Proiecte de hotărâri

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, miercuri, 29 iunie 2022, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.05.2022
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.05.2022
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.05.2022
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli alS.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice , faza de documentațiede avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. Soveja/Zorelelor și sensul giratoriu Pescărie intersecție cu Aleea Studenților”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale societății Termoficare Constanța SRL
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea managementului transportului de călători în Polul de Creștere Constanța prin implementarea unor facilități de informare călători – panouri informative, de aprobare a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect, precum și descrierea sumară a investiției
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 425/2021 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori”
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Construire bazin olimpic în municipiul Constanța”
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Reabilitare urbană a terenurilor situate în zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”
15. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 1 aferentă Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune nr. 70717/09.05.2008, încheiat cu SC Polaris M Holding SRL
17. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 43/2019 privind aprobarea programului social ”Să ajutăm împreună”
18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare
19. Proiect de hotărâre privind arondarea creșelor de stat din municipiul Constanța la unitățile de învățământ cu program prelungit cu personalitate juridică din municipiul Constanța
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de servicii de consultanță/asistență juridicăși reprezentare, conform Legii nr. 51/1995,în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Societatea Polaris M. Holding S.R.L
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Palazu Mare, zona mal lac Siutghiol, delimitat de bd. Tomis, limite cadastrale și incinta RAJA, inițiator Building Project & Plans SRL (fostă New Home Construct SA)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – servicii, comerț, depozitare mic-gros, sediu administrativ, show-room, parcela A 903/27, investitor Gamaro Construct SRL
24. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 312/2020
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil sediu de firmă, servicii pentru întreprinderi și depozitare complementară, bd. Aurel Vlaicu nr. 173 B, investitor Euroțiglă SRL
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P+4-5-7E - locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT Intertrade Logistic SRL
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hale de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 1, investitor GENCOM STAR E-M SRL
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hală de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 2, investitor GENCOM STAR E-M SRL
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Industrială, str. Depozitelor și limite cadastrale, inițiator Silk Route Shipping SRL
30. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 202/2020
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire corp învățământ, cazare și bazin de antrenamente, zona Campus universitar, Baza nautică lac Siutghiol, investitor CERONAV
32. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța
35. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 416/2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în suprafață de 1100 mp situat în Constanța, str. Ștefăniță Vodă- Dionisie cel mic, în vederea edificării unui lăcaș de cult
36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 240/2022 privind aprobarea scoaterii din fucţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 110183/25.05.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel/Restaurant Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului autentificat sub nr. 5244/19.12.2011
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare și monitorizare a proiectelor implementate în cadrul procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Constanța
39. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222/2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare spital modular pentru consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanța, în contextul Covid-19”
41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
43. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.
44. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
45. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, vineri, 10 iunie 2022, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi


Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune nr.70717/09.05.2008, încheiat cu SC Polaris M Holding SRL
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei maxime de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori” – etapa studiu de fezabilitate
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Perdea Verde” – etapa studiu de fezabilitate
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 363/2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură” - etapa studiu de fezabilitate
7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 162/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare Piața Agroalimentară Tic-Tac”

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 30 mai 2022, ora 11:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare suplimentarea ordinii de zi

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi


Suplimentarea proiectului ordinii de zi
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ‹Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Tehnologic „Tomis‟ Constanţa – corp Cantină şi corp Ateliere› în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ‹Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Tehnologic„Tomis‟ Constanţa – corp Liceu› în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ‹Creşterea eficienţei energetice a imobilului Grădiniţa cu program prelungit nr. 45, Constanţa› în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr. 5/1994 încheiat cu SC Tracon SRL
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Restaurant Sport‟(teren şi construcţie) situat în municipiul Constanţa, str. Cuza Vodă nr. 28, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa
 6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea societăţii TERMOCENTRALE CONSTANŢA SRL în vederea preluării activelor funcţionale de la ELECTOCENTRALE CONSTANŢA SA pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa şi a celor 45 de centrale termice de bloc şi 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparţinând domeniului public şi privat al unităţi administrativ teritoriale municipiul Constanţa
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Staţiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile şi limite cadastrale, iniţiator Dumitru Danielopolu Pia Maria

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.04.2022

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.04.2022
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Marian-Octavian Șerbănescu și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2021
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS SA Constanţa pentru semestrul II al anului 2021
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban SRL Constanţa pentru semestrul II al anului 2021
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei AutonomeExploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2021
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentu tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații cu destinația de locuință din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, Șoseaua Mangaliei nr.95, bl. MG1, sc.C, parter, ap. 30, către Osman Ibazer si Osman Violeta în vederea punerii în executare a Deciziei civile nr. 1752/02.11.2021 definitivă în dosarul civil nr. 20586/212/2017
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. Arhiepiscopiei nr. 14-16, parter, ap.7, către Mustafa Dilaver și Mustafa Cadrie în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 4546/09.03.2009, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 4030/212/2008, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 334/02.06.2009 a Tribunalului Constanța și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 416/C/23.11.2009 a Curţii de apel Constanța
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222/2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşamente alimentare cu apă, canalizare menajeră, aferente imobilului Cazino Constanţa”
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşament electric aferent imobilului Cazino Constanţa”
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil P+2E - locuință individuală cu spațiu comercial la parter, str. Poporului nr. 89, investitor Bolat Munife
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - supraetajare cu un nivel imobil P+2E - Hotel By Tony, Stațiunea Mamaia,investitor Messerschmidt Sofrone
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală P+1E, str. Dumbrăveni nr. 17 – lot 1 + lot 2, investitor Marcu Aristide
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire service auto, str. Crișului nr. 14, investitor Pieseauto Dez SRL
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, inițiator Mobipark SRL (fostă 4 Ever Development SRL)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona Riviera, delimitat de promenada Mamaia și alei carosabile, inițiator Alex Lux SRL
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 208477 și 225724, în vederea introducerii în intravilan, inițiator Black Sea Suppliers SRL
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru reglementarea terenului situat în bd. 1 Mai vechi, lot 10, în temeiul sentinței civile nr. 174/CA/2016, inițiator Floriștean Andrei Roman
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Anton Cehov, bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Ștefăniță Vodă și limite cadastrale, inițiator Mystic Agency SRL
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+2-3E - locuire colectivă și imobil P+1E - funcțiuni comerciale, servicii profesionale, birouri profesiuni liberale, amenajare parcare, spații verzi de recreere și loisir, str. Cuarțului nr. 16, investitor Europroiect SRL
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Valencia, str. Londra, incinta RAJA și incinta Complexului comercial TOM, inițiator Maticiuc Ion
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hotel-apartament, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Mamaia, investitor Polec Nicoleta
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, cartier Compozitorilor, str. Constantin Bobescu nr. 4A, investitor Pasat Vanghele
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași și str. General Manu, inițiator Arkas Dacia SRL
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+4E – locuire colectivă, Palazu Mare, zona Tomis Plus, DN2A, lot 1, investitor Ilaşcu Cornelius-Ernest
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+4E – locuire colectivă, Palazu Mare, parcela VN 285, lot A5+A6+A7, investitor Ilaşcu Cornelius-Ernest
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuințe de vacanță, Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, zona stație pompare, investitor Ungureanu Floreta Cireșica
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Decebal, str. General Manu și str. Dimitrie Bolintineanu, inițiator Căpățână Olivia Luana
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonalpentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, str. Margaretei, incinta sere și limite cadastrale, iniţiator Multiservice Cyclop VTM SRL
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, subzona A3, (Melody – Cazino – Castel), investitor Danadi SRL
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2-3-4E – alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 526B, investitor NOC Constant SRL
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonalpentru zona delimitată de str. Interioară III şi proprietăţi private, inițiator Alessia Pro Trans Spedition SRL
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință de vacanță S+P+2E, Palazu Mare, parcela A 498/43, investitor Sirom Impex SRL
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei şi proprietăţi private, iniţiator Masstudio SRL
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Tudor Vladimirescu, str. Mircea cel Bătrân, str. Decebal, str. Sarmisegetuza și bd. Tomis, inițiator Isis Medical Center SRL
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan, parcela A 663/9, loturile 1-3, inițiator Chilișoiu Marius
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Interioară II, str. Nicolae Filimon, str. Interioară III și calea ferată, inițiator VMB LUX Sonor SRL
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Pandurului, str. Micșunelelor, al. Pandurului și limite cadastrale, inițiator Negreanu Cătălin
47. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren identificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, faza studiu de prefezabilitate ”Regenerarea spațiului verde în zona Parc Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanţa și din zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, faza studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiţii: ”Amenajarea unui parc recreativ în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei - Tic-Tac din municipiul Constanţa
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanţa”
51. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2022
52. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa
53. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu nr. 254 în vederea înscrierii în Cartea funciară
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al Muncipiului Constanţa
55. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a terenurilor identificate cu numerele cadastrale 250287, 252295, 252297, 252338 situate în Municipiul Constanţa
56. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa (nr. Cadastral 245252, nr. Cadastral 255792)
57. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – Etapa 2” a terenurilor din domeniul privat și public al municipiului Constanța
58. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în municipiul Constanţa bd. Mamaia nr.331A, din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa
59. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.105/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecereaimobilului “Bar Expres și teren” situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.28, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
60. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.106/2022 pentru aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecereaimobilului “Complex Sportiv Tomis” situat în municipiul Constanța, Str. Flămânda nr. 11, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
61. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.107/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Club Sportiv Farul Constanța” situat în municipiul Constanța, Str. Decebal nr.22, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
62. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.108/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Hotel Sport - teren și construcție” situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.2 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
63. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.109/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Sala Sporturilor și teren” situat în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.102-104 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
64. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 110/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Stadion „C.S. FARUL” situat în municipiul Constanța, Str. Primăverii nr.2 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
65. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 111/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv “Badea Cârțan” situat în municipiul Constanța, str. Badea Cârțan nr.FN din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
66. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.112/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. FN din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
67. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (3), lit. b) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, vineri, 20 mai 2022, ora 10:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, luni, 02 mai 2022, ora 10:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară vineri, 29 aprilie 2022, ora 11:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi (3)

