

Crt.

Lucrare

U.M.

Cantitate

Preț fără T.V.A.

T.V.A.

1.

 

Barieră 4m

Buc.

1

 

 

2.

Barieră 6m

Buc.

1

 

 

Valoare Totală

 

 

Valoare totală Cu TVA

 

Preţurile unitare vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, utilaje, transport, amplasare și montaj la locațiile stabilite, alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate, precum și cheltuieli privind asigurarea mentenanței produselor în perioada de garanție.
Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția tehnică a sistemului și prețul acestuia.
Condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată.

data afișării anunțului
  26.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

02.11.2018, ora 16.00
dată limită consultare   06.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate,    cu respectarea celor precizate în anunț.
Adresa de e-mail: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186


153. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de servicii de curăţenie

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru a descărca caietul de sarcini

obiectul consultării  

Servicii de curăţenie
Cod CPV: 90910000

descriere consultare  

Servicii de curăţenie la sediile UAT municipiul Constanța, la obiectivele de investiții „Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino- Albatros”, „Parcare-Verde - zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa”, obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” respectiv foișoare grupuri sanitare - Parc Arheologic şi complex sportiv - Stadion Gheorghe Hagi.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț privind consultarea pieței pentru achiziția de servicii de curățenie la sediile UAT municipiul Constanța, la obiectivele de investiții „Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino- Albatros”, „Parcare-Verde - zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa”, obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” respectiv foișoare grupuri sanitare - Parc Arheologic şi complex sportiv - Stadion Gheorghe Hagi, cu respectarea datelor tehnice și a caietului de sarcini în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  26.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

05.11.2018
dată limită consultare   08.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini, pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.


152. Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru a descărca caietul de sarcini

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB”
Cod CPV: 72267000-4 Servicii de întreținere și reparații de software

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța dorește să achiziționeze serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului, conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru determinarea valorii estimate.

data afișării anunțului
  26.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

29.10.2018

dată limită consultare   30.10.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.


151. Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța”.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru a descărca caietul de sarcini

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța”.
Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța dorește să achiziționeze serviciul de întreținere și actualizare pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  www.primaria-constanta.ro (împreună cu toate subsite-urile aferente), sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului, conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru determinarea valorii estimate.

data afișării anunțului
  26.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

29.10.2018

dată limită consultare   30.10.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.


150. Determinarea valorii estimate privind achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 30192153  – 8 ,,Ștampile cu text”

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Specificații tehnice:

Ștampila ovala cu amprentă 45x30 mm

Buc

1

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 37x13 mm

Buc

3

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 38x14 mm

Buc

1

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 48x8 mm

Buc

2

 

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului vor fi incluse în ofertă.

data afișării anunțului
  25.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

31.10.2018

dată limită consultare   01.11.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


149. Determinarea valorii estimate privind achiziția de materiale de întreținere necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru a descărca anexa

obiectul consultării  

Achiziția  de materiale de întreținere necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 31680000 – 6 - Articole electrice;
Cod CPV: 44411000 – 4 - Articole sanitare;
Cod CPV: 44316510 - Articole de feronerie;
Cod CPV: 4411000 -  Materiale de construcții.

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze materiale de întreținere necesare Primăriei municipiului Constanța conform anexei.

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
data afișării anunțului
  18.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

23.10.2018

dată limită consultare   24.10.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


148. Determinarea valorii estimate privind serviciul de elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii de specialitate si expertiza tehnică) pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare certificat de urbanism
click pentru descărcare tema de proiectare

obiectul consultării  

Estimarea valoarii serviciului de elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii de specialitate si expertiza tehnică) pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”, amplasat în municipiul Constanța, strada Dobrilă Eugeniu nr. 6, în incinta Liceului Teoretic George Călinescu.

descriere consultare  

Primaria Municipiului Constanta intenţionează sa achiziţioneze serviciului de elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii topo, geo, expertiza tehnică, studiu privind performanţa energetică) cu respectarea prevederilor HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare.

aspecte supuse consultării   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului cu detalierea preţului estimat pe fiecare documentație în parte:

- Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii;
- documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin certificatul de urbanism nr. 3820/15.10.2018;
- studii topo;
- studii geo;
- expertiza tehnică;
- studiu privind performanţa energetică, cf. Lg 372/2005.

Totodată, ofertanții vor prezenta o listă cu personalul necesar realizării acestui serviciu.

data afișării anunțului
  15.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

18.10.2018

dată limită consultare   19.10.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului.
Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro.

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.


147. Determinarea valorii estimate privind achiziția Aplicație programare on-line Evidența Populației – buletine și căsătorii

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Achiziția unei aplicații de programare on-line Evidența populației – buletine și căsătorii.

COD CPV:  4890000-7 Diverse pachete software și sisteme informatice

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze o aplicație de programare on-line Evidența populației – buletine și căsătorii, conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru o aplicație de programare on-line Evidența populației – buletine și căsătorii, în vederea determinării valorii estimate. 

data afișării anunțului
  15.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

19.10.2018

dată limită consultare   22.10.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


146. Determinarea valorii estimate privind achiziția de abonamente la „Consilier Contabilitate pentru instituţii publice”.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui abonament la „Consilier Contabilitate pentru instituţii publice”.
COD CPV:   22213000 - Reviste

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un abonament la „Consilier Contabilitate pentru instituţii publice”

aspecte supuser consultării   

Se solicită oferte de preț.
- livrarea publicațiilor până la sediul beneficiarului din Bd. Tomis, nr.51, Constanța, Localitatea Constanta să fie inclusă în prețul produsului.

data afișării anunțului
  15.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

17.10.2018

dată limită consultare   18.10.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


145. Determinarea Valorii Estimate Privind Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. 


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

determinarea valorii estimate a achiziției de  tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79800000

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze tipizate cu următoarele specificații tehnice:

1.Carnete cu hârtie A4 față verso, 75 de file

Tip hârtie A4

 

Cantitate

Carnet

(3 exemplare) CB, CFB, CF, hârtie offset 60 gr/mp

 

Cu 75 file/carnet

 

40 carnete

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine crescătoare, în format A4 față verso, font Times New Roman, font size 9;
- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual          (ex. 1, ex. 2, ex. 3), cu aceeași serie (DGPL);
- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate.

2. Carnete cu hârtie autocopiativă, diferite culori, 75 de file, format A4, pe o față

Tip hârtie A4

 

Cantitate

Carnet cu hârtie autocopiativă,(3 exemplare) CB, CFB, CF diferite culori, hârtie offset 60 gr/mp

 

Cu 75 file/carnet

 

400 carnete

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine crescătoare, în format A4, font Times New Roman, font size 9;
- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual          (ex. 1, ex. 2, ex. 3), cu aceeași serie (DGPL);
- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate.

3. Carnete cu hârtie autocopiativă, diferite culori, 75 de file, format A4, pe o față

Tip hârtie A4

 

Cantitate

Carnet cu hârtie autocopiativă, (2 exemplare) CB, CFB, diferite culori,

hârtie offset 60 gr/mp

 

Cu 50 file/carnet

 

280 carnete

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine crescătoare, în format A4, font Times New Roman, font size 9;
- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual          (ex. 1, ex. 2), cu aceeași serie (DGPL);
- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate.


4. Carnete pe față policromie, pe spate o culoare cu perforație

Tip hârtie policromie

 

Cantitate/Dimensiune 26,5 cm x 10,5 cm

Carnet policromie
hârtie offset 80 gr/mp

Cu100 file/carnet

 

6 carnete

- carnetele vor conține câte 100 file, înseriate și numerotate în ordine crescătoare.
- carnetele vor fi capsate la cotor.

Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

data afișării anunțului
  15.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

18.10.2018

dată limită consultare   19.10.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


144. Determinarea Valorii Estimate Privind Achiziția serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. tel.:0241/488132


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

descriere consultare  

Consultare de piață cu privire la achiziția serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

aspecte supuse consultării   

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare) inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componenta.

condiții de participare   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat. 

data afișării anunțului
  12.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

17.10.2018

dată limită consultare   18.10.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro.


143. Determinarea valorii estimate privind achiziția de servicii de mentenanță pentru 15 sirene electronice (din care una mobilă) și un dispecerat de alarmare  la nivelul municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. tel.:0737-552271


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Achiziția  de servicii  de mentenanță pentru 15 sirene electronice (din care una mobilă) și un dispecerat de alarmare  la nivelul municipiului Constanța
Cod CPV: 350334400-9

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze  servicii  de mentenanță pentru 15 sirene electronice (din care una mobilă) și un dispecerat de alarmare.

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate.
data afișării anunțului
  11.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

18.10.2018

dată limită consultare   19.10.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail:florin.mocanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51. Număr telefon contact: 0737-552271.


142. Determinarea valorii estimate privind achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725. tel.:0241-485807


documente

 
click pentru descărcare anunț
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 79800000

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze tipizate cu următoarele specificații tehnice:

Produs

Caracteristici

Cantitate

Plic personalizat

Format C4 229x324 mm

2.000 buc.

Plic personalizat

Format C5 162x229 mm

50.000 buc.

Plic personalizat

Format C6 114x162 mm

100.000 buc.

Confirmări de primire

Format 182mm x 95 mm

150.000 buc.

Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț pentru determinarea valorii estimate.
data afișării anunțului
  11.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

15.10.2018

dată limită consultare   16.10.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


141. Determinarea valorii estimate privind achiziția de licență utilizare hartă tematică geografică digitală cuprinzând străzi și numere poștale georeferențiate din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

  click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare formular ofertă
obiectul consultării  

Achiziție licență utilizare hartă tematică geografică digitală cuprinzând străzi și numere poștale georeferențiate din municipiul Constanța.

Cod CPV: 30221000-4 Hărţi de cadastru digitaledescriere consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze licență de utilizare hartă tematică geografică digitală cuprinzând străzi și numere poștale georeferentiate din municipiul Constanta, care se va integra in sistemul GIS existent, și care va cuprinde, sub forma unei hărți digitale:
- nomenclatorul de străzi din municipiul Constanța, georeferențiate;
- nomenclatorul de numere poștale (adresele administrative) din municipiul Constanța, aferente străzilor, de asemenea georeferențiate.

Campurile de atribute vor contine, distinct: Id adresa, id artera, tip artera (strada/ bulevard/ prelungire etc), strada, numar, bloc, scara, localitate, cod siruta localitate, localitate superioara, cod siruta localitate superioara, judet (sector), cod siruta judet (sector), mediu, numar de etaje, numar de apartamente, longitudine, latitudine.

Furnizorul va asigura actualizări gratuite timp de 1 an de la data recepției.

Această hartă de străzi și numere poștale va fi utilizată de către toate aplicațiile informatice din cadrul Primăriei municipiului Constanța în scopul asigurării interoperabilității sistemelor informatice și a schimbului bidirecțional de date. Astfel, toate sistemele informatice se vor raporta la același nomenclator de străzi și de numere poștale, făcând posibilă analiza integrată a datelor și transmiterea de informații între sistemele informatice.

Harta tematică geografică cuprinzând străzi și numere poștale din municipiul Constanța va fi furnizată sub forma unui fișier format shapefile, pe CD, cuprinzând atât date grafice cât și textuale, care vor fi importate în sistemul GIS al Primăriei municipiului Constanța (ArcGIS Server Enterprise Advanced) și vor fi puse la dispoziție sub forma unui serviciu de geocodare, astfel încât utilizatorii să poată vizualiza pe harta de bază a sistemului GIS stratul tematic (harta tematică) de străzi și numere poștale.

aspecte supuse consultării     

Se solicită oferte de preț pentru licență utilizare hartă tematică geografică digitală cuprinzând străzi și numere poștale georeferențiate din municipiul Constanța, în vederea determinării valorii estimate.  Ofertanții vor completa formularul de ofertă atașat.

data afișării anunțului
  11.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

16.10.2018

dată limită consultare   17.10.2018
modalitate desfășurare  
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe următoarele adrese de e-mail: adriana.stamat@primaria-constanta.rocristina.toma@primaria-constanta.romihai.vanturache@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

140. Determinarea valorii estimate privind achiziția de consumabile generator, filtru aer, filtru ulei, filtru motorină, ulei motor și baterie necesare funcționării generatorului de curent 5,5 – 6,6 KVA MODEL PMD5000S

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente
 
 click pentru descărcare anunț
obiectul consultării  

Achiziția de consumabile generator, filtru aer, filtru ulei, filtru motorină, ulei motor și baterie necesare funcționării generatorului de curent 5,5 – 6,6 KVA MODEL PMD5000S.

COD CPV – 09211100-2 Ulei motor;
COD CPV – 42913000-9 Filtre de ulei, de benzină şi filtre de aspiraţie a aerului;
COD COV – 3140000-6  Baterii primare.

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze consumabile pentru  generator, compresor și filtre, ulei, baterie necesare alimentării generatorului și compresorului de aer.

Grup generator de curent 5,5 – 6,6 KVA MODEL PMD5000S.

Nr. crt.

Denumire/Specificații tehnice

Cantitate

1.

Filtru aer SA12156

1 buc.

2.

Filtru ulei

1 buc.

3.

Filtru motorină

1 buc.

4.

Acumulator 12 V-35 Ah

1 buc.

5.

Ulei motor SAE 15W40

2 L.


Compresor de aer B350/10/100

Nr. crt.

Denumire/Specificații tehnice

Cantitate

1.

Filtru aer 9428110

1 buc.

2.

Ulei compresor DACNIS68

1 L.

 

aspecte supuse consultării     Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate.
data afișării anunțului
  09.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

15.10.2018

dată limită consultare   16.10.2018
modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail florin.mocanu@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr.51. Număr telefon contact: 0737552271


139. Determinarea valorii estimate a achiziției de lanterne profesionale necesare desfășurării activității de protecție civilă din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente
 
 click pentru descărcare anunț
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției de lanterne profesionale necesare desfășurării activității de protecție civilă din cadrul Primăriei Constanța 

descriere consultare  
Achizitie lanterne profesionale pentru desfășurarea activității de protecție civilă din cadrul Primăriei Constanța.

aspecte supuse consultării     Se solicită oferta de preț și termenul de livrare cu respectarea prezentului anunț .
data afișării anunțului
  08.10.2018  
dată limită transmitere propuneri

11.10.2018

dată limită consultare   12.10.2018, ora 14
modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite informații în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Adresa de e-mail florin.mocanu@primaria-constanta.ro sau la fax.0241488108.


138. Determinarea valorii estimate a achiziției poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare carte de identitate autovehicul

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan.
Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

descriere consultare   Poliță de asigurare facultativă CASCO pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală.
     
aspecte supuse consultării   

Se solicita oferte de preț corespunzătoare specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. J066266, atașat prezentului anunț. Valoarea de nou a autoturismului: 33.986,40 Lei fără TVA, iar anul fabricației 2011.

data afișării anunțului
  27.09.2018  
dată limită transmitere propuneri

02.10.2018

dată limită consultare   03.10.2018
modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


137. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018

Cod CPV: 45420000 – lucrări de dulgherie

descriere consultare   Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare cu ocazia organizării referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018, constând în lucrări de confecționare  materiale necesare amenajării secțiilor de votare,  montare și demontare cabine și urne de vot pentru 210 secții de votare.
     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț privind achiziția de lucrări de amenajare a 210 secții de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018, cu respectarea caietului de sarcini prezent în secțiunea documente și prețul cel mai scăzut, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  27.09.2018  
dată limită transmitere propuneri

28.09.2018, orele 12:00

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, str.Cuza Vodă nr.27.


136. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de arhitectură pentru reamplasare, restaurare, curățare, toaletare și punere în valoare statui și monumente istorice amplasate în municipiul Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Telefon: 0241488168


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Îl constituie achiziția serviciului de arhitectură privind reamplasarea, restaurarea, curățarea, toaletarea și punere în valoare statui și monumente istorice amplasate în municipiul Constanța, respectiv:
- LOT 1- Achiziție serviciu de arhitectură pentru reamplasare, restaurare și punere în valoare statui și monumente istorice de for public amplasate în municipiul Constanța;
- LOT 2- Achiziție serviciu de curățare, toaletare și punere în valoare statui și monumente istorice amplasate în municipiul Constanța.
Cod CPV: 92522200 - Servicii de conservare a monumentelor istorice;
                  45454100 - Lucrări de restaurare.

descriere consultare   Conform anunțului atașat în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   

Conform anunțului atașat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  27.09.2018  
dată limită transmitere propuneri

10.10.2018

dată limită consultare  

12.10.2018

modalitate desfășurare    

Propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488168.


135. Determinarea valorii estimate pentru achiziția publică a serviciilor de „Întreţinere și amenajare spații verzi care sunt/vor fi cadastrate  în municipiul Constanța".

