Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1236902 - Furnizare de ustensile de bucătărie

luni, 6 septembrie 2021

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract:  Furnizare de ustensile de bucătărie

CPV și denumire: 39221100-8 - Ustensile de bucatarie (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de ustensile de bucatarie, conform specificatiilor privind produsele si cantitatile necesare din caietului de sarcini ce se ataseaza prezentului anunt. Valoarea estimata a achizitiei este de 30.973,75 lei fara TVA, din care: Directia administrare crese : 25.475,09 lei fara TVA, Cantina de ajutor social Constanta 3.028,41 lei fara TVA, Caminul pentru persoane varstnice 2.470,25 lei fara TVA. Valoarea ofertei pentru fiecare unitate aflata in subordinea DGAS Constanta nu poate depasi valoarea estimata aferenta fiecareia.

Valoare estimata: 30.973,75  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii. Oferta va fi prezentata in preturi unitare lei fara TVA (format cu doua zecimale) sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat si cu respectarea produselor, respectiv a cantitatilor din caietul de sarcini; valoarea totala va fi exprimata in lei cu TVA mentionata distinct (format cu doua zecimale) si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 90 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Transportul produselor si manipularea acestora cad in sarcina furnizorului, fara costuri suplimentare din partea achizitorului. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Ofertele prezentate trebuie sa se incadreze in valorile maxime estimate pentru urmatoarele subunitati: Directia administrare crese : 25.475,09 lei fara TVA, Cantina de ajutor social Constanta 3.028,41 lei fara TVA, Caminul pentru persoane varstnice 2.470,25 lei fara TVA.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Informații suplimentare: Solicitarile de clarificari se vor transmite pena in data de 09.09.2021, orele 14:00. Ofertele se vor transmite pana la data de 10.09.2021, ora 12:00, la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau, in plic inchis, la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.

Formular ofertă

Centralizator

Modele declarații

Caiet de sarcini