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi (2)

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi


Suplimentarea proiectului ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Dionisie cel Mic, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, zona bl. 50A-48B și limite cadastrale, inițiator Blue Bike Concept SRL
2. Proiect de hotărâre privind etapizarea realizării investițiilor aferente construirii cartierelor rezidențiale cu locuințe de orice fel, mai puțin individuale
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare de către Direcția generală de asistență socială Constanța
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii bănești elevilor Liceului Teoretic „Ovidius” și profesorului îndrumător, care au obținut rezultate remarcabile cu proiectul „Lepidopterra” la concursul internațional multidisciplinar NASA Space Settlement Design Contest 2022, organizat de National Space Society
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 53, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea", Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 37, Constanţa” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 33 „Anghel Saligny", Constanţa» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarearețelelor de termoficare din municipiul Constanța – etapa III, revizia 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului anual de evoluție a tarifelor, corespunzător documentației tehnico-economice aprobate - Studiu de Fezabilitate „Reabilitarearețelelor de termoficare din municipiul Constanța – etapa III, revizia 2”, pentru perioada 2022-2041

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 12.03.2022
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.03.2022
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.03.2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I din anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 ale CT BUS SA
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
9. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 39, Nicolae Tonitza” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin HCL nr. 23/2018
11. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei, calea ferată și limite cadastrale, inițiator Euro House Construct SRL
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile parter – depozitare, comerţ en-gros, spaţii de prezentare, birouri, bd. Aurel Vlaicu nr. 143, investitor Pălimaru Constantin Alin
13. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E, bd. Aurel Vlaicu, zona Metro I, parcela A592/20, lot 2/2/2/2, investitor Pak Autotrans SRL
14. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E, bd. Aurel Vlaicu, zona Metro I, parcela A592/20, lot 2/2/2/1, investitor Pavel Sebastian
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil multifuncțional P+3E, restaurant Estival, Stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord, investitor Carzo Estival SRL
16. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, str. Calafatului nr. 37, investitor Marinică George
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil birouri S+P+4-5E - modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe
18. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, investitor Herda Iulian
19. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă și birouri, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 1 - str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor Solid House SRL
20. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+3-4E cu funcțiunea de structură de primire turistică - unități de cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, lot 18, careu 41, investitor Veniamin Nicolae
21. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile cu funcțiunea de unități mici și mijlocii productive și de servicii, str. Septimius Severus nr. 7, investitor Constantinescu Ionuț - Mircea
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3C şi limite cadastrale, iniţiat pentru parcela A 610/1, lot 1+2, inițiator Proximus Andremar SRL
23. Proiect de hotărâre privind privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ștefănescu Marian Laurențiu, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977,cu modificările și completările ulterioare
24. 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța bd. Mamaia nr. 331A, în vederea înscrierii în cartea funciară
25. 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa
26. 
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța
27. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare
28. 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenurilor identificate cu numerele cadastrale 253963, 254095, 253985, 253986, 253987 situate în municipiul Constanța
29. 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța
30. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța
31. 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Constanța, asupra unor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situate în municipiul Constanța
32. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru administrarea eficientă a bunurilor aflate în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța
33. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța str. Ștefan Cel Mare nr. 90 (zona A), în suprafaţă utilă de 100,59 mp și beci în suprafață de 72,37 mp
34. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța
35. 
Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA
36. 
Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, marți, 19 aprilie 2022, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice secundare și contorizarea la nivel de scară pentru municipiul Constanța - etapa IV" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziția de autobuze cu emisii de carbon scăzute, destinate transportului public și crearea infrastructurii aferente”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Badea Cârțan – blocurile K9, K10, K13, K14, K15" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Badea Cârțan – blocurile K11, K12" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Soveja – bloc FT4, FT3A, FT3B" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare Școala gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Casa de Cultură – blocurile L18, L19” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Casa de Cultură – blocurile L48, L49, L50” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Casa de Cultură – blocurile L44, L46” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității PUZ aprobat prin HCL nr. 109/2017

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară joi, 31 martie 2022, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