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Telefon: 0241/488171, 0722/545366


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa analiză de preț

obiectul consultării  

îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția publică a serviciilor de „Întreţinere și amenajare spații verzi care sunt/vor fi cadastrate  în municipiul Constanța”.
Cod CPV 77310000-6 – Amenajare și întreținere spații verzi (Rev.2)
Cod CPV 71420000-8 – Servicii de arhitectură peisagistică
Cod CPV 45112710-5 – Lucrări de arhitectură peisagistică a spațiilor verzi
Cod CPV 45232120-9 – Lucrări de irigație 

descriere consultare    

Primăria municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze servicii de „Amenajare și întreţinere spații verzi care sunt/vor fi cadastrate în Municipiul Constanța– acord cadru pe 4 ani, cu un singur operator economic, pentru fiecare din cele 4 zone de lucru,  ce constau în:

1). Proiectare peisagistică – întocmire proiect cu amenajarea spațiilor verzi care sunt cadastrate în municipiul Constanța

Proiectarea presupune deplasare la fața locului, identificarea spațiului verde din planul cadastral pus la dispoziție de autoritatea contractantă, cercetare privind forma terenului, denivelările, factorii climatici, profilul de sol, condițiile hidrologice, vegetația lemnoasă și ierboasă existentă etc, propune materialul dendrologic ce urmează a fi folosit în funcție de concluziile de la fața locului. Materialul dendrologic va fi ales din speciile puse la dispoziție de autoritatea contractantă iar în funcție de caracteristicile acestora precum longevitatea plantei, rezistența la anumiți factori nocivi, ritmul de creștere, înălțimea maximă, forma și desimea coroanei, coloritul scoarței, frunzelor, florilor, perioada înfloririi, plasticitatea și posibilitatea efectuării de grupări ornamentale, se va realiza proiectul de amenajare peisagistică în contextul reabilitării spațiului verde cadastrat.

Acesta va consta în schița de concept ce se va realiza cu ajutorul aplicațiilor software 2D (în plan) și 3D (în spațiu), oferind o imagine de ansamblu și vizibilitate proiectului. După aprobarea conceptului de către autoritatea contractantă, proiectul se va concretiza în piese scrise având la bază concluziile din teren, soluția optimă aprobată de ambele părți, cuprinzând minim:
- memoriul tehnic,
- antemăsurătoarea,
- lista de cantități și devizul estimativ,
respectiv în piese desenate, care să includă minim:
- planul de amenajare însoțit de
- graficul de execuție al lucrărilor și
- planul operațiunilor de întreținere lunară alcătuit cf. tehnologiei de execuție a lucrărilor pe întreaga perioadă a contractului. Prin proiect, operatorul economic va avea în vedere asigurarea regimului hidric optim al plantațiilor existente și propuse, evidențiind pe planșe distincte sistemul de irigare respectiv drenare, în funcție de caracteristicile terenului, în vederea realizării acestora. 
Proiectarea peisagistică nu include reconfigurare alei pietonale, iluminat public, elemente de mobilier de parc (coșulețe de gunoi, bănci, foișoare etc) ci se referă strict la spațiul verde.   
Obiectivul general al activității se va concentra pe eficientizarea folosirii fondurilor publice alocate și utilizarea economică și judicioasă a resurselor în vederea obținerii unui spațiu verde public, care va contribui la îmbunătățirea calității vieții în mediul urban, în beneficiul socio-economic al comunității.
Spațiile verzi care vor face obiectul contractului se încadrează în categoriile predefinite în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările ulterioare:
- parcuri și/sau grădini publice;
- scuaruri;
- fâșii plantate;
- spații verzi din ansambluri de locuințe;
- spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;
- culoare de protecție față de infrastructura tehnică.

Prestarea serviciului af. pct.1) va fi exprimată în lei/100 mp de suprafață de spațiu verde amenajat.Se solicită orice alte propuneri/sugestii/clarificări privind prestarea serviciului sus menționat.

2. Lucrări de irigație și drenaj

a). Montare sistem irigație

Sistemul de irigații va fi unul automatizat, va asigura irigarea uniformă a suprafețelor verzi, va eficientiza consumul de apă, prin senzorii de umiditate care vor sista irigarea în condiții de ploaie sau de sol saturat.
În funcție de natura plantațiilor prevăzute prin proiect, existente și/sau propuse, respectiv în funcție de capacitatea rețelei de apă la care vor fi branșate instalațiile de stropire, executantul va stabili numărul aspersoarelor și amplasarea acestora, astfel încat să se asigure udarea zilnică a întregii suprafețe de spațiu verde cadastrată.

Sistemul de irigaţii va îndeplini următoarele condiţii:

- să se asigure apa la debitul şi presiunea necesară funcţionării corespunzătoare a aspersoarelor amplasate în orice punct al terenului;
- parametrii de pierderi de presiune dinamică şi viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea tubulaturii şi echipamentelor de irigaţii, peste parametrii garantaţi de producător;
- să distribuie apa pe toată suprafaţa propusă a funcţiona ca spaţiu verde, şi fără a uda aleile sau unde nu este necesară irigaţia, cu un înalt grad de uniformitate pentru a reduce la minim consumul de energie şi apa;
- să asigure irigarea tuturor suprafeţelor proiectate, conform cerinţelor de mai sus, în timpul maxim alocat (max. ore pe perioada de noapte), pentru a se evita arderea plantelor;
- să poată opri automat irigaţia în caz de precipitaţii naturale cu o intensitate mai mare decât cea propusă pentru vegetaţia existentă. Senzorul de ploaie se va monta într-un loc deschis, astfel încât să fie direct udat de ploaie şi să fie ferit de scurgeri de apă de la diverse alte surse;
- să fie fabricat din materiale rezistente la aplicaţia oricăror îngrăşăminte solubile;
- să fie prevăzut cu sistem antifurt şi antivandalism;
- să fie prevăzut cu senzor de umiditate a solului;
-va fi prevăzut cu supape pentru golirea conductelor în sezonul rece;

Instalația de irigat va fi dimensionată în funcție de vegetație, climă și caracteristicile solului. Se vor folosi soluții tehnice de subtraversare, astfel încât să nu fie afectate trotuarele/aleile etc existente prin spargere/dislocare.

b). Crearea sistemului de drenare a apei
Drenurile vor fi alcătuite din tuburi drenate absorbante și material filtrant având rolul de a colecta și transporta apa în canale de evacuare. Sistemele de drenaj vor avea rolul de a controla și dirija excesul de apă în urma ploilor, astfel încât să nu fie afectate rădăcinile gazonului și ale plantelor ornamentale ce pot putrezi ușor din cauza umidității în exces.

c). Mentenanța sistemului de irigații/drenaj pe o perioadă de 4 ani se va face în cadrul perioadei de garanție (max. 4 ani).

Prestarea operațiunilor af. pct.2) va fi exprimată în lei/100 mp de spațiu verde. Tariful va cuprinde toate cheltuielile ocazionate de prestarea lucrărilor de execuție precum și mentenanța sistemului, inclusiv înlocuirea/reparația, după caz, a componentelor necesare bunei funcționări, precum și costurile aferente reviziilor periodice. Sursa de apă este pusă la dispoziție prin rețeaua de apă a S.C. RAJA S.A. Constanța, și va fi facturată separat către autoritatea contractantă.
Se solicită orice alte propuneri/sugestii/clarificări privind prestarea operațiunilor susmenționate.

3.Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi cadastrate
Amenajarea spațiilor verzi care sunt/vor fi cadastrate în municipiul Constanţa presupune realizarea în teren a proiectelor peisagistice aprobate de autoritatea contractantă, urmate de prestarea serviciului de întreținere. Acesta constă în desfășurarea de operațiuni specifice cf. graficului de lucrări – anexă la proiectul de amenajare peisagistică a spațiilor verzi care sunt/vor fi cadastrate în municipiul Constanța, prin aplicarea de tehnologii specifice, conform Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de terasamente – Ts, ediția 1981, revizuită 2003.
Operațiunile privind lucrările de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din municipiul Constanța sunt complexe din punct de vedere tehnologic, se realizează individual pentru fiecare tip de amenajare peisagistică (peluză, gard viu, arbori, arbuști, rabate de flori, rabate de trandafiri, etc.) și este necesar să se asigure continuitatea acestora în vederea îndeplinirii rolului estetic și funcțional pentru mediul urban.Operațiunile vor fi cele stabilite și însușite de comun acord cu autoritatea contractantă prin proiectul de peisagistică.
Operatorul economic (prestatorul) va fi direct răspunzător și va garanta calitatea prestației efectuate în raport cu proiectul de peisagistică aprobat.
În oferta specifică pct. 3) va fi prezentat preţul unitar în lei fără TVA/U.M. pentru fiecare operațiune solicitată conform anexei la prezentul anunț.
Preţurile unitare pentru operațiunile af. pct. 3) vor include toate cheltuielile necesare prestației,  transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, taxe, impozite considerate obligaţii legale ale contractanţilor, profit, transportul muncitorilor până la zona de lucru indicată de beneficiar, exclusiv T.V.A., care va fi evidenţiat distinct.
Oferta specifică pct. 3) va cuprinde preţul total şi detaliat pe fiecare tip de operaţiune specificat în anexă, conform normativelor în vigoare, pentru cantitățile și norma de timp stabilită în anexă.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită opinia firmelor specializate în proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare, respectiv întreținere spații verzi, conform descrierii de mai sus, cu privire la acele caracteristici care nu au fost luate în considerare de autoritatea contractantă, acestea constituind componentă a contribuției tehnice și creative a ofertanților.

data afișării anunțului
  25.09.2018  
dată limită transmitere propuneri

05.10.2018

dată limită consultare  

12.10.2018

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind ofertele de preţ/tarife la adresele de email: servicii.publice@primaria-constanta.ro; secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro sau gheorghe.coman@primaria-constanta.ro
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171, 0722/545366 - persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu „Gestionare Spații Verzi”.


134. Determinarea valorii estimate privind achiziția lucrărilor de reparații curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi publice de protecție civilă din municipiul Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Telefon: 0241/488108 sau 0241/488162


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
planuri releveu adăposturi

obiectul consultării  

determinarea valorii estimate privind achiziția lucrărilor de reparații curente și igienizare la 6(șase) adăposturi publice de protecție civilă din municipiul Constanța.

Cod CPV: 45453000

descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrările de reparații curente și igienizare la 6(șase) adăposturi publice de protecție civilă din municipiul Constanța.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț privind  achiziția lucrărilor de reparații curente și igienizare la adăposturile publice de protecție civilă din municipiul Constanța, cu respectarea  Caietului de sarcini nr. 146010/04.09.2018 și a planurilor releveu anexate  caietului de sarcini pentru fiecare adăpost, în vederea determinării estimate.

Ofertele de preț se vor prezenta pentru fiecare adăpost în parte și vor fi însoțite de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări.

Ofertele de preț v0r fi prezentate în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări, cu respectarea caietului de sarcini și a planurilor releveu anexate prezentului anunț.

data afișării anunțului
  21.09.2018
dată limită transmitere propuneri

04.10.2018

dată limită consultare  

10.10.2018

 modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini nr. 146010/04.09.2018 și a planurilor anexate, pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


133. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de “Elaborare studiu de fezabilitate, avize, altele, pentru obiectivul - Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa”. 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Telefon: 0241/488146


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de “Elaborare studiu de fezabilitate, avize, altele, pentru obiectivul - Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa”. 

Cod CPV: 79314000-8 - servicii de elaborare studii de fezabilitate

descriere consultare   Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziṭioneze serviciul de “Elaborare studiu de fezabilitate, avize, altele, pentru obiectivul  -Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa”.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții propus va fi întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ȋn conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic

Preţul serviciului de “Elaborare studiu de fezabilitate, avize, altele pentru obiectivul - Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa”  va fi exprimat în lei, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului.

Studiul de fezabilitate va fi elaborat pentru amplasarea unui număr de 18 staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice, amplasate pe raza teritorial administrativă a Municipiului Constanța.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitatie.ro

     
aspecte supuse consultării   

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  21.09.2018
dată limită transmitere propuneri

25.09.2018

dată limită consultare  

26.09.2018

 modalitate desfășurare    

Consultarea pieței se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro.


132. Consultare piață în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciului de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța”.

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța dorește să achiziționeze serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  www.primaria-constanta.ro - denumita in continuare PWPMC (împreună cu toate subsite-urile aferente: http://primaria-constanta.ro/spas, http://primaria-constanta.ro/politia-locala/acasa, http://primaria-constanta.ro/spclep/acasa etc.), sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

     
aspecte supuse consultării   

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  20.09.2018
dată limită transmitere propuneri

21.09.2018

dată limită consultare  

24.09.2018

 modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail:cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.


131. Achiziţia serviciului de elaborare cerere de finanţare conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a patra cerere de proiecte,  pentru tematicile: “Securitate urbană” și/sau “Tranziție digitală”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Tel. 0241/488197


documente

 
click pentru descărcare anunț

 obiectul consultării   Serviciul de elaborare cerere de finanţare conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a patra cerere de proiecte,  pentru tematicile: “Securitate urbană” și/sau “Tranziție digitală”.

CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2)
descriere consultare    

Primăria Municipiului Constanța intenționează să aplice pe Programul Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a patra cerere de proiecte, pentru tematicile: “Securitate urbană” sau “Tranziție digitală”
Inițiativa UIA este un instrument al Uniunii Europene și este gestionată de Uniunea Europeană Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (CE).

CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2).

În contextul susmenționat asteptăm oferta dumneavoastră de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de elaborare cerere de finanţare.

Ofertantul va prezenta minim o idee de concept care identifică  și testează noi soluții care abordează problemele legate de dezvoltarea urbană durabilă și sunt relevante la nivelul Uniunii Europene, conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), tematicile: “Securitate urbană” și/sau “Tranziție digitală”. Precizăm faptul că se va selecta doar o singură idee de concept, de către U.A.T. Municipiul Constanța, în urma căreia se va întocmi cererea de finanțare.

Oferta de preț se va structura astfel:

- Prețul (TVA evidențiat distinct);
- Lista de experți (experiența în domeniul propus în concept);
- Lista cererilor de finanțare depuse în limba engleză;
- Expunerea pe scurt a soluției inovatoare propuse, care să descrie clar provocările la care se adresează;
- Pașii pe care trebuie să-i urmeze municipalitatea Constanța pentru a depune ideea respectivă conform ghidului solicitantului aferent Programul Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA);
- Analiza de piată a bunelor practici existente în Europa și în afara acesteia;
- Identificarea si/sau stabilirea parteneriatului relevant pentru a furniza soluția inovatoare propusă /managementul de parteneriat(dacă este cazul);
- Întocmirea anexelor cererii de finanțare așa cum sunt prevăzute de Ghidul solicitantului susmenționat, inclusiv cele aferente partenerilor (dacă este cazul);
- Redactarea în EEP a aplicației și verificarea finală a tuturor secțiunilor și anexelor, inclusiv cele ale partenerilor (dacă este cazul); 
-  Asistență pe toată durata perioadei de evaluare a proiectului, pană la           contractarea finanțării proiectului;
- Experiența firmei.

La fundamentarea prețului se va ține cont de faptul că limba engleză este limba oficială a programului, astfel încât toate documentele vor fi elaborate atât în limba română cât și în limba engleză,  în două exemplare în format scris și în format electronic  (certificare engleză). De asemnea, toate documentele se vor depune de către ofertant în EEP (Electronic Exchange Platform).  Se vor lua în considerare ofertele făcute în conformitate cu ghidul solicitantului aferent Programul Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA) pentru a patra cerere de proiecte, care se va lansa în luna octombrie 2018.

     
aspecte supuse consultării   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menţionat.

data afișării anunțului
  20.09.2018
dată limită transmitere propuneri

27.09.2018

dată limită consultare  

28.09.2018

modalitate desfășurare   Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA) la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro.

130. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de dozatoare pentru consumabile igienico sanitare, uscătoare electrice de mâini, alte echipamente şi consumabile aferente acestora

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Tel. 0241/488474


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de dozatoare pentru consumabile igienico sanitare, uscătoare electrice de mâîni, alte achipamente şi consumabile aferente acestora necesare pentru dotarea grupurilor sanitare aferente Primăriei municipiului Constanța:

Cod CPV: 42968200-1  Distribuitoare de articole de igienă
Cod CPV: 44410000-7  Articole pentru baie şi bucătărie
Cod CPV: 33760000-5 Hartie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de masă
Cod CPV: 33711900-6 Săpun
Cod CPV: 31411000-0-6 Baterii alcaline

     
descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze    dozatoare pentru consumabile igienico sanitare, uscătoare electrice de mâîni, alte achipamente şi consumabile aferente acestora necesare pentru dotarea grupurilor sanitare aferente Primăriei municipiului Constanța, cu următoarele caracteristici:

1. Echipamente grupuri sanitare

Dozator inox hârtie igienică - 23 bucăţi
Dimensiune : 254x355x133 cm;
Sistem de închidere cu cheie;
Ideal pentru zonele cu trafic mare-mediu vizitatori;
Material - inox/plastic;
Inox inoxidabil cu înveliş anti-amprentă, design modern şi elegant;
Culoare - gri.

