Serviciul identificări persoane

Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Direcției generale poliția locală - Serviciul identificări persoane

Subordonare: Șeful de serviciu este subordonat directorului general al Direcției generale poliţia locală, primarului, iar personalul de execuție șefului de serviciu.

Atribuţiile serviciului:
• înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
• cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autoritățile administrației publice centrale și locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
• cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
• asigură primirea cetățenilor în audiență la conducerea unității și urmărește comunicarea în termen a răspunsurilor către petiționari;
• asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția informațiilor clasificate;
• introduce în sistemul electronic și ține evidența proceselor verbale de contravenție și se ocupă de înaintarea acestora în termenele legale organelor competente pentru executare;
• pregătește documentațiile pentru achizițiile publice ale direcției și urmărește modalitatea de implementare a contractelor aflate în derulare;
• întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;
• comunică Compartimentului comunicare și mass media informațiile de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;
• colaborează cu structurile aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției;  
• gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare;
• întocmește lunar și anual rapoarte de activitate pe care le înaintează şefului ierarhic superior.
Funcția de secretar dactilograf din cadrul serviciului îndeplinește următoarele atribuții:
• răspunde de buna desfăşurare a activităţii de secretariat la nivelul directorului general al Direcției generale poliția locală;
• redactează documente, transmite mesaje interne prin sistemul computerizat;
• primeşte, pregăteşte şi expediază corespondenţa;
• furnizează informaţii folosind bazele de date; asigură circulaţia informaţiilor cerute de directorul general;
• asigură activităţile de protocol;
• urmăreşte şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, instituţii sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;
• colectează şi prelucrează date în vederea informării eficiente a directorului general;
• menţine legătura cu aparatul de specialitate al primarului, Consiliul local al municipiului, cât şi cu alte instituţii din administraţia publică;
• acordă informaţiile solicitate de cetăţeni, în conformitate cu prevederile legale şi cu dispoziţiile directorului general;
• îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de către directorul general, în condiţiile legii.