Suplimentarea proiectului ordinii de zi

1. Raportul primarului municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Constanța, conform prevederilor art. 155 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Restaurant Sport S+P” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28 din domeniul public al Statului Român și administrarea Direcției județene pentru sport și tineret Constanța din cadrul Ministerului Sportului în domeniul public al municipiului Constanța
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 74/2022 privind înființarea Fundației Pontica
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului multianual REACTIS – REAbilităm ConsTanța IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric Constanța și alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanța”
5. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Lumea Copiilor”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
6. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Căsuța de Turtă Dulce”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
7. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
8. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
9. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Steluțele Mării”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
10. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență


Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.02.2022
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.02.2022
3. Informare privind deplasarea externă a domnului Ateș Casimceali – consilier local în Marsilia, Franța, în perioada 2-5 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 419/2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01-11.2021-30.04.2022, în municipiul Constanța
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 540/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare – strada Camil Ressu, strada Ștefan Dărăscu, strada Tache Ionescu, strada Theodor Pallady și strada Rozelor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitatea pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare: strada Păpădiei, strada Salviei, strada Socului”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza studiu de prefezabilitate „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și bd. Tomis - în fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul Constanța”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de sănătate publică a municipiului Constanta 2022-2031
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr. 23, către Tănase Dorel și Tănase Lenuța în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 10156/27.09.2019 pronunțată de Judecătoria Constanța, în dosar nr. 1451/212/2019 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 451/19.03.2020 pronunțată de Tribunalul Constanța
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, situate pe raza municipiului Constanța
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea semnării contractelor având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridic
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanța și SC NEVERSEA SRL
14. Proiect de hotărâre pentru modificareaHCL nr. 488/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale, desfășurate în anii competiționali 2020 și 2021
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 260/2016
16. Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor comisiei de selecţie a ofertelor și a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale
17. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociatiei Handbal Club Dobrogea Sud Constanta prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022
18. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Academia Club Sportiv Phoenix Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022
19. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Baschet Club Athletic Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2022
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității închirierii unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța
22. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Căminului de persoane vârstnice din str. Unirii, delimitat de str. Pescarilor, str. Cașin, str. Unirii, str. lt. Economu și str. Mr. Șofran, inițiatori Ștefan Marius și Ciutacu Daniela
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Scarlat Vârnav” unei străzi situate pe raza municipiului Constanța, în Stațiunea Mamaia
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Dumitru (Tache) Brumărescu” unei străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona PUZ Aurel Vlaicu
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor „Agapia” și „Văratec” unor străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona Baba Novac
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 205205, 213559, 205480, 212453, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/27, inițiator Bimmer Workshop SRL
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3 și limite cadastrale, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/21, inițiator Mobiparts SRL
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E+M - locuință individuală cu funcțiune complementară, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria
31. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC E-Distribuție Doborgea SA a imobilului teren în suprafață de 22,5 mp situat pe B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Bar Expres și teren”, situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Complex sportiv Tomis”, situat în municipiul Constanța str. Flămânda nr. 11, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Club Sportiv Farul Constanța”, situat în municipiul Constanța str. Decebal nr. 22, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
35. Proiectul de hotãrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Hotel Sport – teren și construcție”, situat în municipiul Constanța str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Sala sporturilor și teren” situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 102-104, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Stadion „C.S. FARUL” situat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 2, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv „Badea Cârțan” situat în municipiul Constanța, str. Badea Cârțan F.N. din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României privind trecerea imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța situat în municipiul Constanța, str. Caraiman F.N. din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
40. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța
41. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea RAEDPP Constanța a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Constanța
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța și actualizarea inventarului domeniului public cu acesta
43. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 59/2022 privind dezmembrarea imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța Parcela VN 304/1, lot 2/2 și Parcela VN 304/2, lot 2 în vederea înscrierii în cartea funciară
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri mobile – mijloace fixe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv Hidrotehnica situat în municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 123 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
46. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din muncipiul Constanța – Etapa 1” a terenurilor din domeniul privat si public al municipiului Constanța
47. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
48. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a cotestațiilor
50. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, vineri, 25 martie 2022, ora 09:30. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, sâmbătă 12 martie 2022, ora 11:00 în sala ”Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi


Proiectul ordinii de zi

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.01.2022
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.01.2022
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 358/29.10.2021 pentruaprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța SRL
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea Contractului de delegare agestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente, prin atribuire directă către Societatea Termoficare Constanța SRL
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL pe anul 2022
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, pe anul 2022
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 125/2012 privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 9 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2007 privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru persoane vârstnice
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la Cantina de ajutor social Constanța din municipiul Constanța
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. IG Duca nr. 30B, investitor Rida Gheorghe
 16. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabilității HCL nr. 27/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL
 17. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 96/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-extindere și realizare spațiu comercial, bd. Mamaia nr. 51, teren în suprafață de 174 mp, proprietate Radu Gheorghe și HCL nr. 572/2005 privind modificarea HCL nr. 96/2004
 18. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța
 19. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 447/2021 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța
 21. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate pe Bd. Aurel Vlaicu, zona Dacia Service, în vederea înscrierii în Cartea funciară
 22. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate pe Aleea Daliei bl. L126, L127, L128 în vederea înscrierii în Cartea funciară
 23. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4C – lot 1 și lot 2, în vederea înscrierii în Cartea funciară
 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța,Bd. Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea înscrierii în Cartea funciară
 25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, Poligon 3, Poligon 4 lot 1/1 în vederea înscrierii în Cartea funciară
 26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța, Parcela VN 304/1, lot 2/2 și Parcela VN 304/2, lot 2, în vederea înscrierii în Cartea funciară
 27. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului-teren în suprafață de 1333,28 mp situat în municipiul Constanța, str. Traian, între bl. A2 și bl. A3
 28. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 245252, în suprafață de 388 mp, situat în municipiul Constanța, str. Bucovinei nr. FN3, lot 4/1 și lot 4/2, lot 23
 29. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere în participațiune nr. 4206/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin ajungere la termen
 30. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Constanța în Comisia de evaluare a probei de interviu privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar
 31. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța – LOT 1, aprobarea încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea semnării contractului având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică
 32. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța – LOT 2, aprobarea încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea semnării contractului având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța
 34. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Constanța a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Constanța
 35. Proiect de hotărâre privind numirea unui membrii provizorii în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL
 36. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL
 37. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Constanța domnului Omer Aihan”
 38. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, vineri, 11 februarie 2022, ora 10:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară luni, 31 ianuarie 2022, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