Dozator inox săpun spumă, automat, cu senzor– 21 bucăţi
Dimensiune: 278 x 116x130cm;
Dozator săpun spumă electronic, inox, cu senzor, 1 l;
Inox inoxidabil cu înveliş anti-amprentă, design modern şi elegant;
Posibilitatea de reglare a timpului şi a dozajului;
Activare prin sistem no-touch, pentru păstrarea unei igiene corespunzătoare;
Pentru toaletele cu trafic mediu/mare de vizitatori;
Material - inox/plastic.
Culoare - gri.

Dozator inox şerveţele mâini – 14 bucăţi
Dimensiune: 317 x 468x101cm;
Dispenser pentru şerveţele intercalate, din inox inoxidabil cu înveliş anti-amprentă;
Capacitate 300 de şerveţele;
Design slim, ocupă foarte puţin spaţiu;
Material - inox/plastic;
Culoare - gri.

Coş gunoi inox de perete – 16 bucăţi
Dimensiune: 395 x 614x253 cm;
Coş de gunoi din inox inoxidabil cu înveliş anti-amprentă, design modern; Îngust, economisind spaţiu şi foarte uşor de întreţinut;
Material - inox/plastic;
Capacitate - 40 l;
Culoare - gri.

Coş gunoi inox cu capac batant – 23 bucăţi
Diametru: 29 cm şi înălţime 67 cm;
Coş de gunoi din inox inoxidabil  push bin.

Perie WC inox – 16 bucăţi
Rezistentă, dotată cu pahar interior din plastic pentru acumularea apei;
Perie alcătuită din materiale de cea mai bună calitate, realizată special pentru a curăţa eficient vasul toaletei;
Poate fi accesorizată uşor cu orice coş de gunoi din inox.

Uscător mâîni – 5 bucăţi
Profesional, igienic, echipat cu filtru HEPA care îndepărtează 99,9% din bacterii şi praf, şi lămpi UV care sterilizează aerul;
Tavă de colectare a apei detaşabilă, care să menţină podeaua uscată;
Dimensiuni (hxLxl) - 70x30x21,5 cm;
Putere - 1850 W;
Carcasa - plastic ABS;
Clasa de siguranţă - IP-X4;
Timp de uscare - 7 secunde;
Trafic recomandat - intens;
Viteza aerului suflat - 342 km/h;
Motor fiabil;
Prevăzut cu senzor şi control al temperaturii;
Culoare gri metalizat;
Garanţie - 5 ani.

Baterii alcaline 1,5 V C/LR 14 – 88 bucăţi
Diametru 26,2 mm x H 50mm;

Montajul produselor va fi inclus în preţ.
 

2. Consumabile igienico-sanitare

Săpun spumă 1 L – 206 bucăţi
Compatibil cu toate tipurile de piele;
Ingrediente care hidratează pielea;
Reîncărcare rapidă;
Sticlă sigilată cu pompă de unică folosinţă care reduce riscul de contaminare încrucişată;
Flaconul îşi reduce dimensiunea pe măsura folosirii astfel reducându-se cantitatea de deşeuri;
Parfum proaspăt;
Spumă moale şi cremoasă;
Volum 1000 ml;
Culoare transparentă;
Numărul dozelor - 2500;
Ambalare bax - 6 buc.

Hârtie igienică– 232 bucăţi
Hârtie cu o textură foarte moale;
Dimensiune mare a rolei pentru mai puţină mentenanţă;
Embosată pentru un aspect vizual ridicat;
Imprimată cu frunze albastre pentru a recunoaşte calitatea;
Lungimea rolei - 170 m;
Lăţimea rolei - 9,4 cm;
Diametrul rolei -18,7 cm;
Lungimea porţiei - 20 cm;
Diametrul conului - 5,9 cm;
Pliuri - 2;
Culoare - alb;
Potrivită pentru locaţii de trafic medii şi mari.

Şerveţele mâini– 284 bucăţi
Prosop de mâini mare şi moale care lasă o senzaţie de înaltă calitate;
Hârtia cea mai rezistentă şi cea mai absorbantă pentru o uscare cât mai eficientă cu mai puţine deşeuri;
Dozare perfectă pentru areduce consumul şi îmbunătăţeşte igiena;
Embosată - frunzuliţe roz;
Lungime şerveţel desfăşurat - 34 cm;
Lăţime şerveţel desfăşurat - 21,20 cm;
Lungime şerveţel strâns - 8,5 cm;
Lăţime şerveţel strâns - 21,20 cm;
Pliuri - 2;
Culoare - alb;
Potrivite pentru toate tipurile de trafic.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.

data afișării anunțului
  19.09.2018
dată limită transmitere propuneri

24.09.2018

dată limită consultare  

26.09.2018

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51 cam. 18.


129. Determinarea valorii estimate a achiziției serviciului „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane”.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Tel. 0241/488176


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării
 

 

Îl constituie determinarea valorii estimate a achiziției serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane” cuprinzând promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră”, realizarea de materiale informative și promoționale, precum și promovarea altor acțiuni și inițiative similare.

Cod CPV: 79342200-5 - Servicii de promovare

     
descriere consultare    

În cadrul serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane” intenționat a fi achiziționat, promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră” va trebui să includă minim următoarele activități sau operațiuni; acele caracteristici care nu sunt precizate mai jos sau oriunde altundeva în prezentul caiet de sarcini, rămân la latitudinea ofertanților și fac parte din contribuția tehnică și creativă a acestora în cadrul ofertelor.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.

data afișării anunțului
  17.09.2018
dată limită transmitere propuneri

21.09.2018 ora 16:00

dată limită consultare  

24.09.2018 ora 16:00

modalitate desfășurare    Ofertele de preț pot fi trimise în scris:

- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, data poștei 20.09.2018;
- prin fax, la nr. 0241/488.868;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro;


128. Determinarea valorii estimate pentru achiziția și montarea a 76 platforme supraterane modulare pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Îl constituie achiziția și montarea unui număr de 76 platforme supraterane modulare pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

     
descriere consultare    

76 platforme supraterane modulare 
Dimensiuni de gabarit pentru un modul: – Lungime 1190mm x lățime 1510mm x înălțime 2100 mm
Platforma va fi realizată din mai multe module alipite, fixate între ele cu șuruburi, elementele de fixare trebuie să fie vizibile doar la interior. La îmbinarea modulelor, în zona acoperișului acestea trebuie să fie prevăzute cu garnitură de cauciuc pe toată lungimea îmbinării pentru a împiedica pătrunderea apei în interiorul platformei.
Dimensiunile maxime de gabarit ale platformelor trebuie să se încadreze în toleranțe de ±100 mm față de dimensiunile specificate, pentru a se putea introduce în fiecare modul câte un eurocontainer standard de 1100 litri.
Dimensiuni modul: lungime 1190 mm, lățime 1510 mm, înălțime 2100 mm.
Modulele trebuie să fie realizate dintr-un cadru metalic din profile de oțel.
Pereții si acoperișul trebuie să fie realizate din panouri termoizolante cu grosime de aproximativ 30mm.
Modulele trebuie să fie prevăzute cu uși individuale suficient de mari pentru a permite amplasarea în interior a câte unui container standard, cu capacitate de 1100 l.
În uși se încastrează fante metalice cu dimensiuni 520x430 mm. Fantele trebuie să fie prevăzute cu trape circulare sub formă de tambur, cu diametrul de 400 mm.
Tamburul  trebuie să fie executat din tablă inox cu grosimea de 1 mm, compus din două discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 10 mm pentru întărire și prevăzute central cu lagăre pe bucși de teflon ce asigură rotirea acestuia.
Discurile trebuie să fie unite între ele printr-o tablă din inox roluită, cu lungime de 470 mm formând o trapă cu o cavitate în care se așează deșeurile.
Pe fiecare modul trebuie aplicat câte un set de simboluri, cu dimensiuni de minim 250x250 mm, care indică tipurile de deșeuri ce pot fi colectate.
La partea inferioară modulele trebuie să prezinte plăci prevăzute cu găuri, pentru fixarea pe platforma de montaj.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită opinia agenților economici cu privire la:
- propunere de preț pentru un modul.

data afișării anunțului
  12.09.2018
dată limită transmitere propuneri

26.09.2018 ora 16:00

dată limită consultare  

28.09.2018 ora 16:00

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț, în vederea a estimării valorice. Ofertele pot fi depuse prin e-mail: manolache.dragos@primaria-constanta.ro, grecu.alin@primaria-constanta.ro, radu.julieta@primaria-constanta.ro  la sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau prin fax la nr. 0241488168. 


127. Achiziția de diverse echipamente informatice și consumabilele aferente.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Achiziția de diverse echipamente informatice și consumabilele aferente.

Cod CPV:
30000000-9 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software
30192113-6 Cartuşe de cerneală
30125100-2 Cartuşe de toner

     
descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achizitioneze diverse echipamente informatice și consumabilele aferente, conform cerințelor din caietul de sarcini, care poate fi obținut printr-o solicitare la următoarele adrese de email adriana.stamat@primaria-constanta.ro și cristina.toma@primaria-constanta.ro.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru diverse echipamente informatice și consumabilele aferente, în vederea determinării valorii estimate.  Ofertantii vor completa tabelele de la cap. 6 din caietul de sarcini, cu cantitățile ofertate, și tabelele de la cap. 7 din caietul de sarcini cu prețurile unitare și totale pentru toate tipurile de echipamente solicitate. Se solicită completarea tuturor pozițiilor. Ofertele vor fi transmise în format pdf, semnate și ștampilate, dar și în format editabil.

data afișării anunțului
  11.09.2018
dată limită transmitere propuneri

20.09.2018, ora 16:00

dată limită consultare  

21.09.2018

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte estimative de preț conform prezentului anunț, pe următoarele adrese de email adriana.stamat@primaria-constanta.ro și cristina.toma@primaria-constanta.ro. De asemenea, se pot trimite observații asupra cerințelor din caietul de sarcini, tot până la data și termenul limită specificat, pe adresele de email specificate.


126. Achiziția unui Sistem Informatic Geografic Integrat pentru gestionarea activității desfășurate de mai multe departamente din cadrul Primăriei Municipiului Constanta - SIGI.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Achiziția unui Sistem Informatic Geografic Integrat pentru gestionarea activității desfășurate de mai multe departamente din cadrul Primăriei Municipiului Constanța - SIGI.

Cod CPV: 72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat

     
descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un Sistem Informatic Geografic Integrat, conform cerințelor din caietul de sarcini, care poate fi obținut printr-o solicitare la următoarele adrese de email adriana.stamat@primaria-constanta.ro și cristina.toma@primaria-constanta.ro.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru un Sistem Informatic Geografic Integrat pentru gestionarea activității desfățurate de mai multe departamente din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, în vederea determinării valorii estimate.  Ofertanții vor completa formularul de ofertă care poate fi obținut printr-o solicitare la adresele de email adriana.stamat@primaria-constanta.ro si cristina.toma@primaria-constanta.ro.

data afișării anunțului
  11.09.2018
dată limită transmitere propuneri

28.09.2018, ora 16:00

dată limită consultare  

01.10.2018 

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte estimative de preț conform prezentului anunț, pe urmatoarele adrese de email adriana.stamat@primaria-constanta.ro si cristina.toma@primaria-constanta.ro. De asemenea, se pot trimite observații asupra cerințelor din caietul de sarcini, tot până la data și termenul limită specificat, pe adresele de email specificate.


125. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de cabine şi urne de vot pentru secţiile de votare.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice
click pentru vizualizare dimensiuni cabine de vot

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de cabine şi urne de vot pentru secţiile de votare necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 44211110 - 6

     
descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze cabine şi urne de vot pentru secţiile de votare având următoarele caracteristici:

Cabine de vot
Se va achiziționa un număr de 840 de cabine (90 x 100 cm).

Urne de vot
Se va achiziționa un număr de 630 urne cu dimensiunea de 75x75x75 cm și 210 urne cu dimensiunea 40x40x20cm. 

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea specificațiilor tehnice anexate.

data afișării anunțului
  10.09.2018
dată limită transmitere propuneri

17.09.2018

dată limită consultare  

18.09.2018 

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


124. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției “ Servicii de medicina muncii " necesare Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției “ Servicii de medicina muncii „ necesare Primăriei municipiului Constanța.

COD CPV : 85147000 - 1

     
descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de medicina muncii, pentru un număr de maxim 900 persoane, conform specificațiilor tehnice atașate.

DESCRIERE

UM

CANTITATE

Servicii medicale medicina muncii

Pachet

900 persoane

 

 

Durata contractului - 12 luni de la data semnării.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț cu respectarea datelor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  06.09.2018
dată limită transmitere propuneri

10.09.2018

dată limită consultare  

11.09.2018 

modalitate desfășurare    

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: resurse.umane @primaria-constanta.ro.


123. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției ”Plicuri tip C6/5 cu fereastră dreapta”, necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Număr telefon: 0241-488474


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de ”Plicuri tip C6/5 cu fereastră dreapta”, necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 30199230-1

     
descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 5000 de plicuri tip C6/5 cu fereastră dreapta cu următoarele specificații:

Denumire produs

Cantitate

Specificații

Plic

5.000 buc.

Format C6/5
Hârtie offset
Densitate hârtie 80g/mp
Fond interior
Categorie - cu fereastră dreapta
Dimensiune fereastră 35 x 90 mm
Poziție fereastră 20 mm dreapta/29 mm jos
Lipire- gumat
Dimensiune 114 x 229 mm
Deschidere – latura mare


     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț cu respectarea datelor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  06.09.2018
dată limită transmitere propuneri

10.09.2018

dată limită consultare  

11.09.2018 

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, str.Cuza Vodă nr.27.


122. Determinarea valorii estimate privind achiziția de pneuri pentru dotarea autovehiculelor utilizate de Primăria municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Număr telefon: 0241-488474


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui număr de 28 de pneuri.
Cod CPV: 34351100 - Pneuri pentru autovehicule.

     
descriere consultare  

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția a 28 pneuri de iarnă, cu următoarele date tehnice:

Dimensiunile și cantitățile necesare:
- 165/80 85T R 14-4 buc.
- 185/65 88T R 15- 16 buc.
- 175/75 99/98T R 14 C-8 buc.

Indicatori de performanță:
- Clasă de eficiență a consumului de carburant A-C;
- Clasă de aderență pe teren umed A-B;
- Clasă de zgomot exterior la frânare 68-71 db.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț ce includ transportul, echilibratul și montajul, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  03.09.2018
dată limită transmitere propuneri

10.09.2018

dată limită consultare  

11.09.2018

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (date, modele, etc.) conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


121. Determinarea valorii estimate privind achiziția lucrărilor de confecționare a suporților metalici (tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu catadioptri.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Număr telefon: 0241/488186


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare schiță suporți metalici

obiectul consultării
 

Obiectul consultării îl constituie lucrările de confecționare a unui număr de 200 buc. suporți metalici noi.
Cod CPV: 45223210-1 – Lucrări de structuri metalice

     
descriere consultare  

Suporții metalici noi se vor executa, astfel:
- tălpicii metalici vor avea suportul de fixare a stâlpului cu catadioptrii confecționat din țeavă de oțel cu dimensiunile: Ø = 140 mm, h = 200 mm, grosime 2 mm, prevăzut cu două găuri cu Ø = 25 mm și talpa confecționată din tablă, forma pătrată, cu latura de 300 mm, grosime 5mm, prevăzută în centru cu o gaură de scurgere a apei cu Ø = 25 mm;(Anexa nr.1 – Schiță)
- bulonul pentru fixarea stâlpului cu catadioptrii în suportul tălpicului va fi confecționat din bară de plastic cu dimensiunile Ø = 24 mm și L = 170 mm;
- aplicare un strat de grund rezistent la coroziune;
- aplicarea a două straturi de vopsea portocalie;

     
aspecte supuse consultării   

Oferta financiară va include prețul unitar pentru fiecare bucată, precum și valoarea totală care va fi evidențiată distinct.

Nr.Crt.

Lucrare

U.M.

Cantitate

Preț unitar fără T.V.A.

T.V.A.

Preț total fără T.V.A.

Preț total cu T.V.A.

1.

Suporți metalici

Buc.

200

 

 

 

 

 
data afișării anunțului
  03.09.2018
dată limită transmitere propuneri

05.09.2018 ora 16:00

dată limită consultare  

07.09.2018

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Adresa de e-mail: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186.


120. Determinarea valorii estimate privind achiziția de “Elaborarea Studiului de calitate a aerului și a Planului de calitate a aerului pentru Municipiul Constanța” 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Număr telefon: 0241/488146


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de “Elaborarea Studiului de calitate a aerului și a Planului de calitate a aerului pentru Municipiul Constanța” 

Cod CPV: 79311100-8 servicii de elaborare de studii

descriere consultare  
Primăria  Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de “Elaborarea Studiului de calitate a aerului și  a Planului de calitate a aerului pentru Municipiul Constanța”.

