Pachete alimentare Uniunea Europeană

Primăria Municipiului Constanța are obligația, în conformitate cu prevederile Anexei la Hotărârea de Guvern nr. 627/28.07.2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate ( POAD ) de a asigura distribuirea ajutoarelor alimentare către destinatarii finali și de a asigura, la nivelul localității, acțiunile de informare și comunicare cu privire la derularea POAD.

"În conformitate cu prevederile Art. 3. al Hotărârii de Guvern nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate modificată și completată prin Hotărârea de Guvern  nr. 627/28.07.15, Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD și care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:
a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat; 
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;
c) șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care nu beneficiază de indemnizație de șomaj;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună, inclusiv;
e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizația socială pentru pensionari, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
f) persoanele aparținând următoarelor categorii: invalizi, veterani și văduve de război, persoane care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,  persoane persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și  persoanele care   și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987,   liber-profesioniști și  artiști interpreți sau executanți din România, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, persoane beneficiare de  ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
g) persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți si copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private;
h)  persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună inclusiv și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile menționate mai sus, stabilite prin dispoziție a primarului.      

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual și pentru o singură categorie căreia îi aparțin la data distribuirii ajutoarelor.

Persoanele care  la data distribuției ajutoarelor alimentare aparțin categoriilor prevăzute la  alin . (1), dar nu figurează pe listele inițiale, vor fi adăugate pe  liste suplimentare, cu anexarea următoarelor documente justificative, care trebuie să fie valabile la data distribuției:
-  pentru beneficiarii de venit minim garantat și pentru familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei:  dispoziția scrisă a primarului/decizia de plată sau mandatul poștal;
-  pentru șomerii indemnizați: carnetul de șomer vizat la zi sau mandatul poștal, respectiv orice alt document prin care se atestă plata indemnizației de șomaj cuvenite lunar;
- pentru șomerii ne indemnizați: adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă care atestă înregistrarea persoanei ca șomer;
-  pentru pensionarii sistemului public de pensii, beneficiarii de indemnizația socială pentru pensionari și beneficiarii Legilor mai sus menționate ( lit. f ) : talonul de pensie sau mandatul poștal pentru plata drepturilor;
-  pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat: certificatul de încadrare în grad de handicap;  
-  pentru persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/membru familie inclusiv: dispoziția primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverința eliberată de Direcția generală a finanțelor publice.

Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toți membrii familiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și h), menționați în dispoziția scrisă a primarului. Moștenitorii beneficiarilor înscriși pe listele inițiale care au decedat până la data distribuției ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces. Persoanele care aparțin categoriilor prevăzute la alin. (1) și care la data distribuției ajutoarelor alimentare se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reședința în străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD. Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiari, în perioada și de la centrele de distribuție care vor fi stabilite și anunțate ulterior. "