Suplimentarea proiectului ordinii de zi


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța


Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 09.12.2021
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.12.2021
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.12.2021
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale municipiului Constanța
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
7. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 418/2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanța SRL, în municipiul Constanța
8. Proiect de hotărâre pentruîndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL nr. 419/2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021 - 30.04.2022 în municipiul Constanța
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2021 pentru aprobarea unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
10. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de radiere din Cartea Funciară a ipotecii de rang II și a interdicțiilor de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare și închiriere înscrise în favoarea Consiliului local al municipiului Constanța ca urmare a încheierii contractelor de garanție reală imobiliară în conformitate cu prevederile HCL nr. 573/2007 privind aprobarea subvenției cu 50% a dobânzii la creditele ipotecare pentru achiziționarea unei locuințe
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2022
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2022
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „RESPECT”
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal” în perioada iulie-decembrie 2021
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2022
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanța”
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 73073/07.06.2002, cu modificările și completările ulterioare
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A – 62bis, investitor Șerban Marcela
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+2E+M – locuințe colective,cartier Compozitorilor, str. Ionel Perlea nr. 3, loturile 39, 85 bis/a și 85 bis/b, investitor Ivanov Rezidential SRL
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Petru Poni, str. Spiru Haret, str. Pompiliu Eliade și str. Gheorghe Dumitrescu, inițiator Dumitru Mihaela
24. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventaruluibunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 88/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării la Brest, Franța, a delegației municipiului și Consiliului local Constanța pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului consilier local Ateș Casimceali pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări
30. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
31. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL
32. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, miercuri, 19 ianuarie 2022, ora 10:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară marți, 28 decembrie 2021, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi - 2

Suplimentarea proiectului ordinii de zi 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 123/2021 privind „Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice din municipiul Constanta”

Suplimentarea proiectului ordinii de zi - 2

      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 24.12.2021

Proiectul ordinii de zi

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 04.11.2021
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.11.2021
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.11.2021
 4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.11.2021
 5. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.11.2021
 6. Informare privind deplasarea în S.U.A a domnului viceprimar Rusu Ionuț, în perioada 15-21 noiembrie 2021
 7. Informare privind deplasarea la Istanbul – Turcia, a domnului viceprimar Rusu Ionuț, în perioada 28-30 noiembrie 2021
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2022
 9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, str. I. G. Duca nr. 39
 10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 78, proprietatea societății Standard Investments & Developments SRL
 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Alexandru S. Pușkin nr. 33, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Confort Urban SRL Constanța
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditorului statutar al SC Confort Urban SRL Constanța pentru exercițiile financiare 2021, 2022, 2023
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din municipiul Constanța
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2022
 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea si extinderera unor spatii cu destinatia de locuinta din fondul locativ de stat, situate pe raza municipiului Constanta
 19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a amplasamentelor prevăzute în HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – îmbunătățirea competitivității economice prin construire imobil P+4E – showroom și birouri, construire imobil parter – hală depozitare aferentă și achiziție echipamente, amenajare incintă, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL
 21. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 592/2005 privind modificarea HCL nr. 431/2003
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Constanța și Facultatea de Arte din cadrul Universității ”Ovidius” Constanța
 23. Proiectul de hotãrâre pentru modul de aplicare la nivelul municipiului Constanța a dispozițiilor HCJ Constanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea titlului și art. 1 din HCL nr. 381/2021 privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101
 25. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 255078, în suprafață de 76 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 437
 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Burlacu Traian, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ciobotaru Constantin, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 230 mp – proprietate privată a unei persoane fizice – în vederea realizării lucrărilor de interes public local ’’Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța”
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului situat în municipiul Constanța str. Medeea nr. 25A, din domeniul public al județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor terenuri situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord
 31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării HCL nr. 284/2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
 32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clublului Sportiv Marina Constanța care au obținut performanțe deosebite la Campionatul Mondial de Ju Jitsu desfășurat la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, în anul 2021
 33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la Cupa României Baschet Feminin 3x3, desfășurată în sezonul competițional 2021-2022
 34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale desfășurate în anii competiționali 2020 și 2021
 35. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor acestora pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile de baschet-Liga Națională de Baschet 3x3 și Cupa României la Baschet 3x3, desfășurate în sezonul competițional 2021-2022
 36. Proiect de hotărâre privind înființarea Club Sportiv Municipal
 37. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Constanța în Grupul de lucru antibullying al Liceului Tehnologic ”Ioan N. Roman” din municipiul Constanța
 38. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța
 39. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
 40. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, marți, 21 decembrie 2021, ora 10:30. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, joi, 09 decembrie 2021, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. b) și art. 134 alin. (1) lit. b), alin (4) și alin (5) și art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, grupul consilierilor USR convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, joi, 25 noiembrie 2021, ora 11:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară vineri, 26 noiembrie 2021, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 13.10.2021
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.10.2021
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.10.2021
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța începând cu data de 01.11.2021
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-31.03.2022, în municipiul Constanța
7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor locale privind metodologia de stabilire și achitare/recuperare a pierderilor financiare ale operatorului serviciului de transport, distribuție și furnizare a enegiei termice pentru populația municipiului Constanța, în vederea regularizării subcompensărilor/ supracompensărilor anuale realizate
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajare Piaţă urbană Gara Constanţaprin amenajare Parcare acoperită Autobuze şi Autocare cu staţii de încărcare şi peron călători, amenajare parcare autoturisme, amenajare zonă acces, amenajare zone de promenadă pietonală, reamenajare zonă pasaj pietonal subteran, amenajare peisagistică parţială Parc Gară, Construire parcare Supraetajată şi Construire centru comercial de tip strip mall”
10. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică în perioada sezonului rece noiembrie – martie pentru locatarii Campusului social Henri Coandă
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Constanța, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2021-2025
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 16/2021 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 17/2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a revizuirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”
19. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16, Marin Ionescu Dobrogianu, Constanța”
20. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 262/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Constanța”
21. 
Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanțelor judecătorești, prin avocat, în contradictoriu cu PRODEX GENERAL SRL
22. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2022 o locuință socială situată pe raza municipiului Constanța în baza Legii nr. 114/1996
23. 
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
24. 
Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
25. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031
26. 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu bănesc, elevului Tulceanu Cezar care a obținut rezultate remarcabile la concursuri naționale și internaționale
27. 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021 - 2022
28. 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Clubului Sportiv Farul Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021 – 2022
29. 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”
30. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța
31. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Badea Cârțan, Complex Sportiv „Badea Cârțan” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța
32. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din b-dul Aurel Vlaicu nr. 123 , Complex Sportiv „Hidrotehnica” Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Universității Maritime Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
33. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 32, Complex Club Sportiv Școlar nr. 1 Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța
34. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Caraiman, Complex Sportiv „Triunghi Constanța” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța
35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029
36. 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd.Tomis nr.110 – “Școala de arte” (Casa Ion Bănescu)
37. 
Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 254840, în suprafață de 343 mp,situat în municipiul Constanța, Palazu Mare, Sola 33, Parcela A251/20, LOT1/2
38. 
Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Cristian Daniel Mircea, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
39.Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța
40. 
Proiectul de hotãrâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor imobile situate în municipiul Constanța, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice
41. 
Proiectul de hotãrâre privind revocarea dreptului de administrare al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului-teren în suprafață de 1734 mp situat în municipiul Constanța, zona Casa de Cultură
42. 
Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 201/2021 privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 14
43. 
Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare
44. 
Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa
45. 
Proiectul de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Exitindere rețea electrică de interes public Cartier Veterani – sector 1.2., municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
46. 
Proiectul de hotãrâre pentru modul de aplicare la nivelul municipiului Constanța a dispozițiilor HCJ Constanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța
47. 
Proiectul de hotãrâre pentru revocarea HCL nr. 50/2012 privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Chiliei, str. Dragoslavele, bd. Mamaia și str. Onești, teren în suprafață de cca 9.525 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice”
48. 
Proiectul de hotãrâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 360/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire imobil locuințe D+P+2-E retras, str. Nicolae Iorga nr. 42, teren în suprafață de 335,07 mp din acte și 334, 00 mp din măsurători, proprietate Nancu Dima și Sultana
49. 
Proiectul de hotãrâre pentru prelungirea valabilităţii HCL nr. 168/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia şi alei acces, zona Luna Parc, iniţiator SC Oil Depol Service SRL
50. 
Proiectul de hotãrâre pentru prelungirea valabilităţii HCL nr. 238/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal reconfigurare şi reconversie funcţională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, iniţiator SC Sterk Plast SRL
51. 
Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța
52. 
Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice
53. 
Proiect de hotărâre pentru suspendarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța
54. 
Proiect de hotărâre pentru suspendarea HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice
55. 
Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța
56. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APĂ-CANAL CONSTANȚA”