Planul de calitate a aerului va fi elaborat în conformitate cu prevederile H.G. 257/27.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menținere a calității aerului

Preţul serviciului de “Elaborarea Studiului de calitate a aerului și a Planului de calitate a aerului pentru Municipiul Constanța” va fi exprimat în lei, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitație.ro.

 
data afișării anunțului
  31.08.2018
dată limită transmitere propuneri

04.09.2018

dată limită consultare  

06.09.2018

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinǎrii valorii estimate la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro.


119. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, două geamuri, o oglindă şi patru uşi dulap din sticlă.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Achiziția de sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, două geamuri, o oglindă şi patru uşi dulap din sticlă necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 14820000

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze    sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, două geamuri, o oglindă şi patru uşi din sticlă pentru dulap necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Sticlă ultraclară 4 mm, prelucrată pe cant, cu folie albă aplicată, din gama translucent
Dimensiune : 20 metri liniari x 200 mm lăţime

Geam 4 mm ultraclar, cu folie albă translucent, fixate pe intradosul tavanului cu câte 4 piese de fixare (distanţieri inox de aproximativ 50mm) – 2 bucaţi
Dimensiune: 1010 x 710 mm

Oglindă 4 mm, fazetată – 1 bucată
Dimensiune: 1100 x 1970 mm

Uşi dulap din sticlă 4 mm – 4 bucăţi
Culoare: verde
Dimensiune: 165 x 52 cm; 165 x 52,5 cm; 57 x 52 cm; 57 x 52,5 cm
(uşile din sticlă trebuie prevăzute cu balamale şi mânere pentru deschidere)

Montajul produselor va fi inclus în preţ.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.

data afișării anunțului
  29.08.2018
dată limită transmitere propuneri

04.09.2018

dată limită consultare  

05.09.2018

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


118. Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui glaf şi a unei măşti calorifer din pal laminat.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Achiziția unui glaf şi a unei măşti calorifer din pal laminat necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 44191000-5

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un glaf şi o mască calorifer din pal laminat necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Glaf
Descriere : pal laminat, canturi din abs 0.4x22 şi 2x22
Culoare : Light Lyon Wainut
Dimensiune : 2760 x 410 x 140 mm

Mască calorifer
Descriere : pal laminat, canturi din abs 0.4x22 şi 2x22
Culoare : Light Lyon Wainut
Dimensiune: 1340 x 810 x 200 mm

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.

data afișării anunțului
  29.08.2018
dată limită transmitere propuneri

04.09.2018

dată limită consultare  

05.09.2018

modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


117. Determinarea Valorii Estimate Privind Achiziția de „ servicii de medicina muncii „ pentru Primăria Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

  click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

obiectul consultării
 

Achizitionarea de servicii de medicina muncii

COD CPV

DESCRIERE

UM

CANTITATE

85147000 – 1

Servicii medicale medicina muncii

Pachet

900 persoane

 

descriere consultare   Se solicită ofertă de preț pentru furnizare  servicii de medicina muncii pentru Primăria Constanța, pentru un număr de maxim  900 persoane, conform specificațiilor tehnice atașate.

Durata contractului – 12 luni de la data semnării.

data afișării anunțului
  29.08.2018
dată limită transmitere propuneri

31.08.2018

dată limită consultare  

03.09.2018

modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la  adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro .


116. Servicii de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Număr de telefon: 0241/488198


documente

  click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziṭiei "Servicii de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituţională în cadrul proiectului Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001.

Cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management; 79400000-8 Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe; 716200000-0 Servicii de auditare internă; 71620000-0 Servicii de analiză.

descriere consultare    Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția "Servicii de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituţională" conform cerințelor caietului de sarcini publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, www.primaria-constanta.ro.

Preţul serviciilor de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională  va fi prezentat la valoarea totală în lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitatie.ro

data afișării anunțului
  28.08.2018
dată limită transmitere propuneri

29.08.2018

dată limită consultare  

30.08.2018

modalitate desfășurare  

Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ în vederea determinǎrii valorii estimate la adresa de e-mail: seila.cair@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, Bd-ul Tomis nr.51, camera 25B, parter.


115. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de scaune operaţionale, veioză, protecţie pardoseală şi suport umbrelă.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

  click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare poze explicative

obiectul consultării
 

Determincarea valorii estimate privind achiziția de scaune operaţionale, veioză, protecţie pardoseală şi suport umbrelă necesare Primăriei municipiului Constanța

Scaun operaţional - Cod CPV: 39112000
Veioză - Cod CPV: 31500000
Protecţie pardoseală - Cod CPV: 39530000
Suport umbrelă - Cod CPV: 39295500

     
descriere consultare  

 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze scaune operaţionale, veioză, protecţie pardoseală şi suport umbrelă necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Scaun operaţional- 6 buc

Descriere : structura din plastic
Culoare : verde
Dimensiune : L61 x I63 x h106 cm

Caracteristici speciale:
Finisaj: stofă
Baza: mobila
Tip baza: plastic
Finisaj baza: mochetă
Inaltime reglabila: între 44 şi 55 cm
Greutate suportată: 120 kg
Tip mecanism : contact permenent
Finisaj sezut: stofă
Model braţe: fixe
Model spătar: mediu
Finisaj spătar: stofă

Veioză 1x60W E 27 – 1 buc
Dimensiune: H 37 cm
Material: metal/sticlă
Culoare: auriu/verde

Protectie pardoseala – 1 buc
Culoare: transparent
Dimensiuni: L.115xl. 100Xh.0.08cm
Material: plastic
Finisaj: translucid

Suportumbrelă – 1 buc
Dimensiuni: L.47,5 diam. 19cm
Material: metal
Culoare: alb

aspecte supuse consultării:   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.

data afișării anunțului
  28.08.2018
dată limită transmitere propuneri

03.09.2018

dată limită consultare  

04.09.2018

modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


114. Determinarea valorii estimate privind achiziția furnizare 25 autovehicule în sistem leasing operațional

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

  click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției furnizare 25 autovehicule în sistem leasing operațional.

Cod CPV: 66114000 - Servicii de leasing financiar
                 34111200 - Berline

descriere consultare  

Se solicită ofertă de preț pentru Determinarea valorii estimate furnizarea unui număr de 25 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani conform specificațiilor tehnice nr. 132292/08.08.2018.

aspecte supuse consultării:   

Se solicită oferte de preț conform specificațiilor tehnice prezente în secțiunea documente. 

data afișării anunțului
  27.08.2018
dată limită transmitere propuneri

17.09.2018

dată limită consultare   18.09.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


113. Determinarea valorii estimate privind achiziția confectionare, montare si demontare pereți despărțitori la autospecialele utilizate de către Direcția Poliția Locală

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

  click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice
click pentru vizualizare model pereți despărțitori

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției confecționare, montare și demontare pereți despărțitori
Cod CPV: 44112310 - Pereți despărțitori

descriere consultare  

Se solicită ofertă de preț pentru determinarea valorii estimate a achiziției confecționare, montare și demontare pereți despărțitori la autospecialele utilizate de către Direcția Poliția Locală.

aspecte supuse consultării:   

Se solicită oferte de preț conform specificațiilor tehnice nr. 134689/10.08.2018.

data afișării anunțului
  27.08.2018
dată limită transmitere propuneri

06.09.2018

dată limită consultare   07.09.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


112. Determinarea valorii estimate privind achiziția Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă REMA

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

  click pentru descărcarea anunțului
click pentru a vizualiza cartea de indentitate a vehiculului

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă REMA

Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

descriere consultare  

Primăria municpilui Constanța are în dotare un „echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic” format din remorcă marca REMA echipată cu echipamentele realizării măsurătorilor.

 aspecte supuse consultării:    Se solicită oferte de preț corespunzătoare specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355, atașat prezentului anunț. Valoarea de nou a ansamblului (remorcă + echipament): 486.521,52 Lei fără TVA, iar anul fabricației 2017.
data afișării anunțului
  27.08.2018
dată limită transmitere propuneri

30.08.2018

dată limită consultare   31.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


111. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciilor de organizare eveniment “Infotainment (punct de informare)” în cadrul proiectului Snapshots From the Borders

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, Nr. Telefon/fax 0241/488146


documente

 
click pentru a descărca anunțul

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate privind achiziția  serviciilor de organizare eveniment “Infotainment(punct de informare)” în cadrul proiectului Snapshots From the Borders

Cod CPV: 79952000-2 servicii pentru evenimente

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziṭioneze servicii de organizare eveniment „Infotainment (punct de informare)”  în cadrul proiectului Snapshots From the Borders
Evenimentului intitulat “Infotainment (punct de informare)” se va desfășura în Municipiul Constanța, Piața Ovidiu, în data de 07.09.2018

Durata desfășurării evenimentului: 8 ore

În acest sens, în cadrul serviciului vor fi asigurate următoarele dotări:
- 1 masă;
- 1 cort;
- 5 scaune;
-1 echipament de proiecție(1 proiector și 1 ecran proiecție).

Produsele vor fi puse la dispoziția beneficiarului, de către prestator, pe toată durata desfășurării evenimentului(8 ore).

Amplasarea/ montarea dotărilor revine  prestatorului.

Ofertantul va prezenta :

Preţul serviciilor de organizare eveniment “Infotainment(punct de informare)” va fi exprimat în lei, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei servicii de organizare eveniment “Infotainment(punct de informare)” în cadrul proiectului Snapshots From the Borders.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitație.ro
data afișării anunțului
  10.08.2018
dată limită transmitere propuneri

17.08.2018

dată limită consultare   20.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ în vederea determinǎrii valorii estimate la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro.


110. Lucrările de reparații, piese, întreținere și mentenanță a bolarzilor și barierelor din Stațiunea Mamaia și municipiul Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, Nr. Telefon/fax 0241/488151.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Lucrările de reparații, piese, întreținere și mentenanță a bolarzilor și barierelor din  Stațiunea Mamaia și Municipiul Constanța, în vederea determinării valorii estimate.

Cod CPV:
50711000-2  Reparații și întreținere a instalaților electrice de construcții
45315100-9  Instalații electrotehnice
45259000-7 Reparație și întreținere echipamente

descriere consultare  

Pentru a asigura funcționarea în parametri normali se vor efectua lucrări de reparare, înlocuire piese, întreținere și mentenanță. Bolarzii sunt grupați în mai multe locații formând sisteme de acces a căror rol este selecția accesului vehiculelor în zonele preponderent sau exclusiv pietonale.

Un sistem de acces este format din :
- panou control pentru model BFT STOPPY 115/500  - 1 buc.;
- bolarzi (stâlp retractabil) BFT STOPPY 115/500 – 2/4/5 buc.  pe locație;
- telecomandă;

Lucrările de reparare, piese, întreținere și mentenanță includ:

1. Întreținere și mentenanță lunară pentru pentru asigurarea funcționării în parametri optimi, cuprinde:

1.1. Operațiuni periodice
-  Inspecția și constatarea stării tehnice;
-  Verificare tensiune alimentare;
-  Verificare conexiuni circuite;
-  Verificarea cuplului de strângere;
-  Curățare de praf și impurități bolard;
-  Spălare și curățare fundație;
-  Repararea dispozitivelor, subansamblelor sau a pieselor defecte ce permit         
acest lucru (fără schimbare de piese);
-  Readucerea parametrilor tehnici normali de funcționare;
- Alte operațiuni pe care ofertantul le consideră necesare pentru o funcționare optimă;

Operațiunile periodice se vor executa o dată pe lună conform ordinelor de lucru emise de beneficiar.

1.2. Operațiuni in cazul unor incidente (vandalizări, accident auto etc) sau defecțiuni (scurt circuit, erori de funcționare etc):

- Constatarea și diagnosticarea defecțiunii;
- Repararea dispozitivelor, subansamblelor sau a pieselor defecte ce                        permit  acest lucru (fără schimbare de piese);
Operațiunile din aceste cazuri se vor executa la fiecare solicitare a beneficiarului (telefonică, e-mail, etc);       

Notă. În situația în care în cadrul lucrărilor de reparare a dispozitivelor, subansamblelor sau a pieselor se constată că defectele ce nu pot fi remediate fără schimbare de piese, acestea vor fi reparate prin înlocuire.

2.  Înlocuire dispozitivele, subansamblele sau alte piese (posibil a fi înlocuite):
- înlocuire telecomandă;
- înlocuire baterie telecomandă;
- înlocuire panou control pentru model  BFT STOPPY 115/500;
- înlocuire bolard BFT STOPPY 115/500;
- alte piese pe care ofertantul le consideră necesare pentru o funcționare optimă;
Componentele utilizate pentru înlocuire trebuie să fie cel puțin de calitatea celor deteriorate/schimbate.


aspecte supuse consultării
 

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate.
Oferta financiară va fi prezentată pe preţuri unitare şi TVA, care va fi evidenţiată distinct. Preţurile unitare pentru fiecare operațiune/activitate vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, utilaje, transport precum și alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate.

Oferta financiară va fi structurată astfel:

A. Lucrări de întreținere și mentenanță:

Nr. crt.

Lucrări de întreținere și mentenanță lunară pe sistem de acces

Buc.

Preț fără T.V.A.

Preț cu T.V.A.

1

 • Periodice (1 pe lună):
 • În caz de incident sau defect (nelimitat)

1

 

 


B. Dispozitive, subansamble sau piese posibil a fi înlocuite:

Nr. crt.

Dispozitivele, subansamblele sau alte piese

Buc.

Preț fără T.V.A.

Preț cu T.V.A.

1

Înlocuire telecomandă;

1

 

 

2

Înlocuire panou control pentru model BFT STOPPY 115/500

1

 

 

3

Înlocuire bolard BFT STOPPY 115/500

1

 

 

4

Înlocuire alte piese pe care ofertantul le consideră necesare;

1

 

 

data afișării anunțului
  09.08.2018
dată limită transmitere propuneri

15.08.2018

dată limită consultare   17.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț la adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr.10 sau la telefon. 0241/488186.


109. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate privind achiziția de servicii de elaborare a unei documentaţii de standardizare si a unui model de date geo-spatiale, necesare integrării informațiilor de urbanism specifice PUG în sistemul GIS al Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării
 

Achiziție servicii de elaborare a unei documentaţii de standardizare si a unui model de date geo-spatiale, necesare integrarii informatiilor de urbanism specifice PUG in sistemul GIS al Primariei Municipiului Constanta.

Cod CPV: 
72316000-3 Servicii de analiză de date, 72320000-4 Servicii de baze de date, 72330000-2 Servicii de standardizare şi clasificare a conţinuturilor sau a datelor

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de elaborare a unei documentaţii de standardizare si a unui model de date geo-spatiale, necesare integrarii informatiilor de urbanism specifice PUG in sistemul GIS al Primariei Municipiului Constanta, conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.


aspecte supuse consultării
 

Se solicită oferte de preț pentru servicii de elaborare a unei documentaţii de standardizare si a unui model de date geo-spatiale, necesare integrarii informatiilor de urbanism specifice PUG in sistemul GIS al Primariei Municipiului Constanta, în vederea determinării valorii estimate. 


data afișării anunțului

 
06.08.2018
dată limită transmitere propuneri

20.08.2018

dată limită consultare   24.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe următoarele adrese de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro, mihai.vanturache@primaria-constanta.ro, strategiiurbane@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat    

108. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate privind achiziția „Ghidul GDPR pentru Primării” - suport cd.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

 
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate pentru achiziția „Ghidul GDPR pentru Primării” - suport cd.
Cod CPV: 22120000 – 7  Publicaţii 

descriere consultare  
Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze cd-ul „Ghidul GDPR pentru Primării”, singurul ghid din România care se adresează tuturor instituţiilor publice. Acest ghid este solicitat de Serviciul Juridic, fiind necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii  a activităţii de implementare a regulamentului 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi pentru corecta punere în practică a cerinţelor în domeniu.


aspecte supuse consultării
 

Se solicită oferte de preț.
Livrarea  publicațiilor până la sediul beneficiarului din Str BD. TOMIS NR. 51, Constanța, Localitatea Constanța  să fie inclusă  în prețul produsului.


data afișării anunțului

 
06.08.2018
dată limită transmitere propuneri

10.08.2018

dată limită consultare   13.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat    

107. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate privind achiziția de cofrete inteligente pentru sirenele electrice

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.


documente

  click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
obiectul consultării
 

Achiziția de cofrete inteligente pentru sirenele electrice  pentru Primăria  municipiului Constanța 
Cod CPV: 31211110-2.

descriere consultare   Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze cofrete inteligente pentru sirenele electrice .

aspecte supuse consultării
 
Se solicită oferte de preț, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului

 
06.08.2018
dată limită transmitere propuneri

14.08.2018

dată limită consultare   15.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr.51.

