Comunicare și evidența operativă a proceselor verbale

Atributii specifice Biroul comunicare și evidența operativă a proceselor-verbale privind protecția mediului și activitatea comercială
 1. primeşte, verifică şi soluţionează cereri şi petiţii primite de la cetăţeni, repartizate de şeful ierarhic superior;
 2. întocmeşte răspunsuri, scrise, cu privire la aspectele semnalate, verificate la faţa locului;
 3. urmăreşte plata sumelor stabilite prin  procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar în cazul neplaţii acestor sume, în termen, trimite spre executarea debitelor către Serviciul Public Impozite şi Taxe de pe raza de competenţă teritorială a contravenientului;
 4. constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri complementare pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale conform Hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanţa şi a actelor normative specifice în vigoare;
 5. urmăreşte măsurile dispuse prin procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar în cazul neîndeplinirii acestora întocmeşte documentaţia şi o trimite spre soluţionare instanţelor de judecată, prin grija Serviciul Juridic;
 6. ţine evidenţa proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor din cadrul Serviciilor Protecţia Mediului şi Activitate Comercială;
 7. Inştiinţează instituţiile abilitate cu privire la încalcarea prevederilor legale referitor la activitătile comerciale;
 8. dă curs cererilor primite de la alte instituţii;
 9. face propuneri şi modificări de hotărâri de consiliu;
 10. elaborează procedura de lucru care asigură constrângerea contravenientului, în cazul neîndeplinirii de bună voie a obligaţiilor corelative din procesul verbal de contatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 11. introducerea în programul electronic a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin: scanarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, datele de identificare, metadate, data comunicării, termen de rezolvare, data plăţi, cuantumul amenzii, numarul şi data autorizaţiei, numarul şi seria chitanţei, neconformare măsuri, contestaţie petent în instanţă, data intrării în vigoare;
 12. la cerere, pune la dispoziţia instanţelor judecătoreşti, precum şi a reprezentanţilor legali ai primăriei, documentele care au stat la baza întocmirii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei;
 13. verifică respectarea obligaţiilor ce ii revin contravenientului de a achita procesul verbal de constatare şi sancţionare a constavenţiilor şi de a se conforma măsurilor stabilite;