 

    

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, joi, 11 noiembrie 2021, ora 10:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, luni, 08 noiembrie 2021, ora 10:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, joi, 04 noiembrie 2021, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară vineri, 29 octombrie 2021, ora 13:30. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi 2

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi 3Proiectul ordinii de zi


1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.09.2021
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III anul 2021
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS SA
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Constanța SRL
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 126/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța
8. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/2021 privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea (Prelungirea Comarnic), strada Veteranilor, strada Comandor Constantin „Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Constanța
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța nr. 447/04.01.2020, aprobat prin HCL nr. 457/2020
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță/ asistență juridică/reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu societatea Polaris M Holding SRL nr. 214151/05.11.2019
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2” și a cheltuielilor aferente
15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 232/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 15/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană", depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, axa prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”
20. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd. Ferdinand nr. 11bis – Teatrul „Fantasio”
21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa
22. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al SC RAJA SA Constanța asupra unor fântâni arteziene situate în municipiul Constanța
23. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile situate în municipiul Constanța din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa
24. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța
25. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța
26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafațã de 7000 mp, situat în municipiul Constanța, strada Industrială nr. 10, lot 2 în favoarea Regiei Autonome Registrul Auto Român
27. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101
28. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – construire hotel-apartament, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Niculae Cezar
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuințe colective, intr. Maior Șofran nr. 6, investitor Gușă Mihaela Gabriela
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL
34. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 367/2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire imobil apartamente cu spațiu comercial D+P+4E și spațiu comercial P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren în suprafață de 230,39 mp, proprietate Zaif George
35. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 276/2011 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Medeea, TMN TAGCIC 9, C3A, str. Cercetaș Crăcană, str. Buzatu, teren în suprafață de 2800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice
36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 128/2020 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran SRL
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185049/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 12
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185054/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 14
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185056/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 26
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185059/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 31
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 122556/18.06.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, Bd. Tomis nr. 56        
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. General Manu nr. 32, etaj 1, către Robeanu Victoria-Alisa, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 9348/22.07.2016, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 31860/212/2015, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 504/13.04.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța
43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Remus Opreanu nr. 1, proprietatea societății Aries Logistics SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 30, proprietatea societății Financiere Black Sea SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Plevnei nr. 2, proprietatea societății Financiere Les Lumieres SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2021
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și a matricei profilului candidatului și a anunțului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL
52. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 30/2003 privind acordul pentru constituirea SC Telegondola-Mamaia SRL, cu modificările ulterioare
53. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL
54. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, vineri, 22 octombrie 2021, ora 11:30. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, miercuri, 13 octombrie 2021, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța începând cu data de 01.09.2021
2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/26.02.2021
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-31.03.2022, în municipiul Constanța
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – etapa III” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentației tehnico-economice aprobate Studiu de fezabilitate „Reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – etapa III”, pentru perioada 2021-2040
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv Constanța”
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 98/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Constanța
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității amplasării de echipamente pentru exerciții fizice, inclusiv de tip calisthenics, în parcurile din municipiul Constanța, domeniul public al acestuia
10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța,str. General Manu nr. 32, în vederea înscrierii în cartea funciară

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară joi, 30 septembrie 2021, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi 2

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2021

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.09.2021
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 17.09.2021
4. Informare privind deplasarea externă a domnului primar Vergil Chițac la Varna, Bulgaria, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
5. Informare privind deplasarea externă a domnului primar Vergil Chițac la Salonic, Grecia, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
6. Raport asupra situației gestionării bunurilor conform art. 289 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
7. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 228/2021 privind modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța începând cu data de 01.09.2021
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/26.02.2021
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 4/2021 privind aprobarea înființării Societății Termoficare Constanța SRL în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanţa”
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 457/2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de trasport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiile reședințe de județ
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 395/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța’’, cu modificările și completările ulterioare
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 396/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 397/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 232/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi aprincipalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 233/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „RESPECT”
23. Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate pentru ”AMENAJARE PARCURI URBANE PUBLICE NOI DE MARI DIMENSIUNI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA (unul de CCA 40-50 HA și unul de CCA 20 HA) în vederea extinderii suprafețelor de spații verzi din municipiul Constanța, protejarea și gestionarea durabilă a acestora, în scopul creșterii standardelor de viață ale constănțenilor și al conformării la obligația de a asigura suprafața minimă de spațiu verde /locuitor”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța în societate cu răspundere limitată funcționând în baza Legii nr. 31/1990 a societaților
25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campus Henri Coandă - str. Ștefaniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare
26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 131/2021 pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 1, revizia 2” și Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1” pentru perioada 2021-2040
27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1” pentru perioada 2021-2040
28. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 39/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire 2 imobile: 2S+P+2E+T – parcare și 2S +P+8-10E- Birouri și Parcare, bd. Tomis, zona bl. TAV4, teren în suprafață totală de 1948 mp, dintre care 1208 mp aparținând domeniului privat al municipiului Constanța și 740 mp aflați în proprietatea Seaview Media SRL
29. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 168/2009 privind aprobarea Planului urbanistic zonal – construire locuință D+P+2E, str. B.P. Hașdeu nr. 17bis, teren în suprafață de 120 mp, proprietate SC Velvet Art SRL
30. Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 82/1998 privind aprobarea documentației PUD – amenajare și extindere sediu C.E.C., b-dul I.Gh. Duca nr. 18 - Constanța și revocarea în tot a HCL nr. 663/1999 privind modificarea hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 82/1998 (PUD - amenajare și extindere sediu C.E.C., b-dul I.Gh. Duca nr. 18 – Constanța)
31. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 741/2008 privind modificarea HCLM nr. 66/1997 privind aprobare PUD-McDonald's drive, zona Delfinariu, teren în suprafață de 2164 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, concesionat SC McDonald's România SRL
32. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ciulpan Nicolae, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
33. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Vilvoi Nicolae, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
34. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța Parcela VN 304/1, lot 2 și Parcela VN 304/2 în vederea înscrierii în cartea funciară
35. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța
36. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 186964/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului autentificat sub nr. 5244/19.11.2011
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 186973/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel Doina, ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 și nr. 80/10.02.2017, adiționate
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a beneficiului contractului de închiriere pentru imobilele (spații comerciale/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin licitație publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța
41. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța
42. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021-2031, cu modificările și completările ulterioare
43. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, vineri 17 septembrie 2021, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, miercuri 08 septembrie 2021, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, marți, 31 august 2021, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