Număr telefon contact: 0799606133.

 rezultat    

106. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de elaborare:  Raport de expertiză tehnică preliminară și proiect tehnic execuție lucrări de intervenție în primă urgență în vederea eliberării în regim de urgență a unei autorizații de construire pentru punere în siguranță a construcției monument istoric  Cazinou

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725,


documente

 
click pentru descărcare anunț
informații generale privind obiectul de consultare piață
 
Consultare de piață cu privire la determinarea valorii estimate a serviciului de elaborare:

 - Raport de expertiză tehnică preliminară și
 - Proiect tehnic execuție lucrări de intervenţie în primă urgenţă 
în vederea eliberării în regim de urgență a unei autorizații de Construire pentru punere în siguranță a construcţiei monument istoric CAZINOU,  bulevardul Elisabeta nr. 4, Constanța.

obiectul consultării
 

Estimare valoare serviciu de elaborare (inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii):
- Raport de expertiză tehnică preliminară și
- Proiect tehnic execuție lucrări de intervenţie în primă urgenţă
pentru obiectivul de investiții: ”Realizare lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţia monument istoric CAZINOUL din Constanța, bulevardul Elisabeta nr. 4”.

descriere consultare   Solicitare oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de elaborare (inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii): Raport de expertiză tehnică preliminară și Proiect tehnic execuție lucrări de intervenţie în primă urgenţă în vederea eliberării în regim de urgență a unei autorizații de construire pentru punerea în siguranță a construcţiei monument istoric Cazinoul din Constanța, bulevardul Elisabeta nr. 2, în conformitate cu art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii și art. 17 alin. (2) din Ord. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991.

Estimările se vor transmite separat pentru fiecare dintre documentele de mai sus.

Ofertele vor fi elaborate de experți tehnici care îndeplinesc simultan următoarele cerințe:
- atestați M.D.R.A.P. în domeniul construcţii civile (structuri), cerința A1 (rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn) și
- atestați M.C.C.P.N. în domeniul 4 – inginerie - consolidare şi/sau restaurare structuri istorice, specializare: G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice.

Ofertele de preț se vor conforma documentelor puse la dispoziție.
Ofertele de preț vor avea în vedere și obţinerea avizelor, studiilor.
Totodată, ofertanții vor prezenta o listă cu personalul necesar realizării acestei investiții.
Documente puse la dispoziție de către autoritate contractantă:
- procesul verbal de constatare/ raport nr.108323/29.06.2018 al Comisiei constituite prin Dispoziție de primar nr. 2430/08.06.2018 în vederea constatării stadiului de deteriorare a clădirii Cazinoului din Constanta (avariile produse datorită condițiilor meteo nefavorabile și a stării avansate de degradare);
- relevee ale structurii.

aspecte supuse consultării   Ofertă de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului, cu detalierea preţului estimat pe fiecare documentație în parte: Raport de expertiză tehnică preliminară și Proiect tehnic execuție lucrări de intervenţie în primă urgenţă, inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii.  
data afișării anunțului

 
03.08.2018
dată limită transmitere propuneri

13.08.2018

dată limită consultare   20.08.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice operator economic având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului.
Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.

Ofertele, precum și alte informații și propuneri, se pot transmite la adresele de e-mail: arhitect.sef@outlook.com; strategiiurbane@primaria-constanta.ro .
Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitatie.ro.

 rezultat    

105. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului serviciului de asigurare a măsurilor preventive anticorupție prin elaborarea de proceduri operaționale pentru proiectul  ''Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-488132

documente

  click pentru descărcare anunț
informații generale privind obiectul de consultare piață
 
Consultare de piață cu privire la determinarea valorii estimate a a serviciului şi solicitarea de informaţii relevante referitoare la modul de elaborare/structurare a caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului de asigurare a măsurilor preventive anticorupţie prin elaborarea de proceduri operaţionale pentru proiect.


obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției având ca obiect serviciul de asigurare a măsurilor preventive anticorupție prin elaborarea de proceduri operaționale pentru proiectul ''Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”.

aspecte supuse consultării    

Ofertă de preț in vederea determinării valorii estimate (inclusiv detaliere a preţului estimat pe componente) şi solicitarea de informaţii relevante referitoare la modul de elaborare/structurare a caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciului specializat de asigurare a măsurilor preventive anticorupție prin elaborarea de proceduri operaționale pentru proiect.

condiții de participare  
Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
data afișării anunțului

 
31.07.2018
dată limită transmitere propuneri

07.08.2018

dată limită consultare   09.08.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a produselor, la adresa de  e-mail: programe@primaria-constanta.ro.

 rezultat    

104. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de informare și publicitate privind derularea proiectului ''Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-488132

documente

  click pentru descărcare anunț
informații generale privind obiectul de consultare piață
  Consultare de piață cu privire la determinarea valorii estimate a achiziției având ca obiect serviciul de informare și publicitate pentru proiectul ''Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”
obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției având ca obiect serviciul de informare și publicitate pentru proiect.

aspecte supuse consultării    

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de informare și publicitate, inclusiv detaliere a prețului estimat.

condiții de participare  
Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
data afișării anunțului

 
31.07.2018
dată limită transmitere propuneri

03.08.2018

dată limită consultare   06.08.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a produselor, la adresa de  e-mail: programe@primaria-constanta.ro.

 rezultat    

103. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de audit pentru proiectul ''Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-488132

documente

  click pentru descărcare anunț
informații generale privind obiectul de consultare piață
  Consultare de piață cu privire la determinarea valorii estimate a achiziției având ca obiect serviciul de audit pentru proiectul ''Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”
obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției având ca obiect serviciul de audit pentru proiect.

aspecte supuse consultării    

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de audit, inclusiv detaliere a prețului estimat.

condiții de participare  
Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
data afișării anunțului

 
31.07.2018
dată limită transmitere propuneri

03.08.2018

dată limită consultare   06.08.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a produselor, la adresa de  e-mail: programe@primaria-constanta.ro.

 rezultat    

102. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei de dotări, echipamente: 3 laptop-uri, 3 licenţe pentru laptop-uri, 1 aparat de telefon-fax, pentru proiectul ''Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-488132


documente

 
click pentru descărcare anunț
informații generale privind obiectul de consultare piață  
Consultare de piață cu privire la achiziția de produse dotări, echipamente și licențe necesare activității de management pentru proiectul ''Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”
obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției având ca obiect furnizarea de dotări, echipamente și licențe necesare pentru activitatea de management de proiect: 3 laptop-uri, 3 licențe, 1 aparat de telefon-fax.

aspecte supuse consultării    

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a 3 laptopuri, 3 licențe pentru laptop-uri, 1 aparat telefon-fax, inclusiv detaliere a prețului estimat pe fiecare componentă.

condiții de participare   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a dotărilor mai sus menționate.
Ofertantul va respecta specificațiile tehnice.

data afișării anunțului

 
31.07.2018
dată limită transmitere propuneri

03.08.2018

dată limită consultare   06.08.2018
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a produselor, la adresa de  e-mail: programe@primaria-constanta.ro.

     

101. Achiziția  de steaguri și suporturi necesare Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-485807

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării
 

Achiziția  de steaguri și suporturi necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 35821000 – 5 - Steaguri
Cod CPV: 35821100 – 6 - Suport arborare

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze steaguri și suporturi necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Nr.Crt.

Tipul

Dim.
( l/L cm )

Cant. (buc)

1

Steag Uniunea Europeană cu suport - marginile steagului să fie brodate cu ciucuri și franjuri aurii. Suportul să fie realizat din aluminiu cromat auriu, vârf cu bilă,dimensiunile catargului 220 cm, diametrul 30 mm, dimensiunea bază maxim 30 cm.

90x135

1

2

Steag Nato cu suport - marginile steagului să fie brodate cu ciucuri și franjuri aurii. Suportul să fie realizat din aluminiu cromat auriu, vârf cu bilă,dimensiunile catargului 220 cm, diametrul 30 mm, dimensiunea bază maxim 30 cm

90x135

1

3

Steag tricolor România cu suport - marginile steagului să fie brodate cu ciucuri și franjuri aurii. Suportul să fie realizat din aluminiu cromat auriu, vârf cu bilă,dimensiunile catargului 220 cm, diametrul 30 mm, dimensiunea bază maxim 30 cm.

90x135

1

4

Steag cu emblema Primăriei municipiului Constanța cu suport - marginile steagului să fie brodate cu ciucuri și franjuri aurii. Suportul să fie realizat din aluminiu cromat auriu, vârf cu bilă,dimensiunile catargului 220 cm, diametrul 30 mm, dimensiunea bază maxim 30 cm.

90x135

1

5

Steag Uniunea Europeană, cu prindere în toate părțile din material (poliester) microperforat recomandat pentru zonele cu vânt puternic

600x400

1

6

Steag Nato, cu prindere în toate părțile din material (poliester) microperforat recomandat pentru zonele cu vânt puternic

600x400

1

7

Steag tricolor România, cu prindere în toate părțile din material (poliester) microperforat recomandat pentru zonele cu vânt puternic

600x400

1

8

Steag cu emblema Primăriei municipiului Constanța, cu prindere în toate părțile din material (poliester) microperforat recomandat pentru zonele cu vânt puternic

600x400

1

9

Steag cu emblema Dobrogei, cu prindere în toate părțile din material (poliester) microperforat recomandat pentru zonele cu vânt puternic

600x400

1

10

Steag tricolor România, steag de birou, tip fanion. Drapelul trebuie să fie confecționat din poliester cu față dublă ,prevăzut cu un sistem de prindere, pe suport de birou.

15x25

10

11

Steag cu emblema Primăriei municipiului Constanța, steag de birou, tip fanion. Drapelul trebuie să fie confecționat din poliester cu față dublă, prevăzut cu un sistem de prindere,pe suport de birou.

15x25

10

12

Steag Uniunea Europeană, steag de birou, tip fanion. Drapelul trebuie să fie confecționat din poliester cu față dublă ,prevăzut cu un sistem de prindere, pe suport de birou.

15x25

10

13

Suport cu 3 brațe pentru steag cu dimensiunea 15x25, confecționat din inox cromat

Inaltime suport 35 cm

10

14

Eșarfa Primar – executată din mătase, fiecare culoare să aibă aceeași lățime, și se va termina la unul din capete cu un ciucure având culorile drapelului național.

200x15

5

15

Steag tricolor România – drapelele vor fi confecționate din material de mătase rezistent la intemperii (montarea acestora va fi in exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură de 5 cm pentru lance.

90x135

802

16

Steag cu emblema Primăriei municipiului Constanța, - drapelele vor fi confecționate din material de mătase rezistent la intemperii (montarea acestora va fi in exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură de 5 cm pentru lance.

90x135

200

17

Steag Uniunea Europeană, - drapelele vor fi confecționate din material de mătase rezistent la intemperii (montarea acestora va fi in exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură de 5 cm pentru lance.

90x135

100

18

Steag tricolor România vertical (tip coloană) - drapelele vor fi confecționate din material de mătase rezistent la intemperii (montarea acestora va fi in exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură de 5 cm pentru lance.

45x450

4

19

Lance lemn port drapel – lancea va fi confecționată din lemn de esență moale (brad) ascuțit pe o porțiune de 10 cm.

3x185

184

20

Lance lemn port drapel – lancea va fi confecționată din lemn de esență moale (brad) ascuțit pe o porțiune de 10 cm.

2,5x185

918

 

aspecte supuse consultării    

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.

data afișării anunțului   30.07.2018
dată limită transmitere propuneri

03.08.2018

dată limită consultare   06.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

100. Achiziția de diverse echipamente informatice

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției de diverse echipamente informatice

Cod CPV:  - 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software
                  - 30192113-6 Cartuşe de cerneală
                  - 30125100-2 Cartuşe de toner

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze diverse echipamente informatice conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

data afișării anunțului  
30.07.2018
dată limită transmitere propuneri

06.08.2018

dată limită consultare   10.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro .

     

99. Achiziția serviciilor de proiectare privind elaborarea și întocmirea respectiv actualizarea documentației de urbanism P.U.G. (PLAN URBANISTIC GENERAL)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare Anexă anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării
 

Anunțul de consultare  a pieței privind valoarea estimată pentru Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Constanța

Cod CPV:  - 71410000-5-Servicii de urbanism (Rev. 3)

descriere consultare  
Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de proiectare privind elaborarea și întocmirea respectiv actualizarea documentației de urbanism P.U.G. (plan urbanistic general)
aspecte supuse consultării  
Se solicită ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate privind servicii de proiectare pentru elaborarea și întocmirea respectiv actualizarea documentației de urbanism P.U.G. (Plan urbanism general)
data afișării anunțului  
27.07.2018
dată limită transmitere propuneri

03.08.2018

dată limită consultare   06.08.2018
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț pe adresa de e-mail mihai.vanturache@primaria-constanta.ro, strategiiurbane@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, Constanța

     

98. Achiziția unei aplicații soft de gestionare achiziții publice, investiții și urmărire contracte

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare Anexă anunț

obiectul consultării
 

Inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație soft de gestionare achiziții publice, investiții și urmărire contracte

Cod CPV:  - 48900000-7 – Diverse pachete software și sisteme informatice.

descriere consultare  
Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze o aplicație soft de gestionare achiziții publice, investiții și urmărire contracte, descrisă minimal în Anexa. Având în vedere pregătirea achiziției, prin raportarea la obiectul contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, autoritatea contractantă Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a pieței care vizează aspectele menționate la punctul 4 din prezentul anunț.
aspecte supuse consultării  
Se solicită prezentarea unor soluții tehnice/întocmire specificații, în vederea elaborării caietului de sarcini. 
data afișării anunțului  
20.07.2018
dată limită transmitere propuneri

31.07.2018, ora 16.00

dată limită consultare   01.08.2018
modalitate desfășurare  

Operatorii economici interesați vor trimite pe adresa de email achizitiipublice@primaria-constanta.ro solutii tehnice cât mai detaliate a aplicației software descrise (în format doc/docx). Autoritatea contractanta va invita operatorii economici să prezinte produsul software descris la sediul acesteia din Constanța, bd. Tomis nr. 51 la o data care va fi stabilită de comun acord. Vor avea loc discuții asupra funcționalităților prezentate, dar și asupra modului în care acestea pot fi extinse/adaptate cerințelor specifice ale beneficiarului. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va elabora un caiet de sarcini care va descrie funcționalitățile solicitate conform propriilor necesități.

     

97. Achiziția de diverse echipamente informatice

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcarea caietului de sarcini

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de diverse echipamente informatice.

Cod CPV:  - 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software
                   - 30192113-6 Cartuşe de cerneală

                   - 30125100-2 Cartuşe de toner

descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze diverse echipamente informatice conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

data afișării anunțului   18.07.2018
dată limită transmitere propuneri

26.07.2018, ora 16.00

dată limită consultare   31.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

     

96. Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.

documente   click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV:  3019153–8  ,,Ștampile cu text”

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Specificații tehnice:

Ștampila triunghiulară 40x40x40 mm

Buc

1

Ștampila rotundă cu diametrul 30 mm

Buc

1

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 60x30 mm

Buc

2

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 42x8 mm

Buc

2

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 55x10 mm

Buc

2

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 48x12 mm

Buc

2

Ștampila înseriatoare automată cu 6 cifre.

Sistem automat, tamburi metalici rezistenți la apasări puternice;repetate.

Cinci din cele șase cifre să se schimbe automat.

Ștampila să poată număra de la 0 până la 999999.

Sistemul să permită repetarea unui număr de 1 până la 6 ori, de 12 sau 20 de ori.

Aparatul să aibă o tușieră încorporată.

Buc

9

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 90x10 mm

Buc

6

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x50 mm

Buc

22

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x60 mm

Buc

15

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x80 mm

Buc

7

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x110 mm

Buc

3

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x75 mm

Buc

11

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x55 mm

Buc

10

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x45 mm

Buc

13

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x65 mm

Buc

10

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x35 mm

Buc

6

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x25 mm

Buc

1

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 105x50 mm

Buc

7

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x85 mm

Buc

10

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x10 mm

Buc

2

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x40 mm

Buc

2

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.

 Transportul produselor până la sediul beneficiarului vor fi incluse în ofertă.

data afișării anunțului   17.07.2018
dată limită transmitere propuneri

23.07.2018

dată limită consultare   24.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

95. Servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS” în cadrul proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.
Număr telefon 0241/488146

documente   click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate privind achiziția  serviciilor de organizare eveniment „Ziua PORTIS”
Cod CPV:  79952000-2 servicii pentru evenimente

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziṭioneze servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS” în cadrul proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.
Actvitățile organizate în cadrul evenimentului intitulat ”Ziua PORTIS/PORTIS day” se vor desfășura în Municipiul Constanța, preponderent în Zona Centrală, Centrul Istoric și în Portul Constanța, în locații indicate/agreate de autoritatea contractantă, după caz.