Suplimentarea proiectului ordinii de zi

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea înființării Clubului Sportiv Municipal Constanța

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.07.2021
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2021
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 354/2001 privind înființarea Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul municipiului Constanța
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Cișmelei, cap linie CT BUS
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Theodor Burada/Gării cap linie CT BUS”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Industrială garaj, cap linie CT BUS”
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 193/2020 privind apobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal nr. 15, municipiul Constanța
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe zgomot pentru aglomerarea Constanța, aferent Hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și Stațiunea Mamaia, aprobate prin HCL nr. 458/2018
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 81/2021 privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”
12. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația de creșă de către Direcția generală de asistență socială Constanța
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității închirierii unui spațiu cu destinația de arhivă cu suprafața cuprinsă între 1000-2000 mp
14. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională în sesiunea iunie 2021 și a profesorilor îndrumători
15. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării la nivelul municipiului Constanța a proiectului „Hollywood Walk of Fame”
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei și taluz- Crearea de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă și parcaje”
19. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 61, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 29, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, str. Ion Lahovari nr. 5, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
22. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 252/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, al. Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar
23. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 85/2017 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Orban Steluța Daniela
24. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 23/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator Maurer Imobiliare Land Constanța SRL
25. Proiect de hotărâre privind încetarea valabiltății HCL nr. 29/2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu extindere locuință parter cu P+M pentru zona delimitată de str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafață de 216,25 mp, proprietate Pâță Mihai și Aurelia
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina
28. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 365/2020 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere precum și a actelor administrative subsecvente emise în baza acesteia
29. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora
30. 
Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 489/2009, HCL nr. 316/2013, precum și a actelor subsecvente emise în baza acestora
31. 
Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 655/2005 – privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire fabrică de var, str. Industrială nr. 6, teren în suprafață de 35480 mp, proprietate SC Celco S.A.
32. 
Proiect de hotǎrâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Pețu Dumitru, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
33. 
Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a judetului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
34. 
Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al municipiului Constanța
35. 
Proiect de hotǎrâre pentru modificarea HCL nr. 132/23.04.2021 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Răscoala din 1907 nr. 4
36. 
Proiectul de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor HCL nr. 233/23.09.2011 privind atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 177,70 mp către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța
37. 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al municipiului Constanţa
38. 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Constanţa
39. 
Proiect de hotǎrâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța
40. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa
41. 
Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
42. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța
43. 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiului Constanța
44. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța
45. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico -economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru ”Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța”
46. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL
47. 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța
48. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Cahul, raionul Cahul din Republica Moldova
49. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova”
50. 
Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Confort-Urban SRL

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 30 iulie 2021, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

Proiectul ordinii de zi
 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Nicolae Constantin
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.06.2021
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 și anexei nr. 4 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, modificată prin HCL nr. 37/2021
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II din anul 2021
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către RADET Constanța în municipiul Constanța începând cu data de 01.07.2021, ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1338/2021
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța
 9. Proiect de hotărâre privind Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al CT BUS S.A.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante și temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 274/2016 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare şi selecţionare a asociațiilor şi fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenţii de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal”, în perioada ianuarie–iunie 2021

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de colectare, transport, transfer, tratare și depozitare a deșeurilor municipale în județul Constanța și a regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Constanța aferente Proiectului „Sistem Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”

 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanța

 17. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 77/2021 privind Regulamentul pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța

 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuireaContractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța

 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța

 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurii privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța

 22. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive ale structurilor sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022

 23. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”
 24. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților” Constanța
 25. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe” Constanța
 26. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 125/2012 privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța
 27. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei, ca urmare a repartizării locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 4, ap. 8, parter
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 121905/18.06.2021, emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Mercur nr. 10
 30. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța
 31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
 32. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10 în vederea înscrierii în cartea funciară
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a terenului situat în str. Industrială nr. 10, lot 2, în suprafață de 7000 mp
 34. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile – construcții, situate în municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 254, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța
 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu birou profesiuni liberale la parter, str. Petru Vulcan nr. 81, investitor Iacob Ovidiu
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 58-58A, investitor Iorgoveanu Sorin
 38. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 382/2007
 39. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora
 40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional privind modificarea protocolului de colaborare nr. 6043 din data de 12.01.2021 încheiat între UAT Municipiul Constanța și Asociația Animal Society aprobatprin HCL nr. 458/2020
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF de obiectiv mixt) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân”
 42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 33/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 34/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 44. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța


O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, miercuri, 30 iunie 2021, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

Proiectul ordinii de zi

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Nicolae Constantin
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.05.2021
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 03.06.2021
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 09.06.2021
5. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.06.2021
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 și anexei nr. 4 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța   
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 99/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între UAT Municipiul Constanța și persoanele juridice interesate (asociații, fundații, instituții, ong-uri, agenți economici) și a Ghidului privind activitatea de întreținere spații verzi, în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității constănțene ”Adoptă un spațiu verde!„
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil sediu administrativ, str. Industrială nr. 2A+2, investitor Iridex Group Salubrizare SRL
16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin HCL nr. 40/2011
17. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii «strada Mareșal Ion Antonescu», situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Veterani Constanța Sud – Cumpăna, în «strada Comandor Constantin ”Bibi” Costăchescu»
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate ”Extindere rețea electrică de interes public cartier Veterani – sector 1.1, municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din asociația Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța și anularea plății cotizației anuale aferente
20. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Port Tomis” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța
21. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Constanța
22. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
23. Proiect de hotǎrâre privind completarea HCL nr. 179/2021 privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuvetă lac Siutghiol inclusiv luciul de apă aferent
24. Proiect de hotǎrâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța str. Aristide Karatzali nr. 13 în vederea înscrierii în cartea funciară
25. Proiect de hotǎrâre pentru aprobarea revocării HCL nr. 371/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic SRL
26. Proiect de hotǎrâre privind completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța
27. Proiect de hotǎrâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 14
28. Proiect de hotǎrâre privind modificarea și completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța
29. Proiectul de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor art. 1 alin. 4 și art. 4 din HCL nr. 359/2018 privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de vizitare muzeu, de fotografiere și filmare pentru Muzeul de Artă Populară Constanța
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța
34. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 323/1999 privind completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul Municipiului Constanța
35. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța
36. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța
37. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021-2031
38. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene
39. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, miercuri 09 iunie 2021, ora 15:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  


În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. b) și art. 134 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, grupul consilierilor USR convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, vineri, 11 iunie 2021, ora 10:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi


O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, joi, 03 iunie 2021, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi


Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului ”Port Tomis” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Constanța
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul județean Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii unor imobile din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanța
4. Proiect de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor HCL nr. 57/2021 pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol inclusiv luciul de apă aferent
7. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța.