Evenimentul pentru care se achiziţioneazǎ serviciul se va desfǎşura în data de  07.09.2018.
În acest sens, în cadrul serviciului vor fi organizate următoarele activități:

a) Organizarea unui tur pietonal, dedicat localnicilor și turiștilor.
Acest tur pietonal se va desfășura în centrul istoric al municipiului Constanța și va avea în vedere parcurgerea unui traseu care pune în evidență obiectivele de patrimoniu arhitectural, cultural, istoric și arheologic din această zonă. Turul pietonal se va face pentru un număr de aprox. 100 de persoane, coordonat de către ghid/ghizi specializați, în limba română.

b) Organizarea unui tur pietonal, dedicat reprezentanților orașelor partenere în cadrul proiectului
Acest tur pietonal se va desfășura în central istoric al municipiului Constanța și va avea în vedere parcurgerea unui traseu care pune în evidență obiectivele de patrimoniu arhitectural, cultural, istoric și arheologic din această zonă. Turul pietonal se va face pentru un număr de aprox. 35 de persoane, coordonat de către ghid specializat, în limba engleză.

c) Organizarea unui tur, cu autobuzul supraetajat, în Portul Comercial Constanța dedicat localnicilor și turiștilor
Turul se va desfășura cu autobuz/autobuze supraetajate, cu o capacitate de minin 35 de persoane, care asigură o vizibilitate corespunzătoare. Traseul va pune în evidență obiective de interes din cadrul Portului Comercial Constanța, în special din zona veche a acestuia ( zona Poarta 1) și va avea ca punct de plecare centrul istoric al Municipiului Constanța.
Turul  se va organiza pentru un număr de aprox.100 de persoane și va fi coordonat de către ghid/ghizi specializați, în limba română.

d) Organizarea unui tur, cu autobuzul supraetajat, în Portul Comercial Constanța dedicat reprezentanților orașelor partenere în cadrul proiectului
Turul se va desfășura cu autobuz/autobuze supraetajate, cu o capacitate de minin 35 de persoane, care asigură o vizibilitate corespunzătoare. Traseul va pune în evidență obiective de interes din cadrul Portului Comercial Constanța, în special din zona veche a acestuia ( zona Poarta 1) și va avea ca punct de plecare centrul istoric al Municipiului Constanța.
Turul  se va organiza pentru un număr de aprox.35 de persoane și va fi coordonat de către ghid specializat, în limba engleză.

e) Asigurarea serviciilor de machetare, realizare și amplasare a unui pop-up de exterior, la locul de desfășurare a vernisajului.
Popup-ul de exterior va respecta regulile de identitate vizuală ale programului CIVITAS 2020 (CIVITAS 2020 Corporate Design Handbook).

Popup-ul va avea următoarele caracteristici tehnice:
- structură metalică pliabilă cu geantă tip troler pentru transport;
- dimensiune: 3m h x 4m L;
- format din 6 elemente vizuale;
- print pe banner;
- prindere cu benzi magnetice;
- tipar policromie;
- material banner polipropilenă dublă față 5oog/mp;
- prindere cu benzi magnetice 3 mm grosime/100 mm lățime/2x4 m lungime.

Prestatorul va asigura serviciile de machetare, realizare și montare a popup-lui la locația indicată de autoritatea contractantă.

f) Asigurarea serviciilor de machetare, realizare și amplasare a unor autocolante pe exteriorul autobuzelor supraetajate
Autocolantele vor fi amplasate pe exteriorul autobuzelor cu care vor fi efectuate tururile în Portul Comercial Constanța și vor respecta regulile de identitate vizuală ale programului CIVITAS 2020 (CIVITAS 2020 Corporate Design Handbook).

Autocolantele vor avea următoarele caracteristici tehnice:
- window graphics din material plastic cu perforații pentru geamuri (se vede din interior înspre exterior, dar nu se vede din exterior în interior);
- dimensiuni min. 2,20 m x 1,20m.
Prestatorul va asigura serviciile de machetare, realizare și montare a autocolantelor pe autobuzele indicate de autoritatea contractantă.

g) Organizarea a 3 (trei) puncte mobile de informare și promovare a evenimentului Ziua PORTIS a proiectului și a inițiativei CIVITAS
Cele trei puncte mobile de informare și promovare vor fi organizate în locațiile indicate de autoritatea contractantă și vor fi deservite de către prestator prin intermediul unui personal corespunzător, în vederea informării publicului cu privire la acțiunile desfășurate în cadrul evenimentului și pentru distribuirea de materiale informative în legătură cu proiectul PORTIS și inițiativa CIVITAS.

Ofertantul va prezenta :
Preţul serviciilor de organizare eveniment „Ziua PORTIS”, exprimat în lei, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS”, în cadrul proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitație.ro
data afișării anunțului   17.07.2018
dată limită transmitere propuneri

19.07.2018

dată limită consultare   20.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ în vederea determinǎrii valorii estimate la adresa de e-mail: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro.

     

94. Achiziția serviciului de  mentenanță și suport tehnic pentru soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725.

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB”

Cod CPV:  72267000-4 Servicii de întreținere și reparații de software

descriere consultare   Conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente
data afișării anunțului   16.07.2018
dată limită transmitere propuneri

19.07.2018

dată limită consultare   20.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, scanată la adresa de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro,  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

     

93. Achiziția serviciului de reparare pneuri, inclusiv montare și echilibrare la autovehiculele utilizate de către direcțiile Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-485807

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare

Cod CPV:  50116500 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare

descriere consultare   Se solicită ofertă de preț pentru determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare la autovehiculele utilizate de către direcțiile Primăriei municipiului Constanța.
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț conform specificațiilor tehnice publicate în secțiunea documente.
data afișării anunțului   16.07.2018
dată limită transmitere propuneri

06.08.2018

dată limită consultare   07.08.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

92. Achiziția serviciului de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-488176

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Achiziția serviciului de capturare, transport şi predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța.

Cod CPV:  85200000 – Servicii Veterinare

aspecte supuse consultării  

Se vor avea în vedere următoarele aspecte:
Preț unitar pentru serviciul de capturare, transport și predare pentru următoarele cateogorii de câini:

 • Pui și câini de talie mică cu greutatea până la 10 kg, estimativ 100 buc./lună;
 • Câini de talie mijlocie cu greutatea de la 11 kg până la 20 kg, estimativ 200 buc./lună;
 • Câini de talie mare cu greutatea peste 20 kg, estimativ 100 buc./lună.

Prețul va include toate elementele de cost pentru capturare, transport și predare, precum și toate cheltuielile considerate obligații legale ale prestatorului. În propunerea financiară, ofertantul va justifica fiecare element de cost care conduce la constituirea prețului unitar pentru fiecare operațiune.

data afișării anunțului   16.07.2018
dată limită transmitere propuneri

20.07.2018

dată limită consultare   23.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ. 
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: elisabeta.giurgiu@primaria-constanta.ro, la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța și/sau la nr. Fax 0241/488168.

     

91. Servicii de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-488198

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziṭiei, informații relevante în vederea elaborării Caietului de sarcini aferent serviciilor de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională și elaborarea documentelor specifice sistemului de management al calității ISO 9001.

Cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management; 79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe; 716200000-0 Servicii de auditare internă; 71620000-0 Servicii de analiză.

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziṭioneze servicii de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”.

Această activitate presupune realizarea unei radiografieri a sistemului de management existent la nivelul primăriei din punct de vedere metodologic, organizatoric, decizional și informațional și elaborarea documentelor specifice sistemului de management al calității ISO 9001.

Prestatorul va asigura:

 • Realizare analiză diagnoză a instituției care va presupune o abordare integrată a organizației:

·- din perspectivă internă - prin colectarea datelor privind „starea organizației”, așa cum este ea percepută de către funcțiunile și oamenii săi, normele și procedurile existente. Pentru a măsura gradul în care sistemul de management existent în cadrul primăriei răspunde cerințelor standardului de calitate, precum și actiunile ce trebuie întreprinse în etapele următoare - strategia de implementare a managementului calității în cadrul primăriei - vor fi utilizate următoarele instrumente și tehnici:
·- O sesiune de conștientizare a personalului primăriei cu privire la importanța și beneficiile implementării și certificării sistemului de management al calității;
·- Interviuri structurate cu factorii de decizie (primar, viceprimari), precum și cu personalul de conducere și de execuție (chestionare de colectare date) ca mijloc de documentare asupra cerințelor de dezvoltare;
·- Observarea și analiza documentelor existente în cadrul primăriei: proceduri, regulamente, politici, obiective, etc;
·- Ședinte de lucru (work-shop-uri) – ca instrument de colectare date pentru fiecare proces identificat;
cât și
·-din perspectivă externă prin analiza cadrului legal, instituțional și regional în care își desfășoară activitatea instituția. De asemenea vor fi culese date de la stakeholderi (date referitoare la tipurile de servicii solicitate, respectarea termenelor stabilite, timpul de așteptare, promtitudinea și cooperarea personalului, gradul de mulțumire, etc.).

 • Realizare raport de evaluare care va cuprinde pe lângă descrierea situației existente, concluzii și recomandări;
 •  Elaborarea documentației specifică standardului ISO 9001:2015, respectiv:

·- Manualul calității;
·- Procedurile de sistem obligatorii cerute de standard;
·-Proceduri/instrucțiuni de lucru/descriere procese;
·-Formulare.

 • Instruirea tuturor angajaților instituției și a aleșilor locali în vederea aplicării procedurilor sistemului de management al calității ISO 9001 (cca. 651 persoane).
 • Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitație.ro

Durata de prestare a serviciului conform contractului de finanțare este de 4 luni.

Preţul serviciilor de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională va fi prezentat la valoarea totală în lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct.

Se vor transmite informații relevante în vederea întocmirii Caietului de sarcini aferent achiziției serviciilor de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională și elaborarea documentelor specifice sistemului de management al calității ISO 9001 (de ex: număr de experți necesari și specializările acestora etc)precum și orice altă informație de natură tehnică considerată relevantă în vederea realizării serviciului.

data afișării anunțului   11.07.2018
dată limită transmitere propuneri

16.07.2018

dată limită consultare   17.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ în vederea determinǎrii valorii estimate la adresa de e-mail: seila.cair@primaria-constanta.ro.

     

90. Achiziția a 100 de scaune de birou, necesare Primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-485807

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției a 100 de scaune de birou.

Cod CPV: 39112000-0

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 100 de scaune de birou.

aspecte supuse consultării   Se solicită ofertă de preț privind achiziția a 100 de scaune de birou, cu respectarea datelor tehnice prevăzute, în vederea determinării valorii estimate.

Date tehnice:

Denumire produs

Cantitate

Specificații

Scaun

    100 buc.

- fix;
- modern;
- de birou;
- fără brațe;
- înălțime spătar – mediu;
- greutate maxima suportată – 120 Kg;
- culoare – negru;
- cadru de metal;
- material de tapițerie – stofă;
- material spătar – stofă;
- dimensiuni:
înălțime – 80 cm;
lățime spătar – 46 cm;
lățime șezut – 46 cm;
adâncime șezut – 45 cm.

 
data afișării anunțului   11.07.2018
dată limită transmitere propuneri

18.07.2018

dată limită consultare   19.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice cu respectarea prezentului anunț pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

89. Serviciul de întreținere și reparații autovehicule Skoda

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-485807

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare specificații service Skoda

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziției serviciul de întreținere și reparații autovehicule Skoda.
Cod CPV: 50112000 - Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor

   

descriere consultare  

Se solicită ofertă de preț pentru determinarea valorii estimate a achiziției serviciulului de întreținere și reparații a 4 autovehicule Skoda Octavia proprietatea Primăriei municipiului Constanța.

aspecte supuse consultării    

Se solicită oferte de preț conform specificațiilor tehnice publicate în secțiunea documente.

data afișării anunțului   11.07.2018
dată limită transmitere propuneri

23.07.2018

dată limită consultare   24.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

88. Servicii de organizare eveniment "Ziua PORTIS" în cadrul proiectului ''PORT - CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY''

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-488146

documente  
click pentru descărcarea anunțului

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate a achiziţiei servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS”
Cod CPV: 79952000-2 servicii pentru evenimente

   

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziṭioneze servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS” în cadrul proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.

Actvitățile organizate în cadrul evenimentului intitulat ”Ziua PORTIS/PORTIS day” se vor desfășura în Municipiul Constanța, preponderent în Zona Centrală, Centrul Istoric și în Portul Constanța, în locații indicate/agreate de autoritatea contractantă, după caz.
Evenimentul pentru care se achiziţioneazǎ serviciul se va desfǎşura în data de  07.09.2018.

În acest sens, în cadrul serviciului vor fi organizate următoarele activități:

a) Organizarea unui vernisaj de fotografie, artă, creație și idei cu tema „Portul și Marea în viața orașului“

Vernisajul va fi organizat într-o locație centrală, indicată și pusă la dispoziție de autoritatea contractantă. În cadrul vernisajului vor fi expuse o serie de fotografii, exponate, lucrări, creații, etc. având ca temă – Rolul și importanța Portului și a proximității Mării în viața orașului.

Vernisajul va fi deschis publicului, cel puțin pe parcursul zilei de 07 septembrie 2018 în intervalul orar 10:00-18:00, accesul fiind gratuit.

b) Organizarea unui tur pietonal, dedicat localnicilor și turiștilor.

Acest tur pietonal se va desfășura în centrul istoric al municipiului Constanța și va avea în vedere parcurgerea unui traseu care pune în evidență obiectivele de patrimoniu arhitectural, cultural, istoric și arheologic din această zonă. Turul pietonal se va face pentru un număr de aprox. 100 de persoane, coordonat de către ghid/ghizi specializați, în limba română.

c) Organizarea unui tur pietonal, dedicat reprezentanților orașelor partenere în cadrul proiectului

Acest tur pietonal se va desfășura în centrul istoric al municipiului Constanța și va avea în vedere parcurgerea unui traseu care pune în evidență obiectivele de patrimoniu arhitectural, cultural, istoric și arheologic din această zonă. Turul pietonal se va face pentru un număr de aprox. 35 de persoane, coordonat de către ghid/ghizi specializați, în limba engleză.

d) Organizarea unui tur, cu autobuzul supraetajat, în Portul Comercial Constanța dedicat localnicilor și turiștilor

Turul se va desfășura cu autobuz/autobuze supraetajate, cu o capacitate de minin 35 de persoane, care asigură o vizibilitate corspunzătoare. Traseul va pune în evidență obiective de interes din cadrul Portului Comercial Constanța, în special din zona veche a acestuia ( zona Poarta 1) și va avea ca punct de plecare centrul istoric al Municipiului Constanța.

Turul  se va organiza pentru un număr de aprox.100 de persoane și va fi coordonat de către ghid/ghizi specializați, în limba română.

e) Organizarea unui tur, cu autobuzul supraetajat, în Portul Comercial Constanța dedicat reprezentanților orașelor partenere în cadrul proiectului

Turul se va desfășura cu autobuz/autobuze supraetajate, cu o capacitate de minin 35 de persoane, care asigură o vizibilitate corspunzătoare. Traseul va pune în evidență obiective de interes din cadrul Portului Comercial Constanța, în special din zona veche a acestuia ( zona Poarta 1) și va avea ca punct de plecare centrul istoric al Municipiului Constanța.

Turul  se va organiza pentru un număr de aprox.35 de persoane și va fi coordonat de către ghid/ghizi specializați, în limba engleză.

f) Asigurarea serviciilor de machetare, realizare și amplasare a unui pop-up de exterior, la locul de desfășurare a vernisajului.

Popup-ul de exterior va respecte regulile de identitate vizuală ale programului CIVITAS 2020 (CIVITAS 2020 Corporate Design Handbook).

Popup-ul va avea următoarele caracteristici tehnice:
- structură metalică pliabilă cu geantă tip troler pentru transport;
- dimensiune: 3m h x 4m L;
- format din 6 elemente vizuale;
- print pe banner;
- prindere cu benzi magnetice;
- tipar policromie;
- material banner polipropilenă dublă față 5oog/mp;
- prindere cu benzi magnetice 3mm grosime/100mm lățime/2x4m lungime.

Prestatorul va asigura serviciile de machetare, realizare și montare a popup-lui la locația indicată de autoritatea contractantă.

g) Asigurarea serviciilor de machetare, realizare și amplasare a unor autocolante pe exteriorul autobuzului/autobuzelor supraetajate

Autocolantele vor fi amplasate pe exteriorul autobuzului/autobuzelor cu care vor fi efectuate tururile în Portul Comercial Constanța și vor respecta regulile de identitate vizuală ale programului CIVITAS 2020 (CIVITAS 2020 Corporate Design Handbook).

Autocolantele vor avea următoarele caracteristici tehnice:
- window graphics din material plastic cu perforații pentru geamuri;
- se vede din interior în exterior, dar nu se vede din exterior în interior;
- dimensiuni min. 2,20 m x 1,20 m

Prestatorul va asigura serviciile de machetare, realizare și montare a autocolantelor pe autobuzele indicate de autoritatea contractantă.

h) Organizarea a 3 (trei) puncte mobile de informare și promovare a evenimentului Ziua PORTIS a proiectului și a inițiativei CIVITAS

Cele trei puncte mobile de informare și promovare vor fi organizate în locațiile indicate de autoritatea contractantă și vor fi deservite de către prestator prin intermediul unui personal corespunzător, în vederea informării publicului cu privire la acțiunile desfășurate în cadrul evenimentului și pentru distribuirea de materiale informative în legătură cu proiectul PORTIS și inițiativa CIVITAS.

Ofertantul va prezenta :

Preţul serviciilor de organizare eveniment „Ziua PORTIS”, detaliat pentru fiecare activitate.

Preţul va fi exprimat în lei, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS”, în cadrul proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitație.ro

     
data afișării anunțului   10.07.2018
dată limită transmitere propuneri

12.07.2018

dată limită consultare   13.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ în vederea determinǎrii valorii estimate la adresa de e-mail: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro.

     

87. Achiziția unui număr de sapte televizoare cu suport necesare Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-485807

documente  
click pentru descărcarea anunțului

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate privind achiziția unui număr de șapte televizoare cu suport necesare Primăriei municipiului Constanța.

Echipamente de radio, Televiziune, Comunicări, Telecomunicații și Articole Conexe - Cod CPV: 32000000 – 3

   

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de șapte televizoare cu suport necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Televizoare – 7 buc

- Diagonală minimum 100 cm
- Rezoluție 4K UHD
- Sistem audio: Stereo
- Caracteristici speciale: Player mutimedia integrat, Smart TV, Web Browser, TV to Mobile – Mirroring,  Mobile to  TV - Mirroring, DLNA
- Tipuri conexiune: LAN, Wi-Fi Integrat, CI+, Rfin

 

Suport Televizor

- Nivelă cu bulă de aer încorporată pentru un montaj simplu și rapid
- Tip suport – Reglabil
- Diagonală maximă (inch) - 48
- Diagonală minimă (inch) – 19
- Greutatea maximă suportată (kg) – 25
- Compatibil VESA (mm) 50 x 50 – 200 x 200
- Înclinare orizontală (Grade) – 10
- Montare pe perete

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
   
data afișării anunțului   10.07.2018
dată limită transmitere propuneri

18.07.2018

dată limită consultare   19.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

86. Achiziția unui număr de opt telefoane smart necesare Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-485807

documente  
click pentru descărcarea anunțului

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate privind achiziția unui număr de opt telefoane smart necesare Primăriei municipiului Constanța.

Telefoane Mobile - Cod CPV: 32250000 – 0

   

descriere consultare  

Telefoane Smart – 8 buc

- Dual sim
- Rezistente la IP67
- Touchscreen
- Model Procesor Kirin 970
- Frecvență procesor 4 x2.36 GHz + 4 x1.8 GHz
- GPS, A-GPS, GLONASS, BDS
- Sistem de operare Android 8.1 Oreo
- Memorie RAM  6GB
- Memorie internă  128 GB


Conectivitate


- GPRS  Da
- Tehnologie Bluetooth  A2DP
- Tehnologie wirlesss  802.11 a/b/g/n/ac
- NFC
- USB Type-C

Foto video

- Rezoluție cameră (Mp) 40 + 20 + 8
- Blitz integrat Dual LED
- Rezoluție video   2160p @ 30fps
- Cameră secundară  24Mp


Caracteristici foto/video

- Lentilă Leica
- Focalizare automată laser
- Geo – tagging
- Touchfocus
- HDR
- Panorama


Alimentare


-
Capacitate (mAh) 4000
- Tip baterie Li-Po
- FM radio
- Redare video  MP4
- 3gp
- Redare audio  MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, ALTELE
- Senzori Compas
- Hall Senzor
- G – senzor
- Senzor de lumina ambientală
- Proximitate
- Giroscop
- Accesorii incluse  Cheie acces SIM

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
   
data afișării anunțului   09.07.2018
dată limită transmitere propuneri

13.07.2018

dată limită consultare   16.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

85. Achiziția de Servicii de catering, aferente proiectului " Măsuri integrate pentru o viață mai bună''.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-485807

documente  
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de Servicii de catering, aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”

COD CPV:  55524000-9 Servicii de catering pentru școli

   

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze Servicii de catering pentru buna desfășurare a proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț, cu respectarea datelor tehnice și a Caietul de sarcini prezent in sectiunea documente în vederea determinării valorii estimate.
   
data afișării anunțului   03.07.2018
dată limită transmitere propuneri
06.07.2018
dată limită consultare   09.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini, pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.

     

84. Achiziția de echipamente și accesorii.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, tel. 0241-488176

documente  
click pentru descărcarea anunțului

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de echipamente și accesorii necesare desfășurării activității Compartimentului Comunicare și Relații Mass Media.

COD CPV:   31400000-0 - Acumulatori

   

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze următoarele echipamente:

 Încărcător acumulatori AA șI AAA – 1 bucată

Curent încărcare rapidă: 1000 mA (AA), 500 mA (AAA);
- Curent încărcare lentă: 300 mA;
- Curent Trickle Charge: 50 mA;
- Configurație încărcare acumulatori: 1 – 4buc. NIMH/NICD tip AA sau AAA;
- Microprocesor: Negative Delta V, 4 canale independente;
- Voltaj alimentare:12V, 1000 mA (transformator inclus în pachet; adaptor bricheta pentru alimentare din mașină);
- Încarcă precis și sigur acumulatori tip AA și AAA în 1000 minute;
- Flex: algoritm de încărcare unic cu puls negativ, care ajută la încărcarea completă a acumulatorilor. Acest sistem ajută și la prelungirea duratei de viață a acumulatorilor;
- Posibilitatea de încărcare RAPIDĂ (100min) sau, la alegere, un mod mai lent (5 ore). Acest mod mai lent asigură, în timp, o viață mai lungă acumulatorilor și o încărcare mai bună;
- 4 circuite independente de încărcare;
- LED indicator pentru fiecare canal;
- Afişaj electronic.


Ȋncărcător acumulatori 9V– 1 bucată
:

- Ȋncărcător inteligent, de dimensiuni mici, special conceput pentru a încărca până la 4 acumulatori Ni-Mh de 9V;
- Canale independente de încărcare pentru fiecare acumulator;
- Microprocesor cu 4 canale independente;
- LED indicator încărcare pentru fiecare canal.

 Acumulatori 9V – 6 bucăți:

- Fără efect de memorie;
- Acumulatorii pot fi încărcați de până la 1000 de ori;
- Tip Ni-Mh;
- Voltaj: 9V;
- Capacitate: 170 mAh;
- Dimensiuni: 2,5 x 1,7 x 4,8 cm.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț.

Livrarea  echipamentelor până la sediul beneficiarului din Bd. Tomis, nr. 51, Constanţa, Localitatea Constanţa  să fie inclusă  în prețul produsului.

   
data afișării anunțului   03.07.2018
dată limită transmitere propuneri
10.07.2018
dată limită consultare   11.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

83. Achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apă

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

obiectul consultării
 

Achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apă pentru dotarea sediilor aparținând Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV : 51514110  

   

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze  serviciului de închiriere purificatoare de apă pentru dotarea sediilor aparținând Primăriei municipiului Constanța conform Caiet de sarcini nr. 104936/25.06.2018

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini nr 104936/25.06.2018.
   
data afișării anunțului   02.07.2018
dată limită transmitere propuneri
09.07.2018
dată limită consultare   10.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

82. Achiziția de produse de papetărie și birotică

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 tel. 0241 488474

documente  
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

obiectul consultării
 

Produse de papetărie și birotică.

Cod CPV : 30199000 „Articole de papetărie și alte articole din hârtie”

   

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze produse de papetărie și birotică.

aspecte supuse consultării    

Se solicită ofertă de preț privind consultarea pieței  pentru achiziția de produse de papetărie și birotică, cu respectarea datelor tehnice și a Caietului de sarcini  nr. 102357/20.06.2018  în vederea determinării valorii estimate.

   
data afișării anunțului   28.06.2018
dată limită transmitere propuneri
09.07.2018
dată limită consultare   10.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini nr. 102357/20.06.2018, pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.

     

81. Achiziția serviciului de întreținere panouri cu ecran led și grupuri electrogene (generatoare) amplasate în stațiunea Mamaia.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 tel. 0241/488151

documente  
 click pentru descărcarea anunțului

obiectul consultării
 

Achiziția serviciului de întreținere panouri cu ecran Led și grupuri electrogene (generatoare) amplasate în Staţiunea Mamaia.

Cod CPV : 50800000 – Diverse servicii de întreținere și de reparare.

   

descriere consultare  

Se vor verifica (revizie), pune în funcțiune, întreţine, conserva și desigila următoarele panouri cu ecran Led amplasate în Stațiunea Mamaia – zona Cazino:

- panou ecran Led tip 1 – 4 bucăţi,
- panou ecran Led tip 2 – 1 bucată,
- panou ecran Led tip 3 -  1 bucată cu faţă dublă,

Cu următoarele date tehnice/caracteristici :

Ecran Led – Ph 10 mm – 4x3m:
- ecranele sunt formate din cabinete de 960x960mm, fiecare având card de control independent, model Colourlight,
- fiecare cabinet este echipat cu 3 surse în comutaţie, de 50A, care alimentează fiecare 2 rânduri de module Led, cardul de semnal, denumit “receiving card”, splitterul de semnal, denumit “hub” şi ventilatoarele care asigură răcirea cabinetelor,
- în fiecare cabinet intră curent 220V, transformat prin cele 3 surse în comutaţie în curent de 5V, tensiune la care funcţionează receiving card-ul, hub-ul, modulele cu led,
-o singură tensiune de 220V iese din sursă, pentru ventilatoare care funcţionează la 220V,
- ecranele sunt certificate CE, ROHS,ISO,
- ecranele au o periodă de funcţionare NON STOP, producătorul recomandă ca în perioada de funcţionare să nu fie oprite, practic când vor fi nefuncţionale să fie lăsate mergând, fără imagine, cu un consum foarte scăzut,
- pe timpul rece ecranele sunt prevăzute cu o carcasă de protecţie,
- ecranele sunt de exterior, cabinetele sunt din oţel, tratate împotriva apei, având IP65.

Mod de funcţionare: Pentru început se setează configuraţia acestuia, lucru deja făcut de producător şi livrat cu toate setările salvate pe un calculator cu sistem de operare Windows şi printr-un program denumit LEDVISION.
Între calculator sau orice alt dispozitiv (mixer, dvd, etc), există un “SENDING BOX”, cutie de transmitere date, care criptează semnalul şi îl trimite primului cabinet din ecran, în “RECEIVING CARD”, card de primire date, după decriptarea acestuia se distribuie prin intermediul “HUB-ului” fiecărui rând de module.Semnalul este trimis în fiecare cabinet, acestea fiind conectate între ele cu cablu de semnal RG45 şi cablu de current 220 V.
Grupuri electrogene (generatoare) :
- instalația electrică este conectată în Piațeta Cazino la un grup electrogen (generator) AKSA AD 550(550KVA/440KW) care are un consum de combustibil de 110 litri /oră în sarcina, iar în Piațeta Perla un grup electrogen (generator) ADP 90 A (90KVA/72KW) cu un consum de combustibil de 18 litri/oră în sarcină.Acestea sunt necesare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică de rezervă (în cazul întreruperii furnizării accidentale a energiei electrice din rețea), atât a panourilor cu ecran Led cât și a scenelor de spectacole amplasate în Stațiunea Mamaia.


   
aspecte supuse consultării
  În vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice pentru un număr de 5 bucăți panouri cu ecran Led și 1 bucată panou cu ecran Led cu față dublă, inclusiv grup electrogen (generator) AKSA AD550(550KVA/440KW) și grup electrogen (generator) ADP 90 A (90KVA/72KW).

Se solicită opinia agenţilor economici cu privire la:

Nr. crt.

OPERAȚIUNI

FRECVENȚĂ

PREȚ UNITAR RON

VAL. TOTALĂ

Panouri cu ecran Led

1.

Verificare și revizuire, punere în funcțiune panouri cu ecran Led și echipament tehnic de control (verificare instalații electrice de alimentare, verificare instalații transmitere date și conexiuni, teste, probe funcționare PIF, etc.)

1 dată la semnarea contractului = 1 operațiune

 

 

2.

Întreținere panouri cu ecran Led și echipament tehnic de control prin verificare instalații, transmitere date, teste, probe funcționare, curățare praf, nisip, corpuri străine, pânze de păianjen, etc

1 dată/săptămână în sezonul estival 2018 x maxim 10 săptămâni (fără a depăsi data de 30.09.2018) = 10 operațiuni și 1 dată/săptămână (după desigilare) până la finalizarea contractului x maxim 15 săptămâni = 15 operațiuni
Total = 25 operațiuni

4 buc Led tip 1 x PU X 25 operațiuni
1 buc Led tip 2 x PU x 25 operațiuni
1 buc Led tip 3 x PU x 25 operațiuni

 

3.

Intervenții pentru programare/ înlocuire spoturi publicitare cât și intervenții de altă natura (10 intervenții / lună x 5 luni = 50 intervenții)

50 Intervenții

 

 

4.

Înlocuire huse de protecție necesare protejării pe perioada sezonului rece a panourilor cu ecran Led

3 buc

 

 

5.

Conservare panouri cu ecran Led și echipamente de control (verificare și protejare cabluri de conexiune, mufe, prize, etc), pentru sezonul rece, inclusiv echipare cu huse de protecție

1 dată la sfârșitul sezonului estival 2018 = 1 operațiune

 

 

6.

Desigilare panouri cu ecran Led și echipamente de control (demontare huse de protecție, verificare cabluri de alimentare și conexiuni, mufe, prize, verificare și curățare module Led, verificare suport metalic, etc)

1 dată la începutul sezonului estival 2019

 

 

 

 

 

7.

Verificare și revizuire, punere în funcțiune panouri cu ecran Led și echipament tehnic de control (verificare instalații electrice de alimentare, verificare instalații transmitere date și conexiuni, teste, probe funcționare PIF, etc.)

1 dată la începutul sezonului estival 2019 (după desigilare)

 

 

Grupuri electrogene (generatoare)

1.

Revizie grupuri electrogene necesare producerii energiei electrice, înlocuire filtru si ulei motor (83 litrii + 14 litrii), verificarea și completarea lichidului de răcire și verificarea densității acestuia, purjarea decantorului de apă, verificarea circuitului de alimentare și rezervorul de combustibil, înlocuirea filtrului de motorină și completarea cu motorină ( dacă este cazul până la maxim 512 litri ), verificarea alternatorului și a sistemului de încărcare a bateriei de acumulatori, verificarea bujiilor, paharul decantor, înlocuirea filtrului de aer, verificarea apărătoarelor de protecție, pornirea manuală a motoarelor cu funcționare în sarcină minim 20, verificarea funcționării dispozitivului de pornire și conectare automată a grupurilor electrogene prin simularea întreruperii accidentale a energiei electrice din rețea etc.

- Piațeta Cazino – grup electrogen AKSA AD550(550KVA/440KW)

- Piațeta Perla – grup electrogen ADP 90 A (90KVA/72KW)

1 dată la semnarea contractului
=
1 operațiune
+ Valoare totală materiale consumabile (prezentate defalcat conform listei)

 

 

2.

 

Întreținere grupuri electrogene necesare producerii energiei electrice (curățarea generatoarelor cu cârpa și peria, îndepărtarea prafului, mizeria din jurul tobei de eșapament, curățarea paharului decantor, curățarea bujiilor, curățarea grilelor și verificarea nivelului de ulei motor completare dacă este cazul), verificarea densității și completarea lichidului de răcire (dacă este cazul), verificarea și curățarea filtrului de aer, verificarea alternatorului și sistemului de încărcare a bateriei de acumulatori, verificarea funcționării dispozitivului de pornire și conectare automată a grupurilor electrogene prin simularea întreruperii accidentale a energiei electrice din rețea, (funcționare în sarcină minim 20minute), etc.

- Piațeta Cazino – grup electrogen AKSA AD550(550KVA/440KW)

- Piațeta Perla – grup electrogen ADP 90 A (90KVA/72KW)

1 dată/lună x 11 luni = 11 operațiuni

 

 

Materialele consumabile necesare unui schimb anual, conform fișei tehnice pe fiecare tip de grup electrogen (generator), conform structurii de mai jos :

NR.
CRT.

DENUMIRE

U.M.

CANT.

PREȚ UNITAR RON

VAL TOTALĂ RON

 

GRUP ELECTROGEN (GENERATOR) AKSA AD550 (550KVA/440KW)

 

 

1.