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 28 mai 2021, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi


Suplimentarea proiectului ordinii de zi

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 23.04.2021
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al Termoficare Constanța SRL
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Constanța și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității constănțene „Adoptă un spațiu verde!
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii programului „Constanța Coffee Break”, privind instituirea unei zone de promenadă pe bd. Tomis, tronsonul cuprins între intersecția bd.Tomis/bd.Mamaia (zona Capitol) și intersecția bd. Tomis /str. Traian (zona Lupoaică), prin restricționarea traficului rutier
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității achiziționării sau construirii unui spațiu necesar desfășurării activității departamentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanța
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sesizării instanței în vederea anulării parțiale a HCL nr. 183/2020 privind acordarea unor facilități fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de Sars-cov-2 și a actelor administrative subsecvente        
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța SRL
Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale RADET Constanța
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS SA
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS SA
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual al Consilului de administrație privind activitatea CT BUS SA, în anul 2020
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 42/2021 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 și a Anexei 3 la HCL nr. 105/2019 privind aprobarea înființării „Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia” în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța, cu două servicii adresate persoanelor fără adăpost: ”Adăpost de noapte” și ”Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2020
11.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor SC Confort Urban SRL în anul 2020
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru 2021
14. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Handbal Club Dobrogea Sud prin HCL nr. 248/2020 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive ale structurilor sportive în anul competițional 2020 și sezonul competițional 2020 -2021
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului obiectivului de investiții „Sală polivalentă” și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 262/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Constanța”
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța” și a cheltuielilor aferente
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanța”, Cod SMIS 124054
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încetării valabilității HCL nr. 306/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere și refuncționalizare imobil P+1E în unitate alimentație publică S+P+1E+M, str. Alexandru cel Bun nr. 2, teren în suprafață de 250 mp, proprietate SC Vasto Conpress SRL
21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încetării valabilității HCL nr. 534/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire hală service auto P+1E, stație carburanți și imobile birouri P+1E, str. Verde nr. 17A, teren în suprafață de 15028.03 mp, proprietate SC Păltiniș Leasing SA
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Primăria municipiului Constanța și Asociația Generală a Inginerilor din România – Sucursala Constanța, Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de renegociere nr. 86911/11.05.2021 și a actului adițional la contractul de închiriere nr. 44508/01.04.2013 a unui spațiu folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall)
24. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului ”Port Tomis” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța
25. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Constanța
26. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul județean Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii unor imobile din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanța
27. Proiect de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor HCL nr. 57/2021 pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol inclusiv luciul de apă aferent
30. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
31. Proiect de hotǎrâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța cu modificările și completările ulterioare
32. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996 în anul 2021, situate pe raza municipiului Constanța
33. Proiect de hotǎrâre privind repartizarea unor locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța
34. Proiect de hotǎrâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
35. Proiect de hotǎrâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
36. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare Piața agroalimentară Tic Tac”
37. Proiect de hotǎrâre pentru modificarea HCL nr. 125/2012 privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. Constantin Brătescu nr. 74, parter, Lot 2 către Ali Demirgean, ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 11709/28.05.1988 prelungit până la data de 26.06.2019, încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 2026/26.02.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 26117/212/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2088/11.12.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța
39. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea domeniului Public și Privat Constanța, pentru anul 2020
40. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor
41. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
42. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
43. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS SA” Constanța

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 23 aprilie 2021, ora 09:30. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.03.2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2021
4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL Constanța
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022
9. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare privind acordarea titlului „Capitala Tineretului din România” și implementarea programului „Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de parteneriat între Municipiul Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Primăria municipiului Constanța și Universitatea „Ovidius”, în scopul asigurării cadrului de cooperare între cele două instituții
12. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din Uniunea Internațională pentru Transportul Public și anularea plății cotizației anuale aferente
13.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către RADET Constanța și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.04.2021-31.08.2021, în municipiul Constanța
14. 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației
15. 
Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”
16. 
Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța”
17. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
18. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța
19. 
Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare juridică a RAEDPP Constanța prin avocat, în litigiile privind imobilele din Bazarul Ștefăniță Vodă, municipiul Constanța
20. 
Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanței, prin avocat, în contradictoriu cu SC Ambrosiana SRL, în dosarul nr. 28795/212/2013 conexat cu dosarul nr. 42984/212/2014
21. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța
22. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societăţii CT BUS SA Constanța
23. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare
24. 
Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța
26. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism
27. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, careul XV, lotul 11/1, investitor Marin Liviu
28. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Labirint nr. 24, investitor Andone Neculai
29. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Rotterdam nr. 11A, investitor Albu Ioan
30. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu funcțiune complementară la parter, str. Chiliei nr. 26, investitor Hristu Daniel
31. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală și cabinet medical, str. Ion Rațiu nr. 106, investitor Al-Mutawakel Mohammed
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/1/2/1, investitor Ștefan Marius
33. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/2, investitor Ciutacu Andrei
34. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E și reglementare acces, str. Scheia nr. 7, lot 1/1, investitor Pinticanu Florin
35. 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului HCL nr. 49/2021
36. 
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților de distribuție a energiei electrice, respectiv linie electrică subterană de joasă tensiune din zona Faleză Nord Constanța, Cartier „Santa Maria Bay”, către E-Distribuție Dobrogea SA
37. 
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de uz și servitute constituit în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului situat în zona scări Restaurant Zorile, lângă plajă
38. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
39. 
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării efectelor HCLM nr. 230/11.04.2007 privind modificarea HCLM nr. 413/26.11.2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 920,00 mp situat în Constanța, zona Macul Roșu - Tomis III - Tomis IV, modificată prin HCLM nr. 220/27.07.2012
40. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa
41.Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 58/26.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român - RA a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10
42. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Sector de drum național DN 2A cuprins între bdul Tomis și intrarea în orașul Ovidiu din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța
43. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța
44. 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare
45. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța
46. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța
47. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța
48. 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 26 martie 2021, ora 14:30. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

click pentru vizualizare suplimentarea proiectului ordinii de zi

Ordine de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.01.2021
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.02.2021
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.02.2021
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 432/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestui Parteneriat
7. Proiect de hotărâre privind înființarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Constanța și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL
9. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța”
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al RAEDPP Constanța
15. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall)
16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanța 2021-2031
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona str. Crișului
18. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 128/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2021
22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 26 februarie 2021, ora 14:30. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.01.2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acrediate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţia branşamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente
14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, marți, 16 februarie 2021, ora 15:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 29 ianuarie 2021, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.12.2020
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 433/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021 prin îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul acesteia
4. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Constanța și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1 și etapa 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse, în municipiul Constanța
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 1 și Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța” - actualizare indicatori tehnico-economici la faza proiect tehnic
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2021
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal” în perioada iulie-decembrie 2020
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii modalităţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate şi care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completarii HCL nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă de la bugetul local
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2021
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2021
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 4 și limite cadastrale, inițiator Ameropa Grains SA
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, str. Alexandru Bogza nr. 4, investitor Neicu Traian
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu cabinet medical, str. Răsuri nr. 2, investitor Fildan Ana
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, zona Campus Universitar, str. Topazului nr. 3, investitor Găzdaru Aurel
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Ion Lahovari, str. Flămânda, al. Panselei și IE 211047, inițiator Goșu Stila
30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, obiectivelor și funcționării Comisiei mixte privind Baza Nautică a CT BUS SA, fostă IJTL, fostă RATC aflată pe malul lacului Siutghiol

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, vineri, 22 ianuarie 2021, ora 13:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2) și alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 28 decembrie 2020, ora 13:00, în sala ”Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF129,45 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF78,44 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF69,78 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF3,95 MB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF337,85 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF723,92 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF746,91 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF232,05 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF1,07 MB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF1,10 MB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF573,16 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF169,14 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF479,35 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF574,61 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF167,26 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF267,06 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF97,01 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF406,39 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF159,39 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF464,08 KB23 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF264,63 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF424,00 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF98,25 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF145,20 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF359,74 KB22 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF493,43 KB23 dec., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, luni, 21 decembrie 2020, ora 09:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.


click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF277,63 KB17 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF8,17 MB17 dec., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, marţi, 15 decembrie 2020, ora 13:00. Şedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF12,43 MB14 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF323,10 KB14 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF374,17 KB14 dec., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF335,45 KB14 dec., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 27 noiembrie ora 13:00., în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare modificare dispoziție convocare

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF120,92 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF77,53 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF58,69 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF1,44 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF1,12 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF1,07 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,04 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF869,21 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF1,84 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF357,98 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF367,63 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF195,68 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF330,86 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF134,48 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF182,64 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF162,20 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF499,99 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF2,53 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF11,45 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF15,71 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF819,00 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF2,33 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF1,33 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF2,27 MB20 nov., 2020 Download
proiect de hotărâre nr. 25PDF1,45 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF1,17 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF6,78 MB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF397,29 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF481,60 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF710,95 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF354,34 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF655,42 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF511,05 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF370,29 KB20 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF291,60 KB20 nov., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, luni, 16 noiembrie 2020, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF199,99 KB13 nov., 2020 Download

O nouă ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a),  alin. (2), alin. (4), alin. (5)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință extraordinară, miercuri, 11 noiembrie 2020, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF12,38 MB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF9,94 MB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF201,89 KB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF388,91 KB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF681,20 KB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF798,00 KB10 nov., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,13 MB10 nov., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 21 septembrie 2020, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF152,84 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF12,51 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,44 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF330,33 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF242,93 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF494,57 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,85 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF295,30 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF219,26 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF245,45 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF211,44 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF279,34 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF278,21 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF366,38 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF252,40 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF231,46 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF246,94 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF247,49 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF229,07 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF248,72 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF953,72 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF256,75 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF282,54 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF957,65 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF580,87 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF1,39 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF759,65 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF817,46 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF649,92 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF379,72 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF679,39 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF354,39 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF313,82 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF194,96 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF317,16 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF857,13 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF767,45 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF581,66 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF581,51 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF581,24 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF545,16 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF490,00 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF320,36 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF599,11 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF468,38 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF853,12 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF402,44 KB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF1,42 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF3,11 MB15 sep., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF16,12 MB16 sep., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 31 august 2020, ora 15:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.


click pentru vizualizare OS 2
click pentru vizualizare OS 1
click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1 - Ordine suplimentarăPDF702,23 KB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2 - Ordine suplimentarăPDF345,27 KB28 aug., 2020 Download
FileTypeSizeUploaded onDownload
Proces Verbal Ședință 30.06.2020PDF127,59 KB25 aug., 2020 Download
Proces Verbal Ședință 30.07.2020PDF178,19 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 1PDF13,43 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF10,16 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,04 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF180,75 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF23,18 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF145,75 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF403,91 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF411,13 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF625,90 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF659,60 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF793,16 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF238,94 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF228,69 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF628,70 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF204,08 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF311,62 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF189,81 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF226,33 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF526,71 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF3,93 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF1,37 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF313,59 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF225,48 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF314,33 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF679,39 KB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF169,07 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF187,97 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF261,85 KB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF565,84 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF404,09 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF512,63 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF3,32 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF1,14 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF1,29 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF2,41 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF2,06 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF3,56 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF1,42 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF4,45 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF524,57 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF3,49 MB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF118,72 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF3,32 MB26 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF378,50 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF893,88 KB25 aug., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF222,46 KB25 aug., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 30 iulie 2020, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proces Verbal_sedinta29.05.2020PDF153,35 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 1PDF12,14 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF1,11 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF1,23 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF701,29 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF1,10 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF37,26 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,27 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF486,10 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF228,93 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF379,22 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF436,76 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF229,96 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF373,92 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF452,31 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF230,43 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF401,72 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF482,81 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF311,18 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF979,16 KB27 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF230,00 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF398,58 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF384,45 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF642,62 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF816,41 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF13,71 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF463,10 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF231,42 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF399,58 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF1,16 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF2,71 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF2,18 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF2,18 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF5,73 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF121,16 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF143,06 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF1,93 MB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF272,15 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF712,04 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF349,81 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF593,10 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF530,25 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF281,93 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF335,73 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF245,50 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF465,15 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF548,36 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF677,13 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF615,33 KB24 iul., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF796,80 KB24 iul., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, marți, 30 iunie 2020, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF10,10 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF7,89 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF8,93 MB26 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF13,91 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF2,17 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF1,99 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF2,09 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF2,38 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF2,14 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF5,79 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF6,49 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF2,87 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF2,61 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF18,93 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF18,03 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF11,05 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF1,76 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF15,55 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF5,10 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF4,39 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF6,45 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF3,89 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF6,39 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF4,03 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF5,13 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF5,27 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 27PDF4,50 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 28PDF5,97 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 29PDF6,05 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 30PDF13,44 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 31PDF5,20 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 32PDF7,86 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 33PDF1,59 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 34PDF5,13 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 35PDF6,47 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 36PDF7,00 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 37PDF6,23 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 38PDF5,55 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 39PDF6,07 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 40PDF5,09 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 41PDF5,55 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 42PDF7,91 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 43PDF4,29 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 44PDF4,63 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 45PDF4,30 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 46PDF4,08 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 47PDF3,46 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 48PDF9,59 MB25 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 49PDF10,47 MB24 iun., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 50PDF2,95 MB24 iun., 2020 Download

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța  

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, vineri, 29 mai 2020, ora 13:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța.

click pentru vizualizare proiectul ordinii de zi

FileTypeSizeUploaded onDownload
Proiect de hotărâre nr. 1PDF105,78 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 2PDF138,42 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 3PDF3,87 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 4PDF9,47 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 5PDF12,82 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 6PDF311,91 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 7PDF1,60 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 8PDF345,05 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 9PDF4,18 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 10PDF5,05 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 11PDF1,43 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 12PDF378,86 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 13PDF1,19 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 14PDF908,14 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 15PDF255,07 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 16PDF3,50 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 17PDF3,24 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 18PDF4,62 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 19PDF3,36 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 20PDF318,70 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 21PDF234,12 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 22PDF5,79 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 23PDF2,57 MB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 24PDF125,39 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 25PDF395,48 KB22 mai., 2020 Download
Proiect de hotărâre nr. 26PDF6,46 MB