FILTRU ULEI MOTOR PTR. AKSA AD 550 (550KVA/440KW)

 

BUC

 

1

 

 

2.

FILTRU COMBUSTIBIL

BUC

1

 

 

3.

FILTRU AER

BUC

1

 

 

4.

ULEI MOTOR

LITRI

83

 

 

5.

MOTORINA

LITRI

440

 

 

 

GRUP ELECTROGEN (GENERATOR) ADP 90 A (90KVA/72KW)

 

 

 

1.

FILTRU ULEI MOTOR PTR. ADP 90 A (90KVA/72KW)

 

BUC

 

1

 

 

2.

FILTRU COMBUSTIBIL

BUC

1

 

 

3.

FILTRU AER

BUC

1

 

 

4.

ULEI MOTOR

LITRI

14

 

 

5.

MOTORINA

LITRI

72

 

 

- preţul unitar pentru fiecare operaţiune în parte, va include toate cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare,cheltuieli directe si indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale prestatorului, profitul, exclusiv TVA.
- propunerea financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoare totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct.

data afișării anunțului   27.06.2018
dată limită transmitere propuneri
02.07.2018, ora 15.00
dată limită consultare   03.07.2018
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: carmen.savu@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488168.

     

80. Servicii de organizare evenimente (conferințe) și materiale informare, comunicare și publicitate în cadrul proiectului "Creșterea capacității administrative a municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 tel. 0241-488198

documente    
click pentru descărcarea anunțului

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate în vederea achiziṭiei servicii de organizare evenimente (conferințe) și materiale informare, comunicare și publicitate.

Cod CPV: 22462000-6 - materiale publicitare;
                79952000-2 - servicii pentru evenimente 

   

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziṭioneze servicii de organizare evenimente (conferințe) și materiale informare, comunicare și publicitate în vederea asigurării unei vizibilități potrivite și o promovare adecvată a proiectului ”Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”.

Prestatorul va asigura:

 • Organizarea a 3 conferințe - la începutul și la finalul proiectului și o conferință privind bunele practici în domeniul calității, dezvoltării durabile și egalității de șanse. Prestatorul va asigura:

  - Locația și logistica necesare desfășurării evenimentului – locația în care va avea loc evenimentul trebuie să aibă capacitatea solicitată de beneficiar, astfel încât să acopere numărul maxim de participanţi estimat pentru fiecare tip de eveniment, respectiv 50 de persoane, și va fi dotată cu: videoproiector, ecran de proiecție, instalaţie de sonorizare, flipchart, sisteme de ventilație/aer condiționat funcționale. Se va avea în vedere asigurarea de prelungitoare, cabluri, etc. după caz. De asemenea, locația trebuie să fie spaţioasă, cu prezidiu vizibil din toate unghiurile, igienizată corespunzător și să dispună de acces la grupuri sanitare. Aceasta va avea în apropiere un spațiu de recepție pentru primirea și înregistrarea invitaților precum și un spațiu pentru servirea pauzelor de cafea și pentru dicuții. Va fi organizată o pauză de cafea pentru 50 de persoane/conferință care va include minim următoarele tipuri de produse în cantități suficiente pentru numărul estimat de persoane care vor participa la eveniment: băutură rece și caldă (apă plată, apă minerală, cafea, cea, etc), produse de patiserie dulce și sărată, fursecuri;

  -  Elaborare invitații și tabel participanți pentru fiecare eveniment, agenda evenimentului;

  - Realizare prezentare power point și word pentru fiecare eveniment;

  - Materiale foto aferente fiecărui eveniment.

  Pentru fiecare conferință s-a estimat un număr de participanți de aproximativ 50 persoane/conferință.

 • Crearea si producția materialelor de informare, comunicare și publicitate:

- 150 mape personalizate – dimeniune A4+, policromie, carton dublu cerat mat minim 300g, plastifiere selectivă sau lăcuire, buzunar interior, design și personalizare incluse. Vor conține deasemenea, materiale aferente cu tematica conferinței: agendă eveniment, prezentarea proiectului etc;

- 150 pixuri personalizate - metalice, formă rotundă, mină albastră, personalizare cu cerneală rezistentă UV și mecanic;

- 150 genți personalizate - material ecologic, dimensiuni aproximativ 370x320x25 mm, design și personalizare incluse;

- 50 de broșuri - fomat A5, policromie față/verso, minim 10 pagini, coperți carton dublu cerat lucios min. 350 g/mpr, plastifiere selectivă sau lăcuire UV, interior hârtie lucioasă min. 160 gr/mp, legare prin min 2 capse, design și personalizare incluse; 

- 1 roll–up - dimeniuni 0,80x2m, casetă aluminiu, material polipropilenă, print policromie, demontabil, husă pentru protecție;

- elaborare și publicare 2 comunicate de presă (la începutul proiectului și la finalizarea proiectului) care se vor publica într-un ziar de interes local/regional.

Toate materialele vor conține obligatoriu elementele prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Preţul serviciilor de organizare evenimente (conferințe) și materiale informare, comunicare și publicitate va fi prezentat la valoarea totală în lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct.

Valoarea totală va fi însoțită de o anexă care va cuprinde valoarea fiecărui articol exprimat în lei fără TVA.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitație.ro

     
data afișării anunțului   25.06.2018
dată limită transmitere propuneri
28.06.2018
dată limită consultare   29.06.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ în vederea determinǎrii valorii estimate la adresa de e-mail: irina.parlogea@primaria-constanta.ro.

     

79. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 tel. 0241-485807

     
obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 79800000

documente  
click pentru descărcarea anunțului

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze tipizate cu următoarele specificații tehnice:

1. Carnete cu hârtie autocopiativă, diferite culori, 75 de file, format A4, pe o față.

Tip hârtie A4

Cantitate

Carnet cu hârtie autocopiativă, (3 exemplare) CB, CFB, CF diferite culori, hârtie offset 60 gr/mp

Cu 75 file/carnet

2800 carnete

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine crescătoare, în format A4, font Times New Roman, font size 9;
- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual          (ex. 1, ex. 2, ex. 3), cu aceeași serie (DPLC);
- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate.

Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

     
data afișării anunțului   25.06.2018
dată limită transmitere propuneri
02.07.2018
dată limită consultare   03.07.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

     

78. Achiziția serviciului de publicitate online a Primăriei Municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 tel. 0241-485892

     
obiectul consultării
 

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția serviciului de publicitate online a Primăriei Municipiului Constanța, cu respectarea caietului de sarcini prezent in sectiunea documente în vederea determinării valorii estimate.

Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare

documente  
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de publicitate online a Primăriei Municipiului Constanța.

aspecte supuse consultării  
Se solicită oferte de preț privind achiziția serviciului de publicitate online a Primăriei Municipiului Constanța, cu respectarea caietului de sarcini prezent in sectiunea documente în vederea determinării valorii estimate.
     
data afișării anunțului   21.06.2018
dată limită transmitere propuneri
22.06.2018
dată limită consultare   25.06.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: simona.radu@primaria-constanta.ro sau evenimente@primaria-constanta.ro ori la sediul Primăriei municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratura).

     

77. Achizița Serviciului de proiectare a sistemelor electronice de securitate pentru sediile Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 tel. 0241-488186

     
obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției  Serviciului de proiectare a sistemelor electronice de securitate pentru sediile Primăriei municipiului Constanța:

Cod CPV: 7993000-2   Servicii de proiectare specializate
Cod CPV: 3512000-1   Sisteme și dispozitive de supraveghere și de securitate

documente  
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare  

Proiectele se vor realiza pentru sediile enumerate mai jos, cu respectarea  cerințelor tehnice minimale stabilite în Analiza de risc la securitate fizică și în conformitate cu H.G. nr. 301/2012:

1. Sediul din str. Amzacea, nr. 13 – 1410 mp suprafață construită, 250 mp teren aferent;
2. Primăria Municipiului Constanța – Sediu Central, sediu bd. Tomis, nr. 51 – Aprox. 3.144,2 mp;
3. Arhiva din str. Plevnei, nr. 4 – Aprox. 400 mp;
4. Serviciul Public de Evidență a Persoanei  și Serviciul de Informare Cetățeni – City Park Mall, b-dul Al. Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2 – Aprox. 474 mp;
5. Serviciul Administrare Cimitire, str. Bărăganului 2-4 – Aprox. 81,90 mp ;
6. Arhiva din b-dul 1 Mai, nr. 21 – Aprox. 100 mp;
7. Arhiva din str. Gh. Lazăr, Nr. 5A – 200 mp;
8. Serviciul de Stare Civilă, str. M. Eminescu, nr. 20  - 363,43 mp suprafață construită, 546,22 mp teren aferent;
9. Serviciul Central de Informare Cetățeni, Str. Ec. Varga, nr. 25-27 – Aprox. – 195 mp;
10. Sediul Direcția Gestionare Servicii Publice, Str. I. Mihăileanu, nr. 10. - Aprox. – 892 mp.
11. Sediul Organizare Evenimente, Str. Cuza Vodă, nr.27
12. Parcare ,,Albatros”, Stațiunea Mamaia, Zona Cazino – Albatros – Aprox. 13.000 mp.
13. Sediul Administrativ Campus Social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă, Bl. HC8, Ap. 15;
14. Arhiva din str. Răscoalei din 1907;
15. Arhiva din str. George Enescu, nr. 16  Aprox. 123 mp;
16. Arhiva din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28  Aprox. 470,50 mp;
17. Arhiva din Piața Ovidiu, nr. 9  Aprox. 127,63 mp;
18. Adăpost animalelor fără Stăpân, Str. Vârful cu Dor, nr. 5;

aspecte supuse consultării   Se solicită opinia furnizorilor cu privire la valoarea proiectelor, fără T.V.A..
data afișării anunțului   20.06.2018
dată limită transmitere propuneri
26.06.2018
dată limită consultare   28.06.2018
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, sau la fax. 0241/488186.

     

76. Achizița de materiale de întreținere necesare Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 tel. 0241-485807

     
obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției  de materiale de întreținere necesare Primăriei municipiului Constanța:
 
Articole electrice - Cod CPV: 31680000 – 6
Articole sanitare - Cod CPV: 44411000 – 4
Articole de feronerie - Cod CPV: 44316510
Materiale de construcții - Cod CPV: 4411000 

documente   click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare articole electrice
click pentru descărcare articole sanitare
click pentru descărcare articole feronerie
click pentru descărcare materiale de construcţii
descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale de întreținere, conform anexelor aflate în secţiunea documente.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
data afișării anunțului   20.06.2018
dată limită transmitere propuneri
27.06.2018
dată limită consultare   28.06.2018
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

75. Achiziția de ”Materiale de întreținere și curățenie”, necesare Primăriei municipiului Constanța.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725 tel. 0241-485807

obiectul consultării
 

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de ”Materiale de întreținere și curățenie”

Cod CPV: 39831240-0

documente   click pentru descărcarea anunțului
descriere consultare    

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale de întreținere și curățenie.

aspecte supuse consultării    

Se solicită ofertă de preț privind achiziția de materiale de întreținere și curățenie, cu respectarea datelor tehnice prevăzute, în vederea determinării valorii estimate.

1.Materiale şi consumabile pentru întreţinere lavoare şi grupuri sanitare.

Nr. crt.

Denumire produs

UM

Cantitate

Caracteristici

1.

Sită pișoar 16-7 cu pastilă

buc

99

Cu aroma de menta

2.

Odorizant WC

 

buc

299

Se fixează în vasul WC.Cu acțiune dezinfestanta, antibacteriana Colorează apa la folosire

3.

Hârtie igienica

 

buc

4258

Alba, în 3 straturi

4.

Hârtie pentru aparat șters mâini

buc

25

Rola, alba

5.

Prosoape

buc

5

Din flotir, bumbac 100%, 100x70 cm, diverse culori

6.

Șervețele Z hârtie lata 25 cm

buc

40

Pachet, alba, 3 straturi

7.

Detergent WC gel

 

litri

75

Recipient de 750 ml; cu gatul recipientului intors; cu rol antibacterian,antimicro-bian; parfumat

8.

Dezinfectant -odorizant gel pentru fixat în vas WC Se solicită mostră

buc

100

Cu rol antibacterian,antimicrobian; parfumat

9.

Dezinfectant vas WC

 

buc

215

Lichid tip detartrant; îmbuteliat în recipiente de 5 l, parfumat

10.

Detartrant

litri

115

Cu acțiune anticalcar, degresanta; în recipiente de1 l

11.

Odorizant grupuri sanitare; pulverizator cu rezervă

buc

35

Se fixează pe perete. Cu parfum floral/ fresh

12.

Rezervă pentru odorizant

buc

35

Cu parfum floral/ fresh

13.

Burete sârmă

buc

40

Sarma inox

14.

Burete mare vase

buc

100

Cu o parte abraziva

15.

Detergent specific grupuri sanitare cu acțiune dezinfestanta, antimicrobiana

 

litri

550

Recipiente de 5 l. detergent profesional dezinfectant concentrat, parfumat, destinat curățării. Sa îndepărteze microorganismele și sa curețe fără efort.

16.

Săpun lichid

 

litri

551

Parfumat, cu glicerina; recipient de 5 l

17.

Săpun lichid

 

buc

20

Recipient cu pompita, cu capacitate de 300 ml; antibacterian; elimina aproape in totalitate bacteriile

18.

Alcool sanitar

litri

56

 

 

2. Materiale pentru executat curăţenie

19.

Saci menaj 35 l

buc

1500

Sa fie rezistenți, sa nu se rupă la transport

20.

Saci menaj 60 l

buc

4450

Sa fie rezistenți, sa nu se rupă la transport

21.

Saci menaj 120 l

buc

1800

Sa fie rezistenți, sa nu se rupă la transport

22.

Perii de praf pereți

buc

5

Cu coada telescopica

23.

Perii WC cu suport

buc

17

Din PVC

24.

Maturi sorg cu coada

buc

12

Coada din lemn

25.

Set curățenie

buc

7

Conține găleată (dreptunghiulara, cu separator stoarcere mop, rezistenta la număr mare de utilizări), mop din bumbac, de 250 g și coada

26.

Mop

buc

159

Rezerva din bumbac pentru produsul de la poziția 25, din bumbac, de 250g

27.

Set curățenie

buc

3

Cu stoarcere prin centrifugare.

Conține găleată (cu separator stoarcere mop, rezistenta la număr mare de utilizări), mop din bumbac și coada

28.

Mop rotund

buc

10

Rezerva din bumbac pentru produsul de la poziția 27

29.

Matura plastic cu coada

buc

28

Din PVC

30.

Făraș

buc

28

Cu coada, rezistent

31.

Mănuși menaj

buc

50

Rezistente la un număr mare de utilizări

32.

Detergent universal

litri

175

Recipient 5 l; parfumat

 

3. Materiale pentru întreţinere mochetă.

33.

Perii plastic

buc

5

Cu coadă

4.  Materiale pentru intretinerea geamurilor.

34.

Soluție spălat geamuri

litri

103

Să curețe pete, să confere strălucire, să nu atace garniturile din cauciuc, plastic sau vopseaua de orice natură, cu agent antistatic, cu miros plăcut

 

5. Materiale pentru indepartarea prafului

35.

Odorizant lichid

SE SOLICITA MOSTRA

litri

20

Să fie îmbuteliat în recipiente de 1 l; cu aroma florala/lavanda/fresh, cu acțiune 24 ore

36.

Pulverizator automat cu rezerva

 

buc

3

Sa funcționeze cu baterii

37.

Rezervă pulverizator automat

buc

40

Compatibile cu pulverizatorul de la poz.35; arome florale/lavanda/fresh

38.

Baterii mari pentru pulverizator

buc

60

Rotunde; R 20/1,5 V

39.

Soluție antistatică pentru mobilier

 

buc

135

Tip spray

40.

Tifon

metri

159

Din bumbac 100%

41.

Lavete

buc

146

Din bumbac 100%

42.

Lavete

buc

110

Din microfibră 100%

 

6. Materiale pentru spalat perdele, jaluzele, covoare si prosoape

43.

Soluție specifică covoare

litri

50

Recipiente de 750 ml, să curețe în profunzime pete și grăsimi, să confere strălucire, fără înălbitori, acțiune antibacteriană

44.

Detergent praf

kg

5

Cu putere mare de acțiune, să curețe pete și grăsimi, fără înălbitori, acțiune antibacteriană

 

7. Materiale de intretinere pardoseala din parchet

45.

Soluție lichidă șters parchet

 

litri

175

Să conțină ceară, să curețe și să protejeze parchetul, să confere strălucire, parfumat, bidon de 5 l

46.

Dezinfectant parfumat

pardoseli

litri

175

Cu aromă de lavandă, profesional, concentrat, să protejeze și să curețe suprafețele, bidon de 5 l


data afișării anunțului   19.06.2018
dată limită transmitere propuneri
25.06.2018
dată limită consultare   26.06.2018
modalitate desfășurare